Pers

Halfjaarcijfers DPA: nieuwe koers werpt vruchten af

Hoofdpunten halfjaar 2019¹:

 • Autonome² groei (Omzet 4,2%, EBITDA 50%)
 • Omzet: 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen)
 • Brutowinst/-marge: 20,8 miljoen euro (27,6%) (H1 2018: 21,7 miljoen (27,6%))
 • EBITDA: 6,2 miljoen euro (8,2%) (H1 2018: 4,6 miljoen (5,9%))
 • Nettowinst: 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen)
 • Gelijk aantal werkdagen H1 2019 als H1 2018
Persbericht-eersteafbeelding.jpg
DPA Professionals CEO Eric Winter
“Het afgelopen halfjaar profiteerde DPA van de gemaakte strategische keuze om extra focus op onze kernproposities aan te brengen. Hiertoe zijn de specialistische activiteiten samengebracht in de clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Overheid, IT en Banking & Insurance. Dit ging gepaard met verzelfstandiging en beëindiging van niet-kernactiviteiten en de verkoop van Cauberg Huygen, wat heeft gezorgd voor flinke stijging van de EBITDA.” “Onze uitdaging is om goed op nieuwe ontwikkelingen en marktvragen te anticiperen en bovenal een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit staat ook bovenaan op de agenda van mijn beoogde opvolger Arnold van Mameren. DPA blijft onverminderd investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Net als de meeste andere bedrijven kampen we met toenemend personeelsverloop in combinatie met schaarste. Vanuit de clusters zetten we daarom extra krachtig in op het werven en geboeid blijven houden van professionals.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaatontwikkeling

In 2018 stuurde DPA aan op verzelfstandiging van een deel van haar startups en scale-ups en nam zij afscheid van meerdere kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht. Door deze maatregelen daalde de omzet in de eerste helft van 2019 naar 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen). Autonoom steeg de omzet met 4,2%. De brutowinst bedraagt 20,8 miljoen euro (H1 2018: 21,7 miljoen). Op autonome basis steeg de brutowinst met 5,5%. De brutomarge bleef nagenoeg onveranderd op 27,6% en steeg op autonome basis van 27,2 naar 27,5%.

De EBITDA is 6,2 miljoen euro versus 4,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2018, een stijging van 35%. De EBITDA als percentage van de omzet is 8,2% (H1 2018: 5,9%). Op autonome basis stijgt de EBITDA met 50% van 4,1 miljoen euro (5,8% van de omzet) naar 6,2 miljoen euro (8,2% van de omzet). De nettowinst bedraagt 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen). Het aantal werkdagen in het eerste halfjaar van 2019 was gelijk aan vorig jaar.

Verkoop- en beheerskosten

De afgelopen jaren stelde DPA haar businessmodel in op verdergaande specialisatie vanuit clusters met ondersteuning door een efficiënte holding. Het resultaat is een organisatie die sterk is gericht op autonome groei en ingesteld is op verdere digitalisering van de werkprocessen. Door de vereenvoudiging van de organisatiestructuur daalden de verkoop- en beheerskosten met 14,4% naar 14,6 miljoen euro (H1 2018: 17,1 miljoen). In de eerste helft van 2019 dalen de indirecte kosten als percentage van de omzet op autonome basis naar 19,2% (H1 2018: 21,4%).

Resultaat per segment


De zeven clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten, zijnde:

 • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking & Insurance (inclusief Your Professionals)
 • Legal & Overheid met de clusters Legal en Overheid
 • Participaties & IT met de clusters IT, Integrated Business Services en Participaties (exclusief Your Professionals)
persbericht2.png

Financiële positie

DPA heeft het afgelopen jaar extra aandacht besteed aan het versterken van de financiële positie. Dit leidde tot een positieve nettokasstroom uit de operationele activiteiten van 3,4 miljoen euro (H1 2018: 2,5 miljoen positief) en een positieve kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten van 1,7 miljoen euro (H1 2018: 0,6 miljoen positief).

