Pers

Aangescherpte focus van DPA levert tastbare resultaten op in het eerste kwartaal

Hoofdpunten eerste kwartaal 2019:

 • Omzet: 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen)
 • Brutowinst: 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen)
 • Brutomarge: 28,5% van de omzet (Q1 2018: 29,1%)
 • EBITDA: 3,3 miljoen euro (Q1 2018: 3,3 miljoen)
 • EBITDA-marge: 9,0% (Q1 2018: 8,3%)
 • Nettowinst: 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen)
 • Eén werkdag minder dan in Q1 2018: impact 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA
 • Omzetdaling als gevolg van verkoop meerdere bedrijfsonderdelen
persbericht DPA kerncijfers

DPA past vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 toe. IFRS 16 voorziet in een uitgebreid raamwerk voor de bepaling van leaseverplichtingen en de wijze waarop deze in de financiële verslaglegging gepresenteerd dienen te worden. Als lessee moet DPA een actief opnemen voor zijn gebruiksrecht op het onderliggende actief en een leaseverplichting voor de verschuldigde leasebetalingen. De EBITDA van 2019 is opgesteld vóór toepassing van IFRS 16. De EBITDA van Q1 2019 met toepassing van IFRS 16 is EUR 1,7 miljoen hoger en bedraagt EUR 5,0 miljoen.

DPA Professionals CEO Eric Winter
“De resultaten van het eerste kwartaal zijn een reflectie van onze inzet op een toekomstbestendige organisatie die haar professionals centraal stelt. In 2018 hebben we verschillende bedrijfsonderdelen waaronder Cauberg Huygen verkocht, verzelfstandigd en beëindigd. Dit heeft zijn weerslag op de omzet en winst. Bovendien hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt en een hoger dan gebruikelijke uitstroom van professionals. In deze concurrerende arbeidsmarktomgeving levert onze aangescherpte focus op die markten waar wij een top 3 positie innemen, tastbare resultaten op. Deze komen tot uitdrukking in de groei van het aantal raamcontracten en klanten. Ook zijn we door de clustering van de bedrijfsonderdelen beter in staat om talentvolle professionals voor langere periodes aan ons te verbinden. Verder zien we dat de kwaliteit van de omzet is verbeterd, wat resulteert in een hogere EBITDA-marge.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaatontwikkeling eerste kwartaal 2019

In verband met de aanscherping van de focus heeft DPA in 2018 meerdere bedrijfsonderdelen verkocht, verzelfstandigd en beëindigd. Hierdoor daalde de omzet in het eerste kwartaal van 2019 naar 36,7 miljoen euro (Q1 2018: 39,8 miljoen). Autonoom is de omzet licht gestegen met 0,8%. De brutowinst bedraagt 10,5 miljoen euro (Q1 2018: 11,6 miljoen) en bleef autonoom gelijk. Ook de brutomarge bleef nagenoeg onveranderd. De EBITDA bleef door de daling van de indirecte kosten in absolute bedragen gelijk en steeg als percentage van de omzet van 8,3% naar 9,0%. Autonoom steeg de EBITDA-marge met 7,2%. De nettowinst bedraagt 1,9 miljoen euro (Q1 2018: 1,8 miljoen).

Het eerste kwartaal van 2019 telde 63 werkdagen: een werkdag minder dan Q1 in 2018. De impact hiervan is circa 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,5 miljoen op de brutowinst en EBITDA.

Medewerkers

De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt blijft van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 31 maart 2019 waren 1.255 professionals in loondienst van DPA (1 januari 2019: 1.314 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,1% ten opzichte van 31 maart 2018. Op 31 maart 2019 heeft DPA op fulltime basis 159 zzp’ers onder contract (1 januari 2019: 127). De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Op 31 maart 2019 waren 195 interne medewerkers in dienst van DPA (31 maart 2018: 231); 15,5% minder dan een jaar geleden. Dit is mede veroorzaakt door de verkoop van bedrijfsonderdelen en de doorgevoerde reorganisatie naar een clusterstructuur. Deze zorgt voor efficiënter werken door meer synergie binnen en tussen de specialismen. Op autonome basis daalde het aantal interne medewerkers met 19 (8,3%) ten opzichte van 31 maart 2018. Dit is het resultaat van in 2018 ingezette maatregelen. In april 2019 daalt dit aantal naar ongeveer 190.

