DPA_Amsterdam.png

In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende markt. Het aantal opdrachten nam sterk af, met name in de segmenten IT en Finance. Dit is oorzaak voor het feit dat de geconsolideerde omzet van DPA als groep ten opzichte van 2008 met 27% is afgenomen: van 70,2 miljoen euro in 2008 naar 51,3 miljoen euro in 2009. De omzetdaling en de marktsituatie dwongen ons tot het nemen van stringente maatregelen. Herstel bleef echter uit voor DPA. Sterker, de markt voor gespecialiseerde detachering verslechterde verder in het najaar van 2009. In november is een plotseling liquiditeitstekort opgetreden, met als gevolg dat de kredietlijn van DPA onder druk kwam te staan. In de ontstane liquiditeitsbehoefte is voorzien door een achtergestelde lening van enkele grootaandeelhouders. Mede onder invloed daarvan heeft DPA in het vierde kwartaal opnieuw een efficiencyslag gemaakt. In de laatste maanden van 2009 zijn contacten gelegd tussen DPA en WR die er toe hebben geleid dat er een intentieverklaring voor de overname van WR is getekend in februari jl. Gedurende het lopende overnametraject is besloten om de transactie waarbij DPA WR onder voorwaarden zou acquireren, niet wordt geëffectueerd. De huidige marktomstandigheden maken het noodzakelijk dat voorrang wordt gegeven aan het leiding geven van beide bedrijven op operationeel niveau. De beoogde acquisitie en daaropvolgende integratie van activiteiten zou in de komende maanden onevenredig veel aandacht op bestuurlijk en operationeel niveau opeisen. Beide organisaties zullen op bepaalde onderdelen wel blijven samenwerken.

Highlights 2009

  • De omzet DPA Group is met 27% afgenomen tot 51,3 miljoen euro.
  • De bruto marge van DPA Group is met 46% afgenomen tot 9,6 miljoen euro.
  • De bedrijfskosten (voor afwaardering goodwill) zijn met 0,5 miljoen euro (2,7%) gedaald naar 16,8 miljoen euro.
  • Het bedrijfsresultaat EBITDA (voor afschrijvingen en afwaardering goodwill) is teruggelopen tot een verlies van 4,5 miljoen euro.
  • DPA boekt 3,3 miljoen euro van de goodwill af op de deelneming GEOS IT Professionals B.V. en het merk “Flex”.
  • Onderhandse emissie van aandelen in medio 2009 ad 2,2 miljoen euro ter verbetering van de balans- en liquiditeitspositie.
  • Versterking van het werkkapitaal eind 2009 door aandeelhouderslening van 3 miljoen euro.

Het uitgebreide persbericht: Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V (PDF-formaat)