Pers

Versterkte focus van DPA op kernactiviteiten leidt tot betere financiele resultaten

Financiële hoofdpunten 2018:

 • Omzetstijging met 15,7% tot 158,8 miljoen euro (2017: 137,3 miljoen)
 • Stijging brutowinst met 19,1% tot 43,3 miljoen euro (2017: 36,4 miljoen)
 • Stijging EBITDA met 59,3% naar 10,1 miljoen euro (2017: 6,4 miljoen, EBITDA 2017 exclusief normalisatie, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
 • Stijging van het gemiddelde aantal professionals in loondienst met 11,9% naar 1.376 (2017: stijging van 13,4% naar 1.230)

 

Overige hoofdpunten 2018:

 • Focus op versterking van kernactiviteiten, ondersteund door clustervorming
 • Verkoop Cauberg Huygen aan Dolmans Investments
 • Verzelfstandiging en beëindiging van diverse niet-kernactiviteiten

 

Financiële hoofdpunten vierde kwartaal 2018:

 • Autonome omzetstijging met 13,0%
 • Stijging EBITDA naar 2,9 miljoen euro (Q4 2017: 0,2 miljoen euro)
 • Daling verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen) naar 17,6% van de omzet (Q4 2017: 24,6% van de omzet)
Schermafbeelding 2019-12-04 om 16.24.16.png
DPA Professionals CEO Eric Winter
“In 2018 hebben we onze focus vanuit de nieuwe organisatiestructuur geheel op de kernactiviteiten gericht. De samenwerking binnen de clusters is versterkt, wat voor meer slagkracht en efficiëntie zorgt. Tevens is dit een belangrijke factor voor retentie en het aantrekken van talent. Afgelopen jaar is Cauberg Huygen verkocht en hebben we niet-kernactiviteiten verzelfstandigd of beëindigd. Strakke sturing op werkkapitaal heeft verder bijgedragen aan het verbeteren van onze financiële resultaten.” “De aanhoudende arbeidsmarktkrapte zorgt voor een relatief hoog verloop onder onze professionals. We werken met de beste mensen en die zijn niet alleen zeer gewild bij opdrachtgevers, maar ook bij andere werkgevers. Met onze overtuigende clusterproposities voor hoogopgeleide professionals in specialistische vakgebieden zijn we nog beter in staat om talenten aan ons te verbinden die aan hun employability willen werken. Professionals die willen doorgroeien door aan nieuwe uitdagingen bij mooie opdrachtgevers te werken en relevante opleidingen te volgen. Hier gaan we ons in 2019 nog nadrukkelijker in onderscheiden.”
Eric Winter

CEO van DPA

Toelichting op jaarresultaten 2018

Resultaatontwikkeling 2018

DPA boekte in 2018 een omzet van 158,8 miljoen euro, 15,7% meer dan vorig jaar (2017: 137,3 miljoen). De brutowinst steeg naar 43,3 miljoen euro (2017: 36,4 miljoen) en de brutomarge naar 27,3% van de omzet (2017: 26,5%). De door inzet van professionals in loondienst gerealiseerde omzet steeg met 16,8% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet uit inzet van zelfstandige professionals steeg met 8,4%.

In 2017 en het eerste deel van 2018 heeft DPA stevig ingezet op autonome groei en digitalisering. De hiermee gepaard gaande kosten en inspanningen zijn een belangrijke investering in de toekomst gebleken. Hierdoor bedroegen de operationele kosten in 2018 een bedrag van 33,2 miljoen euro, 10,6% meer dan in 2017 (2017: 30,0 miljoen). Dit is grotendeels toe te rekenen aan de extra inzet van recruiters en accountmanagers. In het derde kwartaal van 2018 verlegde DPA haar focus van autonome groei naar versterking van haar kernactiviteiten en verbetering van de rentabiliteit. Dit wordt ondersteund door de vanaf eind 2017 geïmplementeerde nieuwe organisatiestructuur. Hierbij zijn de business units samengebracht in de clusters Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Overheid en Participaties. Voor haar specialisaties wil DPA tot de top 3 van de betreffende markt behoren.

