Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met DPA Privacy B.V. afsluit. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops en trainingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop of training komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door DPA Privacy B.V.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
We hanteren het ‘vol is vol’ principe, waarbij de betaling geldt als rechthebbende op een plek.
2.2 DPA Privacy B.V. behoudt zich het recht voor waar nodig de datum en locatie aan te passen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail, met daarin een betaalverzoek. Het voldoen van de betaling maakt uw inschrijving definitief.. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 De capaciteit van de workshop of cursus loopt uiteen, tussen de 8-15 voor een workshop en 15-25 voor een cursus. Indien een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop of cursus]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer.
2.6 De inschrijving kan enkel worden geaccepteerd na akkoord verklaring met onze algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
- Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug.
- Bij annulering tussen 14-30 dagen voor de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. - - Bij annulering korter dan 14 dagen vóór de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
- Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u zelf niet in staat zijn om deel te nemen, dan staat het u vrij een vervanger te laten deelnemen.
Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar wij hebben hier wel een notificatie van nodig.

4. Annulering/verplaatsing door DPA Privacy B.V.
4.1 DPA Privacy B.V. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 14 dagen voor aanvang bericht.
4.2 DPA Privacy B.V. is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 DPA Privacy B.V. is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient het inschrijfgeld uiterlijk 10 dagen voor de workshop te voldoen of binnen 7 dagen na factuurdatum, afhankelijk welke datum eerst komt, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met DPA Privacy B.V.

6: Aansprakelijkheid
6.1 DPA Privacy B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7: Overig
7.1 DPA Privacy B.V. behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
7.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
7.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.