Halfjaarresultaten 2011: solide basis voor resultaatherstel

DPA_Amsterdam.png
DPA Group behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 20,5 miljoen euro (H1 2010: 19,8 miljoen). NIG is vanaf 1 mei 2011 meegeconsolideerd. Als NIG het hele halfjaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 30,0 miljoen euro bedragen en de brutowinst 7,5 miljoen euro. In mei en juni 2011 droeg NIG 4,6 miljoen euro bij aan de omzet en 1,3 miljoen euro aan de brutowinst.

Hoofdpunten eerste halfjaar 2011

 • Intensieve herstructurering bijna afgerond: overheadreductie van circa 50% en afname aantal indirecte medewerkers met ongeveer 25%
 • Verbreding klantpropositie door NIG-overname
 • Claimemissie met 17,9 miljoen euro opbrengst voor acquisitie en versterking werkkapitaal
 • Nieuwe CEO en COO vanaf 27 april

Financiële hoofdpunten

 • Omzetstijging tot 20,5 miljoen euro (H1 2010: 19,8 miljoen) door consolidatie van NIG per 1 mei 2011
 • Brutowinst voor bijzondere en eenmalige kosten: 4,7 miljoen euro (H1 2010: 4,2 miljoen)
 • Bijzondere en eenmalige kosten: 17,2 miljoen euro (H1 2010: 1,4 miljoen)
 • EBIT (bedrijfsresultaat) voor bijzondere en eenmalige kosten: 1,9 miljoen euro negatief (H1 2010 1,7 miljoen negatief)
 • Eigen vermogen per 30 juni 2011: 29,7 miljoen euro (per 31 december 2010: 13,7 miljoen)

Eric Winter, CEO van DPA

“Het eerste halfjaar stond in het teken van de overname en integratie van NIG en de herstructurering van DPA. We hebben fors ingegrepen in het personeelsbestand en de kosten. Daarmee is een goede basis gelegd voor een winstgevend DPA. Door de overname van NIG is onze kostenstructuur verbeterd en de propositie naar de klant verbreed. We richten ons niet meer alleen op IT, finance en supply chain management, maar kunnen onze klanten in meerdere vakgebieden en gespecialiseerde niches bedienen.”

Resultaatontwikkeling

 

Genormaliseerde verkorte resultatenrekening

De genormaliseerde verkorte resultatenrekening, uitgesplitst naar DPA en NIG, is als volgt:

Halfjaarresultaten-2011-solide-basis-voor-resultaatherstel.png (1)

Als gevolg van een bijzondere waardevermindering op de goodwill (impairment) van 5,4 miljoen euro en 11,8 miljoen euro aan bijzondere en eenmalige kosten rapporteert DPA over het eerste halfjaar een nettoverlies van 15,9 miljoen euro (H1 2010: 2,5 miljoen verlies)

Kosten

De specificatie van de bijzondere en eenmalige kosten en de aansluiting naar het nettoresultaat over de periode is als volgt:

Halfjaarresultaten-2011-solide-basis-voor-resultaatherstel-tabel-2.png (2)

De dotaties aan de reorganisatievoorziening komen voort uit de herstructureringen die noodzakelijk zijn als gevolg van de economische situatie. De dotatie is als volgt verdeeld: Finance Professionals 1,7 miljoen euro, IT Professionals 0,7 miljoen euro, Legal & Overige Professionals 0,1 miljoen euro en 1,5 miljoen euro ten laste van de beheerskosten.

In verband met het uitblijven van herstel van groei van de verschillende segmenten heeft de directie van DPA per 30 juni 2011 beoordeeld of een bijzondere waardevermindering van de goodwill noodzakelijk is. De hierbij gehanteerde disconteringsvoet is gelijk aan de ultimo 2010 gehanteerde disconteringsvoet en bedraagt 12,8% voor belastingen. De brutomarge zoals die in de impairment test gehanteerd is, is gebaseerd op de in de afgelopen 3,5 jaar gemiddeld gerealiseerde marge, waar nodig gecorrigeerd voor eenmalige effecten en rekening houdend met een beperkt verder herstel van de huidige marge. Daarmee ligt de brutomarge iets lager dan de brutomarge zoals die in de impairment test per ultimo 2010 is gehanteerd. De directie heeft een aantal mogelijk scenario's voor de omzetontwikkeling doorgerekend, variërend van een inflatiegroei tot een groei van ca. 15% op jaarbasis. Op basis van deze scenario's en een inschatting van de kans dat zij gerealiseerd kunnen worden, is geconstateerd dat een bijzondere waardevermindering van de goodwill voor een bedrag van 5,4 miljoen euro noodzakelijk is.

De dotatie aan de pensioenvoorziening vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP). Hierin stelt StiPP dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en derhalve premieplichtig is. DPA heeft voor een belangrijk deel van haar dochtervennootschappen een eigen collectieve pensioenregeling en zal in overleg treden met StiPP over de door StiPP doorgevoerde aansluiting. Er is een voorziening getroffen voor het geschatte verschil tussen de af te dragen premie volgens de StiPP-bepalingen en de door DPA voor haar werknemers afgedragen premie. De dotatie overige voorzieningen heeft betrekking op de kosten voor de bonusregelingen personeel en belastingrisico's.

Acquisitie NIG

De aandeelhouders van DPA hebben op 9 maart 2011 ingestemd met de overname van Nederlandse Interim Groep BV (NIG). De koopprijs bedroeg 12,7 miljoen euro in aandelen en 10,5 miljoen in contanten. De overnametransactie is op 27 april 2011 afgerond, waarna de integratie van NIG direct in gang gezet is.