Het cluster Participaties heeft aangestuurd op het verzelfstandigen van een deel van de hierin opgenomen startups en scale-ups. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht aan Dolmans Investments. Daarnaast nam DPA afscheid van een aantal kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten, zoals Fagro GmbH in Duitsland.

De verkoop- en beheerskosten zijn door de getroffen maatregelen in het vierde kwartaal in 2018 afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (zowel in absolute bedragen als in percentage van de omzet). Deze kosten nemen naar verwachting in 2019 verder af.

De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie en inclusief correctie van overige opbrengsten) over 2018 bedraagt 10,1 miljoen euro (2017: 6,4 miljoen). Dit is een stijging van 59,3% ten opzichte van 2017.

Resultaatontwikkeling 2018 autonoom

Rekening houdend met de effecten van de acquisitie van Your Professionals in 2017 en de verkoop of beëindiging van bedrijfsonderdelen als Cauberg Huygen en andere kleinschalige activiteiten in de loop van 2018 steeg de omzet op autonome basis met 16,3% ten opzichte van 2017. De autonome omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 17,9%. De omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals steeg met 7,5%. Op autonome basis steeg de brutomarge in 2018 met 19,2%.

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2018

De omzet in het vierde kwartaal van 2018 bedroeg 41,2 miljoen euro, 6,7% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (Q4 2017: 38,6 miljoen). De brutowinst steeg naar 10,2 miljoen euro (Q4 2017: 9,6 miljoen) en de brutomarge daalde naar 24,8% van de omzet (Q4 2017: 25,0%). De door inzet van professionals in loondienst gerealiseerde omzet steeg met 6,9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet uit inzet van zelfstandige professionals steeg met 7,8%. De operationele kosten bedroegen in het vierde kwartaal van 2018 een bedrag van 7,2 miljoen euro (17,6% van de omzet) tegenover 9,5 miljoen euro in dezelfde periode in 2017 (Q4 2017: 24,6% van de omzet). De EBITDA (het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie en inclusief correctie van overige opbrengsten) over het vierde kwartaal van 2018 bedraagt 2,9 miljoen euro (Q4 2017: 0,2 miljoen).

Resultaatontwikkeling vierde kwartaal 2018 autonoom

Op autonome basis steeg de omzet in het vierde kwartaal met 13,0% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 13,2% en de omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals met 11,8%. De verkoop- en beheerskosten daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 met 6,9% en de EBITDA steeg van 0,2 miljoen euro naar 2,9 miljoen euro.

Medewerkers

DPA startte 1 januari 2018 met 1.401 professionals. Dit aantal is door de verkoop van Cauberg Huygen en enkele andere bedrijfsonderdelen gedaald naar 1.314 professionals ultimo 2018. Het gemiddelde aantal professionals in loondienst steeg met 11,9% naar 1.376 (2017: 1.230). Op autonome basis is het aantal professionals in loondienst gelijk gebleven ten opzichte van ultimo 2017.

Ultimo 2018 waren 223 interne medewerkers (ultimo 2017: 223) in dienst van DPA. Door de in 2018 ingezette maatregelen is het aantal interne medewerkers inmiddels gedaald naar 205 per 1 januari 2019 en daalt dit aantal verder naar ongeveer 190 interne medewerkers aan het einde van het eerste kwartaal van 2019.

Met de flexibele schil van gemiddeld 175 zelfstandigen komt het totale aantal fte ultimo 2018 op 1.700.

DPA besteedt maximale aandacht aan werving en retentie, onder meer door opleidingen te faciliteren voor haar medewerkers.

De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2017.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: Finance & Banking, Overheid & Legal en IT, Integrated Business Services & Participaties.

Het rapportagesegment Finance & Banking had in 2018 opnieuw het grootste aandeel in de omzet. De omzet groeide tot 90,3 miljoen euro (2017: 78,6 miljoen). De omzet in het segment Overheid & Legal groeide in 2018 naar 27,3 miljoen euro (2017: 20,9 miljoen). De omzet in het segment IT, Integrated Business Services & Participaties steeg naar 41,2 miljoen euro (2017: 39,5 miljoen).

