DPA Professionals Legal Dutch Grand Prix in 2020 een parcours vol hindernissen
Kennis

Dutch Grand Prix in 2020: een parcours vol hindernissen

Dankzij Max Verstappen is de Formule 1 ongekend populair in Nederland. De kijkcijfers bereiken in mei 2020 ongetwijfeld nieuwe recordhoogtes als de F1-bolides voor het eerst in 35 jaar over het circuit van Zandvoort ronken. Ongeveer 300.000 mensen wisten een toegangskaart te bemachtigen en trekken in het eerste weekend van mei naar Zandvoort. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Van circuit-eigenaar Chapman Andretti partners vraagt dit naast investeringen in asfalt en tribunes ook een fors budget voor ecologische rapporten en advocaten.

Discussie

Er was de afgelopen maanden veel discussie over de vraag of het wel zo verstandig is dat deze milieubelastende activiteit in een natuurgebied plaatsvindt. Allereerst vanwege de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt. Had het circuit wel een bouwvergunning mogen krijgen? Milieuorganisatie MOB en Stichting Duinbehoud probeerden de rechtbank over te halen om de bouwwerkzaamheden te verhinderen. De rechter besloot echter op 1 november dat in de nieuwe situatie “sprake was van een aanzienlijke vermindering van stikstofemissies, zodat geen significante effecten optreden in het Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.”

Beschermde diersoorten

Twee dagen eerder had de rechtbank Haarlem zich op verzoek van zes natuurorganisaties uitgesproken over het vernielen van leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen rond het circuit van Zandvoort. Volgens deze rechter wordt met het verlies van twee hectare voortplantings- en overwinteringsgebied geen afbreuk gedaan aan de staat van instandhouding van deze diersoorten. Net als Gedeputeerde Staten Noord-Holland meent de rechtbank dat er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang die de verlening van de ontheffing voor het verbod op verstoring van hun leefgebied rechtvaardigt.

Rust bij de Kust

Na deze uitspraken zijn op 2 december de plannen voor de verbouwing bekendgemaakt. De 20 F1-auto’s rijden straks door volledig vernieuwde versies van de Hugenholtz-bocht, de Tarzan-bocht en de Arie Luyendyk-bocht. Hiermee worden extra inhaalmogelijkheden gecreëerd wat volgens de omwonenden voor nog meer geluidsoverlast zorgt. Platform Rust bij de Kust dringt aan op integraal verlagen van de geluidnormen en terugdringen van het aantal dagen waarop de norm kortdurend mag worden overschreden. Ook wordt gevraagd om een lange termijn plan van aanpak voor een bedrijfsvoering met toepassing van elektrische auto’s.

Bereikbaarheid

Een niet te onderschatten uitdaging is de bereikbaarheid. De NS en ProRail voorzien dat ze de toeloop van bezoekers met de huidige vier of zes treinen per uur niet aankunnen. Tijdens de Dutch GP zijn tien treinen per uur nodig. Om dit mogelijk te maken, hebben verschillende overheden zeven miljoen euro uitgetrokken voor spoor- en stationsaanpassingen tussen Haarlem en Zandvoort. Verder zijn aanpassingen nodig aan de stroomvoorziening, perrons en drie overwegen. Er is al een groep inwoners van Overveen in actie gekomen om dit via een juridische procedure te voorkomen.

Toegangsweg

De twee toegangswegen naar het circuit en strand lopen door Heemstede en Bloemendaal. Hier staat het nu al vast op zonnige dagen en in de spits. Voor de aanleg van een extra toegangsweg van de boulevard naar het circuit moet een omgevingsvergunning worden verleend. Omdat de weg in strijd is met het bestemmingsplan, moet de uitgebreide procedure worden gevolgd. Deze kost 26 weken. Daarom is de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met een versnelde procedure. Hiervoor heeft het college van B&W de gemeenteraad gevraagd om het project aan te wijzen als 'categorie van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist'.

Op koers?

Volgens de organisatie komt alles goed en wordt het een unieke race in mei 2020. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Maar gaat het echt allemaal op tijd lukken? Voor de F1-fans hopen we van wel. Maar het Formula One Management houdt een slag om de arm: voor de zekerheid staan er alternatieven klaar.

Ook werken als jurist?

Bovenstaand speelveld is een mooi voorbeeld van de complexiteit waar DPA’s Overheidsjuristen mee te maken kunnen krijgen. Ben jij jurist bestuursrecht en wil je je ontwikkelen door aan dit soort complexe casussen te werken? Dan komt DPA Professionals graag met je in contact.

Bekijk onze legal vacatures

Ook werken bij DPA?

Neem contact op met Diederik

Diederik zakelijk

Diederik

Managing Director Bel Diederik +31646592571