Manager Inkoop

Publicatiedatum

12 maart 2018

Kwalificaties

HBOMedior

Locatie

Amsterdam

Jouw skills
Technische inkoop
Inkoopmanagement

AEB is een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf en aanjager van de circulaire economie in de metropoolregio Amsterdam. AEB is sinds 2014 verzelfstandigd, met de gemeente Amsterdam als enig aandeelhouder. Van de 1,4 miljoen ton afval die AEB jaarlijks verwerkt, wordt 99% omgezet in grondstoffen en energie. De warmte die bij verbranding van het resterend afval vrijkomt, gebruikt AEB om elektriciteit op te wekken voor 320.000 huishoudens en om via een groeiend stadswarmtenetwerk woningen en bedrijven te verwarmen.

Samen met onze partners lossen we afvalvraagstukken op. Onze kennis en expertise delen we in samenwerkingsverbanden, nationaal en internationaal. Dit heeft al geleid tot vele innovaties zoals de technologie voor de Hoogrendement Centrale.

Momenteel is AEB zijn business model ingrijpend aan het wijzigen met als strategische speerpunten door forse investeringen in duurzaamheidsprojecten. In 2017 start AEB een nieuwe scheidingsinstallatie waarmee 300.000 ton huishoudelijk afval wordt nagescheiden Daardoor komt een groot deel van het afval voor recycling doeleinden beschikbaar.

Bij AEB werken 400 mensen dagelijks aan een schone samenleving. Zij zijn trots op de positie die AEB nationaal en internationaal inneemt. AEB komt graag in contact met professionals die willen meewerken aan het verder versterken van onze organisatie.

AEB Amsterdam bestaat uit vijf Business Units: Inzameling & Recycling, Energie uit Afval, Bijzonder Afval en Bodemas en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er vijf Valuecenters, naast ICM zijn dat SHEQ, Human Resources, Business Development en Strategie & Communicatie.

De visie en missie van AEB zijn als volgt:

Missie:

Voor een schone samenleving nu en in de toekomst lost het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) blijvend afvalvraagstukken op. Op een schone en verantwoorde manier halen we daartoe zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit afval. De warmte die bij verbranding van afval vrijkomt, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken en woningen en bedrijven te verwarmen.

Visie:

AEB is partner in het verantwoord oplossen van afvalvraagstukken door steeds meer grondstoffen terug te winnen en maximaal energie op te wekken uit het resterende afval.

Leveranciers spelen een belangrijke rol bij het invullen van deze missie en visie, en de afdeling Inkoop en Contractmanagement (ICM) levert een wezenlijke bijdrage door de interne behoefte te verbinden met de externe leveranciersmarkt.

Voor deze afdeling ICM werft DPA PeopleGroup exclusief de nieuwe, vaste Manager Inkoop

Wat je gaat doen

De Manager ICM is verantwoordelijk voor het operationaliseren en door ontwikkelen van het Inkoop- en Contractmanagement beleid en de daarbij te hanteren Inkoop strategieën. Daarnaast is de Manager ICM als Inkoop proceseigenaar verantwoordelijk voor functionele aansturing van het operationele en tactische inkoopproces en geeft hij leiding aan de coördinatoren voor Strategische en Project Inkoop, Contractmanagement en Magazijn.

De Manager ICM speelt met dit alles een leidende rol in het realiseren van de commerciële en operationele doelstellingen van het bedrijf, rapporteert aan de CFO en is lid van het Management Team van AEB Amsterdam

Specifieke verantwoordelijkheden:

Inkoopproceseigenaar:

 • Functionele aansturing van AEB medewerkers welke een rol of functie vervullen binnen de AEB Inkoopfunctie.
 • Het identificeren van verbeterpotentieel in de inkoopprocessen, digitalisering in het bijzonder, en de implementatie daarvan.
 • Verantwoordelijk voor de efficiënte en doelmatige inrichting van het P2P proces binnen AEB.

Strategische en Project Inkoop:

 • Ontwikkelen van Inkoop strategieën rond aan te besteden materialen, diensten en investeringen.
 • Nadrukkelijk een leidende, pro-actieve rol spelen in het realiseren van de commerciële doelstellingen in nauwe samenspraak met Business Unit managers, in compliance met Europese en nationale aanbestedingsregelgeving, en AEB Inkoopbeleid.
 • Het effectief doen functioneren van de Tender Board.
 • Het opstellen en uitvoeren van het Inkoopjaarplan en de aanbestedingskalender.
 • Het hiërarchisch aansturen van het team van (sr) strategisch- en projectinkopers en (functioneel) de operationeel inkopers. Gelet op de omvang van het totale inkoop&CM team zal een van de senior strategisch inkopers binnen de afdeling een coördinerende en aansturende rol gaan vervullen (in te richten door de Manager ICM). NB : Operationele inkopers zijn onderdeel van de Business Unit organisaties maar worden (via de coördinatoren) functioneel aangestuurd door de Manager ICM.

