Pers

DPA Group boekt hogere omzet en brutomarge in derde kwartaal 2018

Hoofdpunten derde kwartaal 2018:

  • Omzetstijging van 14,6% tot 39,2 miljoen euro (Q3 2017: 34,2 miljoen)
  • Brutowinststijging van 18,7% tot 11,4 miljoen euro (Q3 2017: 9,6 miljoen)
  • Brutomarge 29,1% van de omzet (Q3 2017: 28,1%)
  • EBITDA: 2,6 miljoen euro (Q3 2017: 2,6 miljoen)
  • Nettowinst: 1,3 miljoen euro (Q3 2017: 1,4 miljoen)
Kerncijfers van DPA Q3 2017 en 2018
Kerncijfers DPA Group NV
‘In de huidige hoogconjunctuur hebben we te maken met een snel oplopend tekort aan hoogopgeleide professionals. Omdat dit DPA in haar verdere groei belemmert, hebben we de focus verlegd van autonome groei naar versterking van de kernactiviteiten. Hiertoe hebben wij maatregelen getroffen om de kostenstructuur in lijn te brengen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ons nieuwe organisatiemodel bestaande uit kernclusters zorgt naast efficiëntere sturing en samenhang binnen kenniscommunities voor extra aandacht voor de toegevoegde waarde voor medewerkers en klanten.’

Resultaten in het derde kwartaal van 2018

In het derde kwartaal van 2018 steeg de omzet van DPA tot 39,2 miljoen euro (Q3 2017: 34,2 miljoen). Deze stijging van 14,6% is volledig gerealiseerd door autonome groei. De brutowinst bedraagt 11,4 miljoen euro (Q3 2017: 9,6 miljoen) en de brutomarge is 29,1% (Q3 2017: 28,1%). De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie) is 2,6 miljoen euro (Q3 2017: 2,6 miljoen). De nettowinst is 1,3 miljoen euro (Q3 2017: 1,4 miljoen). Net als in 2017 telde het derde kwartaal 65 werkdagen.

Ontwikkelingen

In 2017 heeft DPA stevig ingezet op autonome groei en digitalisering. De hiermee gepaard gaande kosten en inspanningen zijn een belangrijke investering in de toekomst gebleken. Hierdoor bedroegen de operationele kosten in het derde kwartaal 8,8 miljoen euro, 25,7% meer dan in 2017. Dit is deels toe te rekenen aan de ruim 50 fte extra recruiters en accountmanagers die zijn ingezet.

In het derde kwartaal van 2018 heeft DPA haar focus verlegd van autonome groei naar versterking van de kernactiviteiten en verbetering van de rentabiliteit. Dit wordt ondersteund door de nieuwe organisatiestructuur. Hierbij zijn de business units samengebracht in de clusters Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Overheid en Participaties. Voor haar specialisaties wil DPA tot de top 3 van de betreffende markt behoren. Vanuit het cluster Participaties wordt momenteel aangestuurd op het verzelfstandigen van een deel van de startups en scaleups binnen de groep. Door de getroffen maatregelen zullen naar verwachting de indirecte kosten vanaf 2019 gaan afnemen.

DPA voldoet ultimo september aan de voorwaarden die met Rabobank zijn overeengekomen voor de kredietfaciliteit.

Medewerkers

Het aantal professionals in loondienst steeg met 4,1% tot 1.347 fte (30 september 2017: 1.294 fte). Het aantal indirecte medewerkers steeg met 16,4% naar 249 (30 september 2017: 214 fte).

De gewijzigde organisatiestructuur is sinds januari 2018 naar buiten toe zichtbaar. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt geven de clusters extra aandacht aan het behoud en de ontwikkeling van medewerkers. Hiertoe maken zij naast recruiters, businessmanagers en accountmanagers gebruik van fieldmanagers.

DPA blijft vanuit de clusters onverkort inspelen op de behoefte aan specialistische kennisontwikkeling en competentie- en talentmanagement. Ook anticipeert DPA op nieuwe kennisvragen die ontstaan door veranderende wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is de invulling van de nieuwe Europese privacywetgeving door vanuit het cluster Legal te investeren in professionals en vakinhoudelijke kennis voor dit specialisme.

Vooruitzichten 2018

Gezien de fase in de economische cyclus en de krappe arbeidsmarkt zet DPA momenteel in op rentabiliteit in plaats van autonome groei. Dit betekent dat de onderneming scherp stuurt op rendement en kostenefficiëntie. Dit maakt het mogelijk om de investeringen in aantrekkelijk werkgeverschap en de ontwikkeling van professionals onverkort voort te zetten. Ook geeft DPA een vervolg aan haar inspanningen om efficiëntie- en effectiviteitsvoordelen te behalen door digitalisering van de kernprocessen.

Jaarverslag 2018 en aandeelhoudersvergadering

DPA publiceert op 28 maart 2019 haar jaarcijfers over 2018. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 25 april 2019.

Over DPA Professionals

DPA verbindt gespecialiseerde professionals aan ambitieuze organisaties, zodat zij op het juiste moment over de juiste kennis en kunde kunnen beschikken. Onder het motto ‘Improving your performance’ biedt DPA professionals de ruimte om continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om slagvaardig verbeteringen en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon Hulkenberg. Zij is bereikbaar via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.