Financiële positie

Balans

Het groepsvermogen nam in 2018 toe tot 65,5 miljoen euro (2017: 57,6 miljoen). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2018 59,8% (ultimo 2017: 49,0%). De kortlopende verplichtingen bedragen 39,6 miljoen euro (2017: 47,4 miljoen).

Nettokasstroom

In 2018 is extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie door onder meer verscherping van het werkkapitaalbeheer. Dit leidde tot een positieve nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten van 9,7 miljoen euro (2017: 2,6 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 3,4 miljoen euro positief (2017: 4,7 miljoen negatief). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van Cauberg Huygen. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 13,5 miljoen euro negatief (2017: 7,8 miljoen positief).

Per saldo zijn de leningen met 12,3 miljoen euro afgenomen.

Financiering

Eind 2018 heeft DPA aanvullende afspraken gemaakt over de kredietfaciliteit. De maximale kredietfaciliteit bedraagt thans 25 miljoen euro. Hiervoor wordt het feitelijk toegestane maximumbedrag vastgesteld aan de hand van de ‘borrowing base’. De kredietfaciliteit is tot uiterlijk 31 december 2020 ter beschikking gesteld en hierna tot wederopzegging. De borrowing base voor elke relevante periode bedraagt het saldo van 70% van het totaalbedrag van de ‘nog te factureren omzet’ plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen.

Per 31 december 2018 is van de kredietfaciliteit 11,3 miljoen euro opgenomen (ultimo 2017: 16,5 miljoen). Per ultimo 2018 bedroeg het saldo liquide middelen 0,3 miljoen euro (ultimo 2017: 0,7 miljoen).

Voor de op 18 december 2014 met Rabobank afgesloten acquisitiefinanciering bedraagt de uitstaande schuldpositie per jaareinde 2018 6,0 miljoen euro (jaareinde 2017: 12,7 miljoen). Deze financiering wordt in 2019 en 2020 door acht kwartaalaflossingen tot nul teruggebracht per jaareinde 2020.

Voor beide financieringsovereenkomsten gelden dezelfde convenanten. De financiële convenanten worden op kwartaalbasis getoetst. Ultimo 2018 bedroeg de senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) 1,6 (ultimo 2017: 2,6). DPA voldoet per 31 december 2018 aan de financiële convenanten en alle andere voorwaarden van de overeenkomst met Rabobank.

Ultimo 2018 bedraagt de totale nettoschuldpositie 17,0 miljoen euro (ultimo 2017: 28,9 miljoen).

Vooruitzichten 2019

In de gespannen arbeidsmarkt wil DPA een sleutelrol vervullen in het faciliteren van opdrachtgevers in hun behoefte aan kennis en van professionals in hun loopbaanontwikkeling en arbeidsmarktfitheid. Daarnaast heeft DPA de ambitie het aantal professionals in loondienst minimaal te stabiliseren, waarvoor het behoud en de werving van professionals topprioriteit heeft.  Door de gewijzigde organisatiestructuur en de investeringen in digitalisering heeft DPA een gezond fundament liggen om te blijven bouwen aan de toegevoegde waarde van de dienstverlening. Hierdoor is DPA optimistisch over de resultaten in 2019 en verwacht DPA een verdere toename van de winstgevendheid.

Vertrek Olav Berten

Olav Berten heeft aangegeven dat hij tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 mei terugtreedt als Chief Operating Officer van DPA. Samen met Eric Winter richtte hij in 2006 de Nederlandse Interim Groep (NIG) op. Dit bedrijf verkochten zij in 2011 aan DPA waarna deze onderneming onder hun leiding een fase van transformatie en winstgevende groei inzette. Door de verscherpte focus, de investeringen in digitalisering en de ingezette winstgroei is een solide basis gelegd voor de toekomst. Bovendien worden de operaties nu directer aangestuurd vanuit de clusters. Daarom acht Olav dit een gepast moment om DPA te verlaten. Hij gaat met sabbatical en wil zich oriënteren op nieuwe uitdagingen. De directie, de Raad van Commissarissen en de OR zijn Olav zeer erkentelijk voor zijn voortrekkersrol in de ontwikkeling en groei van DPA.