Contract Management:

 • Het binnen de beleidskaders vormgeven, doorontwikkelen en doen uitvoeren van de contract management functie met bijzondere aandacht voor de compliance van Leveranciers en AEB medewerkers met alle aspecten van contracten.
 • Het door ontwikkelen en uitdragen van professioneel contract management (waaronder leveranciersmanagement) in AEB en het doen borgen hiervan in het Contract Management systeem.
 • Het hiërarchisch aansturen van de senior contractmanager, contractmanagers en de contractbeheerder; Gelet op de omvang van het totale inkoop&CM team heeft de senior CM’er binnen de afdeling een coördinerende en aansturende rol

Magazijn & voorraadbeheer:

 • Ten behoeve van bestaande en toekomstige productie locaties optimaliseren van magazijnbeheer: interne logistiek, systemen, bewaarfunctie.
 • Op basis van tactisch inkoopmanagement: voorraadbeheer in afstemming met gecontracteerde Leveranciers, technische afdelingen, optimaliseren van voorraden gericht op lagere voorraden en lagere kosten, optimale bestelgroottes, consignatie, afroep etc..
 • Het hiërarchisch aansturen van de coördinator magazijn en de magazijnmedewerkers

Algemene verantwoordelijkheden:

 • Het realiseren van maximaal rendement uit de relaties met Leveranciers
 • Veilig, gezond en milieubewust werken.
 • Het stimuleren van de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers, door hen actief te ondersteunen bij het benutten van hun talenten en hun loopbaanontwikkeling, en het zorgdragen voor een veilige werkomgeving.
 • Realisatie van, en rapporteren over, de KPI’s van de verschillende onderdelen van ICM.
 • Zorgdragen voor strategische en tactische afstemming met de betrokken Business Unit managers en teamleiders.

Dimensies:

 • Contractwaarde ca. € 100 mln per jaar
 • Circa 30 fte’s (vast en flexibel)

Uitdagingen:

 • Stimuleren en enthousiasmeren van de AEB inkoopfunctie
 • Vergroten draagvlak voor winnende inkoop strategieën
 • Vergroten dekking contractmanagement
 • Reduceren voorraadgrootten
 • Vergroten draagvlak en kennis in organisatie met betrekking tot het ICM vakgebieden

Veiligheid:

 • Verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers en derden.
 • De medewerkers van ICM kennen de procedures op het gebied van veiligheid (algemeen en specifiek voor hun taakgebied) en leven deze na.
 • Faciliteren van veilig, gezond en milieubewust werken door beschikbaarheid van goedgekeurde middelen, werkinstructies en verantwoordelijk voor het continu verbeteren van een gezonde en veilige werkomgeving.
 • Voorbeeldgedrag op het gebied van veiligheid en milieu.
 • Aanspreken van anderen, indien nodig stilleggen van werkzaamheden als procedures op het gebied van veiligheid of milieu niet worden nageleefd.

Jouw profiel

Functie eisen:

 • WO of HBO opleiding (Technische) Bedrijfskunde (logistieke richting), Inkoopmanagement, Operations Management of Supply Chain Management, of vergelijkbare opleiding
 • Minimaal 10 jaar Inkoop ervaring in kapitaal intensieve industrieën waarvan minimaal 5 jaar ervaring als teamleider en/of manager van een inkoopafdeling op tactisch en strategisch niveau.
 • Ervaring met innovatieve inkoop ontwikkelingen (strategieën, contractvormen en/of digitalisering van inkoopprocessen)
 • Ervaring met Europese aanbestedingen
 • Ervaring met Negometrix is een pré
 • Contract management ervaring
 • Werkervaring bij veranderprocessen in een soortgelijke industriële setting is een pré.

Competenties:

 • Aansturen van medewerkers
 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Probleemanalyse- en oordeelsvorming
 • Relatienetwerken
 • Communicatief
 • Analytisch
 • Initiatiefrijk
 • Resultaatgericht
 • Enthousiasmerend

Wat je van ons kunt verwachten

 • Salaris conform schaal 15 (circa € 7.700) op basis van een 38-urige werkweek
 • 8% vakantietoeslag.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering en flexibele arbeidstijden.
 • Werken binnen een innovatief bedrijf met een prettige, informele werksfeer.

Je werkomgeving

Doel van de afdeling Inkoop en Contractmanagement (ICM):

De afdeling Inkoop, Contractmanagement en Magazijnen geeft invulling aan het AEB inkoopbeleid, schept kaders standaarden en templates en ondersteunt alle Business Units bij het managen van de relaties tussen AEB en haar leveranciers en bij voorkomende inkoopvraagstukken die operationele inkoop overstijgen en. Daartoe levert zij capaciteit in de vorm van eigen of ingehuurde specialisten en verzorgt zij de functionele aansturing van de Operationele Inkopers van de BU’s.

De teamleider Inkoop & Contractmanagement (ICM) geeft leiding aan deze afdeling en wordt daarin ondersteund door ‘meewerkend voormannen/-vrouwen’ binnen de groepen operationeel inkopers, contractmanagers en project-/strategisch inkopers.

Deel deze vacature