Om de transactie te financieren, zijn 23,9 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven: 12 miljoen aan de verkopende aandeelhouders van NIG en 11,9 miljoen voor een claimemissie. De opbrengst van de emissie bedroeg 17,9 miljoen euro en is gebruikt voor financiering van de overname, de integratiekosten, aflossing van leningen en versterking van het werkkapitaal. Het totale aantal uitstaande DPA-aandelen is toegenomen van 17.762.495 per ultimo 2010 tot 41.777.492 per 30 juni 2011.

Resultaat per segment

In het kader van de integratie van NIG is voorlopig besloten te rapporteren over drie segmenten: Finance Professionals, IT Professionals en Legal & Overige Professionals. Finance Professionals omvat de activiteiten van DPA Finance, NIG Midoffice en NIG Finance. Onder IT Professionals vallen de activiteiten van DPA IT en GEOS, aangevuld met NIG ICT Professionals. Legal & Overige Professionals omvat de activiteiten van DPA Supply Chain Management aangevuld met NIG Compliance, NIG Ondernemingsrecht, NIG Sociale Zekerheid, NIG Recht & Ruimte en NIG Engineering.

 • Finance Professionals realiseerde een omzet van 5,9 miljoen euro (H1 2010: 5,5 miljoen). De brutomarge was 22,4% (H1 2010: 8,2%) en -6,4% na reorganisatiekosten.
 • IT Professionals boekte een omzet van 8,6 miljoen euro (H1 2010: 9,9 miljoen). De brutomarge was 19,4% (H1 2010: 22,2%) en 10,9% na reorganisatiekosten.
 • De omzet van Legal & Overige Professionals bedroeg 6,1 miljoen euro (H1 2010: 4,4 miljoen). De brutomarge was 27,8% (H1 2010: 35,8%) en 26,7% na reorganisatiekosten.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 3,6 miljoen euro negatief (H1 2010: 3,9 miljoen euro negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 13,1 miljoen euro negatief (H1 2010: nihil), als gevolg van de acquisitie van NIG. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten was 14,8 miljoen euro door de netto-opbrengst van de uitgifte van aandelen en aflossing van leningen (H1 2010: 2,8 miljoen euro). Als gevolg van de aandelenemissie is het eigen vermogen per 30 juni toegenomen tot 29,7 miljoen euro (31 december 2010: 13,7 miljoen).

Op 24 juni 2011 heeft DPA de financieringsovereenkomst met IFN Finance vernieuwd. De vernieuwde overeenkomst, in de vorm van een debiteurenfinanciering (factoring), biedt DPA de mogelijkheid om haar groeistrategie verder in te vullen. De maximale financieringsruimte is 8,0 miljoen euro. In het kader van deze overeenkomst heeft DPA zekerheden verleend zoals verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en rechten uit eventuele kredietverzekeringen. Ook dient DPA voor omvangrijke investeringen of het verstrekken van (intercompany) leningen toestemming van IFN Finance te verkrijgen. Verder worden eisen gesteld aan de solvabiliteit en de minimaal te realiseren EBITDA.

DPA voldoet per 30 juni 2011 niet aan de gestelde minimumeisen voor solvabiliteit. De directie voert hierover overleg met IFN Finance en verwacht de financieringsfaciliteit te kunnen continueren.

Medewerkers

In totaal waren er op 30 juni 514 directe en indirecte medewerkers (FTE) in dienst van DPA. Hiervan werken er 238 voor de oorspronkelijk DPA bedrijfsonderdelen (30 juni 2010: 285). Voor de verschillende NIG business units werken in totaal 276 medewerkers. In verhouding tot dezelfde periode van 2010 bemiddelt DPA meer voor freelancers. Het percentage freelancers ten opzichte van het aantal medewerkers in vaste dienst is toegenomen.

Bestuur

Eric Winter en Olav Berten zijn op de Algemene vergadering van Aandeelhouders per 27 april 2011 benoemd als CEO, respectievelijk COO van DPA. Bestuursleden Martin Delwel en Max Boodie verlaten DPA per 1 september 2011.

Markt en verwachtingen

De Nederlandse detacheringsmarkt blijft achter ten opzichte van andere Europese landen. Door het voorzichtige herstel van de Nederlandse arbeidsmarkt in combinatie met de onzekere economische verwachtingen is het moeilijk om uitspraken over de resultaatontwikkeling te doen.

Voor DPA is het boekjaar 2011 een overgangsjaar. De in het eerste halfjaar doorgevoerde herstructuring zal in toenemende mate in de resultaatontwikkeling tot uitdrukking komen. Met deze herstructurering en de acquisitie van NIG is een solide basis gelegd voor resultaatherstel. Naast integratie en administratieve vereenvoudiging gaat DPA zich in het tweede halfjaar richten op het versterken van de commerciële slagvaardigheid. Verder wil DPA extra aandacht besteden aan kwaliteitsmanagement en het bouwen aan een uniform merk om het totaalportfolio van flexibele oplossingen beter onder de aandacht van bestaande en nieuwe klanten te kunnen brengen.

Profiel

DPA detacheert gespecialiseerde professionals bij bedrijven, overheden en non-profit instellingen. Via markt-, klant- en mensgerichte business units voorziet DPA opdrachtgevers van de juiste flexibele oplossingen. Dit voor vakgebieden zoals ICT, finance, inkoop, logistiek, operations, compliance, ondernemingsrecht, sociale zekerheid en recht & ruimte. DPA is genoteerd aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Contact:

DPA Group NV, Eric Winter (CEO)
Mail: ericwinter@dpa.nl; telefoon: 035 625 05 31.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2011 (PDF-formaat)