Jaarverslag 2018 en aandeelhoudersvergadering

De in dit persbericht gerapporteerde jaarcijfers en de cijfers in de bijlage bij dit persbericht zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2018. Deze is beschikbaar op de website van DPA. De jaarrekening van 2018 wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. De Algemene Vergadering vindt plaats op 16 mei 2019 om 13.00 uur bij DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de DPA-website en wordt op 28 maart 2019 gepubliceerd.

Aandelen en dividend

Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2018 is 46.968.197 (31 december 2017: idem). In 2018 is 0,9 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om van het nettoresultaat van 8,3 miljoen euro een bedrag van 4,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve en om 4,2 miljoen als dividend uit te keren aan de aandeelhouders, ofwel 0,09 euro per aandeel.

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.


Bijlage: Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2018 (pdf-formaat)

DPA FY 2018 results: Enhanced focus on core activities leads to improved financial results

Financial highlights of 2018:

 • Revenue up 15.7% to 158.8 million euro (2017: 137.3 million euro)

 • Gross profit up 19.1% to 43.3 million euro (2017: 36.4 million euro)

 • EBITDA up 59.3% to 10.1 million euro (2017: 6.4 million1)

 • Average number of professionals on a permanent contract up 11.9% to 1,376 (2017: up 13.4% to

  1,230)


  Other highlights of 2018:

 • Focus on strengthening core activities, supported by creation of clusters

 • Sale of Cauberg Huygen to Dolmans Investments

 • Various non-core activities spun off and terminated

  Financial highlights of fourth quarter 2018:

 • Organic revenue growth of 13.0%

 • Rise in EBITDA to 2.9 million euro (Q4 2017: 0.2 million euro)

 • Decline in selling and general administrative expenses (excluding depreciation) to 17.6% of revenue (Q4 2017: 24.6% of revenue)

Schermafbeelding 2019-12-04 om 16.24.16.png
“In 2018 we focused entirely on the core activities based on the new organisational structure. Cooperation within the clusters has been strengthened, providing more clout and improving efficiency. This is also an important factor for retaining and attracting talent. This past year we sold Cauberg Huygen and spun off or terminated non-core activities. Our sharp focus on working capital helped further improve our financial results.” “Persistent tightness in the job market has resulted in a relatively high turnover of our professionals. We work with the best people who are highly sought after, not only by clients but also by other employers. Thanks to our compelling cluster propositions for highly-educated professionals in specialist fields we are better able to retain talented people who want to work on their employability. Professionals who want to grow by embarking on new challenges with attractive clients and taking relevant courses. We plan to set ourselves apart in this respect even more in 2019.

Details of 2018 full-year results

Development of results in 2018

In the 2018 financial year DPA generated revenue of 158.8 million euro, a rise of 15.7% compared to 137.3 million euro in 2017. Gross profit increased to 43.3 million euro (2017: 36.4 million euro) and the gross margin rose to 27.3% of revenue (2017: 26.5%). Revenue generated by professionals on a permanent contract was up 16.8% year-on-year. Revenue generated by independent professionals rose by 8.4%.

In 2017 and the first part of 2018 DPA focused heavily on organic growth and digitalisation. The associated costs and efforts have proved to be an important investment in the future. As a result the operating costs came in at 33.2 million euro in 2018, a rise of 10.6% compared to 30.0 million euro in 2017. This was largely attributable to the extra use of recruiters and account managers. In the third quarter of 2018 DPA shifted its focus from organic growth to strengthening its core activities and improving profitability. This was supported by the new organisational structure introduced at the end of 2017 which combined the business units into the Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Government and Participations clusters. DPA aims to be among the top 3 players in the markets it specialises in.

The Participations cluster is currently working towards spinning off some of the start-ups and scale- ups within the cluster. In November 2018 engineering consultancy Cauberg Huygen was sold to Dolmans Investments. Moreover, DPA bid farewell to a number of small-scale or insufficiently profitable activities, such as Fagro GmbH in Germany.

