DPA Professionals oud CEO Eric Winter
Pers

Aandeelhouders DPA akkoord met herbenoeming CEO en dividendvoorstel

Amsterdam, 17 mei 2019 - De aandeelhouders van DPA hebben op de jaarvergadering d.d. 16 mei 2019 ingestemd met de herbenoeming van Eric Winter als lid van de Raad van Bestuur in de functie van CEO. Ook gingen zij akkoord met de voorgestelde dividenduitkering van 0,09 euro per aandeel in contanten. De registratiedatum voor dividendbetaling is 21 mei 2019 en de datum van de betaalbaarstelling van het dividend is 27 mei 2019.

Herbenoeming Eric Winter als CEO

Eerder heeft de Raad van Commissarissen de herbenoeming van de CEO voor een periode van vier jaar voorgelegd aan de Ondernemingsraad, die positief heeft geadviseerd over het voorstel. “We zijn blij dat Eric doorgaat als CEO. Hij heeft de afgelopen acht jaar een belangrijke rol gespeeld in de transformatie van DPA”, zegt Ron Icke, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Wij wensen de Raad van Bestuur en de clusterdirecteuren veel succes bij het verder vormgeven van de langetermijnstrategie van DPA en de beoogde waardecreatie met de focus op rendement.”

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

English version

DPA shareholders approve reappointment of CEO and proposed dividend

Amsterdam, 17 May 2019 The Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of DPA held on 16 May 2019 approved the proposed reappointment of Eric Winter as CEO and a member of the Board of Directors. The AGM also approved the proposed dividend of 0.09 euro per share to be distributed in cash. The record date is 21 May 2019 and the payment date is 27 May 2019.

Reappointment of Eric Winter as CEO

The Supervisory Board had previously submitted the proposal to reappoint the CEO for a period of four years to the Works Council, which issued a positive advice. “We are pleased that Eric is staying on as CEO. He has played an important role in the transformation of DPA over the past eight years,” said Supervisory Board chairman Ron Icke. “We wish the Board of Directors and the cluster directors every success in the further shaping of DPA’s long-term strategy and the envisaged value creation with the focus on profitability.

Disclaimer

This press release contains forward-looking statements about future events. The press release is a reflection of the plans, objectives and ambitions of DPA based on the current insights and assumptions of management. Such statements are not established facts and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which may be beyond DPA’s control. As a result, actual results or developments may differ materially from future results or developments either implied or expressly stated in the forward-looking statements. DPA does not assume any obligation to update or revise any information in light of changes in policy, developments, expectations, etc.