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

English version

DPA’s enhanced focus produces tangible results in Q1

Highlights of first quarter 2019:

 • Revenue: 36.7 million euro (Q1 2018: 39.8 million euro)
 • Gross profit: 10.5 million euro (Q1 2018: 11.6 million euro)
 • Gross margin: 28.5% of revenue (Q1 2018: 29.1%)
 • EBITDA: 3.3 million euro (Q1 2018: 3.3 million euro)
 • EBITDA margin: 9.0% (Q1 2018: 8.3%)
 • Net profit: 1.9 million euro (Q1 2018: 1.8 million euro)
 • One working day less than in Q1 2018; impact: 0.6 million euro on revenue and 0.5 million euro on gross profit and EBITDA
 • Decline in revenue due to sale of several business units
persbericht DPA kerncijfers

DPA adopted IFRS 16 as of 1 January 2019. IFRS 16 provides an extensive framework for calculating lease liabilities and how these should be presented in the financial reporting. As a lessee DPA is required to recognise a right-of-use asset for the underlying asset and a lease liability for the lease payments required. The EBITDA figure for Q1 2019 was calculated prior to the application of IFRS 16. The EBITDA figure for Q1 2019 after application of IFRS 16 is EUR 1.7 million higher at EUR 5.0 million.

'The first-quarter results are a reflection of our efforts to create a future-proof organisation that is focused on its professionals. In 2018 we sold various business units including Cauberg Huygen, while others were spun off or terminated. This impacted on revenue and profit. In addition we are facing tightness in the job market and a higher-than-usual outflow of professionals. In this competitive job market environment our enhanced focus on the markets where we hold a top 3 position is producing tangible results, which are reflected in the growth of the number of framework contracts and clients. Also, by clustering the business units we are now better able to hold on to talented professionals for longer periods. Furthermore we have seen an improvement in revenue quality, which has resulted in a higher EBITDA margin.'

Development of results in the first quarter of 2019

In light of its enhanced focus, DPA sold, spun off or terminated a number of business units in 2018. As a result, revenue in the first quarter of 2019 fell to 36.7 million euro (Q1 2018: 39.8 million). Organically, revenue showed a slight increase of 0.8%. Gross profit was 10.5 million euro (Q1 2018: 11.6 million) and organically remained the same. The gross margin was also virtually unchanged. The decline in indirect expenses meant that EBITDA was unchanged in absolute terms but rose as a percentage of revenue from 8.3% to 9.0%. Organically, the EBITDA margin rose by 7.2%. Net profit came in at 1.9 million euro (Q1 2018: 1.8 million).

There were 63 working days in the first quarter of 2019, one less than in the same period last year. The impact of this was around 0.6 million euro on revenue and 0.5 million euro on gross profit and EBITDA.

Employees

The ongoing pressure on the job market continues to impact the activities and is causing a relatively high employee turnover. DPA works with the best professionals who are very highly sought after by clients and other employees. At 31 March 2019 DPA employed 1,255 professionals on a permanent contract (1 January 2019: 1,314). Organically the number of professionals on a permanent contract fell by 6.1% compared to 31 March 2018. At 31 March 2019 DPA had 159 full-time independent professionals under contract (1 January 2019: 127). Productivity, measured as the number of billable hours compared to the number of available hours (contract hours less leave and absenteeism due to sickness) was 89%, the same as the level reported in 2018.

At 31 March 2019 the number of internal employees at DPA was 195 (31 March 2018: 231), a drop of 15.5% compared to a year earlier. The decline was partly due to the sale of business units and the restructuring of the business into clusters. The new structure allows us to operate more efficiently thanks to greater synergy between and within the specialisms. Organically, the number of internal employees fell by 19 (8.3%) compared to 31 March 2018 as a result of measures initiated in 2018. In April 2019 the number fell to around 190. 

 

Disclaimer
This press release contains forward-looking statements about future events. The press release is a reflection of the plans, objectives and ambitions of DPA based on the current insights and assumptions of management. Such statements are not established facts and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which may be beyond DPA’s control. As a result, actual results or developments may differ materially from future results or developments either implied or expressly stated in the forward-looking statements. DPA does not assume any obligation to update or revise any information in light of changes in policy, developments, expectations, etc