As a result of the measures taken, selling and general administrative expenses fell in the fourth quarter of 2018 compared to the same period in 2017 (both in absolute terms and as a percentage of revenue). These costs are expected to continue to decline in 2019.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation and including an adjustment of other income) amounted to 10.1 million euro in 2018, an increase of 59.3% from 6.4 million euro in 2017.

Organic development of results in 2018

Excluding the impact of the acquisition of Your Professionals in 2017 and the sale or termination of business units such as Cauberg Huygen and other small-scale activities, revenue rose 16.3% organically in 2018 compared to 2017. Organically, revenue generated by professionals on a permanent contract rose by 17.9% while revenue achieved by independent professionals was up 7.5%. The gross margin increased by 19.2% organically in 2018.

Results for the fourth quarter of 2018

In the fourth quarter of 2018 DPA’s revenue amounted to 41.2 million euro, up 6.7% from 38.6 million euro in the final quarter of 2017. Gross profit rose to 10.2 million euro (Q4 2017: 9.6 million euro) while the gross margin fell to 24.8% of revenue (Q4 2017: 25.0%). Revenue generated by professionals on a permanent contract increased by 6.9% compared to the same period last year. Revenue generated by independent professionals was up 7.8%. In the fourth quarter of 2018 the operating costs amounted to 7.2 million euro (17.6% of revenue), compared to 9.5 million euro in the same quarter last year (Q4 2017: 24.6% of revenue). EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation and including an adjustment of other income) came in at 2.9 million euro in the fourth quarter of 2018 (Q4 2017: 0.2 million euro).

Organic development of results in the fourth quarter of 2018

Revenue was up 13.0% organically in the fourth quarter compared to the same period in 2017. Revenue generated by professionals on a permanent contract was up 13.2% and revenue achieved by independent professionals increased by 11.8%. Selling and general administrative expenses decreased by 6.9% compared to the fourth quarter of 2017 while EBITDA rose by 0.2 million euro to 2.9 million euro.

Employees

DPA started 2018 with 1,401 professionals. This number fell to 1,314 professionals at the end of the year due to the sale of Cauberg Huygen and several other business units. The average number of professionals on a permanent contract rose by 11.9% to 1,376 (2017: 1,230). Organically, the number of professionals on a permanent contract was identical to the number at the end of 2017.

At the end of 2018 the number of internal employees at DPA was 223, the same as the number at the end of 2017. As a result of the measures taken in 2018 the number of internal employees dropped to 205 on 1 January 2019 and this number is expected to fall further to around 190 internal employees at the end of the first quarter of 2019.

Including our flexible shell of on average 175 independent professionals, the total number of FTEs was 1,700 at the end of 2018.

DPA pays maximum attention to recruitment and retention, for example by facilitating courses for its employees.

Productivity, measured as the number of billable hours compared to the number of available hours (contract hours less leave and absenteeism due to sickness) was 89%, the same as the level reported in 2017.

Segment breakdown

For reporting purposes the operational business units are combined in three segments: Finance & Banking, Government & Legal, and IT, Integrated Business Services & Participations.

In 2018 the largest share in revenue was once again generated by the Finance & Banking reporting segment. Revenue grew to 90.3 million euro (2017: 78.6 million euro). Revenue in the Government &

Legal segment rose to 27.3 million euro (2017: 20.9 million euro) and revenue in
IT, Integrated Business Services & Participations increased to 41.2 million euro (2017: 39.5 million euro).

Financial position

Balance sheet

In 2018 group assets increased to 65.5 million euro (2017: 57.6 million euro). The solvency ratio was 59.8% at the end of 2018 (end 2017: 49.0%). Current liabilities amounted to 39.6 million euro (2017: 47.4 million euro).

Net cash flow

In 2018 additional attention was devoted to strengthening the financial position by means including tightened working capital management. This resulted in a positive net cash flow from operating activities of 9.7 million euro (2017: negative 2.6 million euro). The net cash flow from investment activities amounted to a positive 3.4 million euro (2017: negative 4.7 million euro). This is largely due to the sale of Cauberg Huygen. The net cash flow from financing activities was a negative 13.5 million euro (2017: positive 7.8 million euro).

Borrowings decreased on balance by 12.3 million euro.

