Pers

Aankondiging van buitengewone algemene vergadering

Amsterdam, 12 oktober 2021

DPA Group N.V. in liquidatie (“DGNV”) zal op korte termijn de oproeping en de agenda voor een buitengewone algemene vergadering publiceren. Op de agenda voor deze buitengewone algemene vergadering zullen naar verwachting in ieder geval de volgende punten staan:

1. benoeming van een nieuwe externe vereffenaar;
2. verlening van volledige en finale kwijting aan A. van Mameren en D.W.J. Theyse als voormalige leden van de Raad van Bestuur van DGNV voor de uitvoering van hun taken; en
3. wijziging van de statutaire naam van DGNV.

Ingevolge het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van DGNV genomen op 16 juli 2021, welk besluit van kracht is geworden op 21 september 2021, zijn A. van Mameren en D.W.J. Theyse als voormalige leden van de Raad van Bestuur van DGNV als vereffenaars belast met de vereffening van het vermogen van DGNV.

DGNV kondigt hierbij aan dat A. van Mameren en D.W.J. Theyse per vandaag terugtreden als vereffenaars. De Raad van Commissarissen van DGNV zal tijdelijk de taken van de vereffenaars waarnemen en zij zullen hierbij een beroep doen op de adviesdiensten van Freeland Group te Rotterdam.

Op de aankomende buitengewone algemene vergadering van DGNV zal FCA Liquidator B.V., een dochtervennootschap van Freeland, formeel worden voorgedragen voor benoeming tot nieuwe vereffenaar van DGNV.

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving zal de vereffenaar een rekening en verantwoording en plan van verdeling opstellen en deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

DGNV heeft op 21 september 2021 haar gehele operatie (inclusief alle activa en passiva) overgedragen aan DPA Group B.V., een volledige dochter van New Horizons Holding B.V. DGNV heeft haar aandeelhouders op 28 september 2021 een voorschot op de liquidatie-uitkering van EUR 1,70 exclusief belastingen betaald. Als gevolg hiervan heeft DGNV geen activa meer en er zal naar verwachting geen verdere liquidatie-uitkering meer plaatsvinden. Aangezien DGNV geen activa meer heeft, zal DGNV vanaf heden ook geen reguliere kwartaalcijfers meer publiceren.

In overeenstemming met het biedingsbericht van 1 juni 2021 zal Euronext Amsterdam verzocht gaan worden om de notering van de aandelen in DGNV te beëindigen. Daarnaast overweegt DGNV om Euronext Amsterdam te verzoeken om de handel te schorsen.

Voor meer informatie

Voor meer informatie over de in dit persbericht omschreven liquidatie wordt verwezen naar het biedingsbericht van New Horizons Holding B.V. en TBL Investments B.V., de standpuntbepaling van DGNV van 2 juni 2021, de oproep voor de BAVA van 16 juli 2021 en het persbericht van 21 september 2021. Deze documenten zijn te vinden op de website www.dpa.nl.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DGNV weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van de huidige vereffenaars. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DGNV bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. DGNV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Dit persbericht bevat mogelijk voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).