Financing

At the end of 2018 DPA made additional arrangements with regard to the credit facility. The maximum facility is now 25 million euro, with the actually permitted maximum amount determined based on the borrowing base. The credit facility is available until 31 December 2020 and until notice of termination thereafter. The borrowing base for each relevant period equals the balance of 70% of total amount of ‘revenue yet to be billed’ plus 70% of the total amount of legally pledged claims.

On 31 December 2018 an amount of 11.3 million euro had been drawn on the credit facility (end- 2017: 16.5 million euro). At the end of 2018 the balance of cash and cash equivalents amounted to 0.3 million euro (end-2017: 0.7 million euro).

With respect to the loan agreement signed with Rabobank on 18 December 2014 for future acquisitions, the outstanding debt position amounted to 6.0 million euro at the end of 2018 (end- 2017: 12.7 million euro). This facility will be reduced to zero by the end of 2020 as a result of eight quarterly repayments in 2019 and 2020.

The same covenants apply to both financing agreements. The financial covenants are reviewed on a quarterly basis. The senior net debt ratio (i.e. the consolidated, non-subordinated interest-bearing debt less freely-available cash and cash equivalents divided by EBITDA) stood at 1.6 at the end of 2018 (end-2017: 2.6). On 31 December 2018 DPA met the financial covenants and all other conditions of the agreement with Rabobank.

The total net debt position was 17.0 million euro at the end of 2018 (end-2017: 28.9 million euro).

Outlook for 2019

In this tight job market DPA wants to play a key role in helping clients satisfy their needs for knowledge and by facilitating professionals in their career development and quest to stay fit for the job market. In addition, it is DPA’s ambition to keep the number of professionals on a permanent contract at least stable, meaning that retaining and recruiting professionals is a top priority. The changed organisation structure and investments in digitalisation have laid a healthy foundation for

DPA to continue its efforts to build added value to the services it provides. DPA is therefore optimistic about its results in 2019, expecting a further increase in profitability.

Departure of Olav Berten

Olav Berten has indicated that he will resign as Chief Operating Officer of DPA at the Annual General Meeting of Shareholders on 16 May. Together with Eric Winter, Olav established Nederlandse Interim Groep (NIG) in 2006. The two sold this company to DPA in 2011, after which the company embarked on a period of transformation and profitable growth under their leadership. Thanks to its tightened focus, investments in digitalisation and path to profitable growth, the company has laid a solid foundation for the future. Furthermore, the operations are now managed more directly by the clusters. Therefore, Olav feels the time is right for him to leave DPA. He plans to take a sabbatical and wants to focus on new challenges. The Management Board, Supervisory Board and Works Council are very grateful to Olav for the leading role he has taken in the development and growth of DPA.

Annual Report for 2018 and Annual General Meeting of Shareholders

The annual results reported in this press release and the figures in the annex to this press release are based on management information and the annual accounts for 2018 submitted by the Management Board. These are available on the DPA website. The annual accounts for 2018 will be presented for adoption to the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on 16 May 2019. The AGM will be held at the office of DPA at Gatwickstraat 11 in Amsterdam and commence at 1 pm. The convocation notice for the AGM will be published on the DPA website on 28 March 2019.

Shares and dividend

The total number of outstanding shares at 31 December 2018 was 46,968,197 (31 December 2017: 46,968,197). In 2018 an amount of 0.9 million euro was distributed to shareholders as dividend. With regard to the net profit of 8.3 million euro the Management Board will propose to the Annual General Meeting of Shareholders that an amount of 4.1 million euro be added to the general reserve and 4.2 million euro, or 0.09 euro per share, be distributed to shareholders.

Disclaimer

This press release contains forward-looking statements about future events. The press release is a reflection of the plans, objectives and ambitions of DPA based on the current insights and assumptions of management. Such statements are not established facts and are subject to familiar and unfamiliar risks, uncertainties and other factors, many of which are beyond DPA’s control. As a result, actual results or developments may vary materially from future results or developments implied or expressly stated in the forward-looking statements. DPA does not assume any obligation to update or revise any information in light of changes in policy, developments, expectations, etc.