De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 0,1 miljoen euro negatief (H1 2018: 0,4 miljoen negatief) en de nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 1,4 miljoen negatief (H1 2018: 0,7 miljoen negatief).

De aandeelhouders ontvingen in mei 2019 een dividend over 2018 van 4,5 miljoen euro: 0,09 euro per aandeel. Per kwartaal is 0,8 miljoen euro afgelost op de langlopende rentedragende acquisitiefaciliteit.

De senior net debt ratio (de geconsolideerde, niet-achtergestelde rentedragende schulden minus vrij beschikbare liquide middelen gedeeld door de EBITDA) mag per eind juni 2019 niet hoger zijn dan 2,75. Ultimo juni 2019 bedroeg deze ratio 1,95.

Medewerkers


De aanhoudende druk op de arbeidsmarkt is onverminderd van invloed op de activiteiten en zorgt voor een relatief hoog verloop onder de medewerkers. DPA werkt met de beste professionals en die zijn zeer gewild bij opdrachtgevers en andere werkgevers. Op 30 juni 2019 waren 1.234 fte professionals in loondienst (30 juni 2018: 1.410 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,8% ten opzichte van 30 juni 2018. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Op 30 juni 2019 heeft DPA op fulltime basis 215 zzp’ers onder contract (30 juni 2018: 183). Op deze datum waren 186 interne medewerkers in dienst van DPA (30 juni 2018: 239). Deze daling met 22,2% is het gevolg van de doorgevoerde clusterstructuur.

Arnold van Mameren wordt CEO

Vanmiddag wordt Arnold van Mameren aan de aandeelhouders voorgesteld als opvolger van Eric Winter als CEO van DPA, waarna de formele benoeming plaatsvindt door de Raad van Commissarissen. 
Eric Winter treedt formeel af als CEO per 27 augustus en wordt tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering voorgedragen als commissaris.

Vooruitzichten

Met deze resultaten staat DPA er financieel goed voor. Onze prioriteiten zijn het verder vormgeven van de waardestrategie en het realiseren van groei vanuit de clusters. Gelet op de aanhoudende arbeidsmarktkrapte, ligt de focus hierbij op ontwikkeling en behoud van onze professionals. Naar verwachting zijn de resultaten in de tweede helft van het boekjaar in lijn met die in het eerste halfjaar.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2019


Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

English version

DPA H1 results: new course paying off

Highlights for H1 2019:

 • Organic2 growth (Revenue 4.2%, EBITDA 50%)
 • Revenue: 75.3 million euro (H1 2018: 78.5 million euro)
 • Gross profit/margin: 20.8 million euro (27.6%) (H1 2018: 21.7 million euro (27.6%))
 • EBITDA: 6.2 million euro (8.2%) (H1 2018: 4.6 million euro (5.9%))
 • Net profit: 3.7 million euro (H1 2018: 2.0 million euro)
 • Number of working days in H1 2019 unchanged versus H1 2018
Persbericht-eersteafbeelding.jpg
“In the past six months DPA has been reaping the benefits of the strategic choice to increase the focus on our core propositions. To this end the specialist activities were grouped into the clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Government, IT and Banking & Insurance. This went hand in hand with the spinning off and termination of non-core activities and the sale of Cauberg Huygen, which has resulted in a sharp rise in EBITDA. “Our challenge is to accurately anticipate new developments and demands in the market and above all to be an attractive employer. This is also at the top of the agenda of my designated successor Arnold van Mameren. DPA will continue to invest in the occupational and personal development of professionals. Like most other companies, we are faced with increasing staff turnover combined with job market shortages. Our clusters are therefore redoubling their efforts to recruit professionals and retain their interest.”

Development of results

In 2018 DPA focused on spinning off some of its start-ups and scale-ups and bid farewell to several small or underperforming activities. November 2018 saw the sale of engineering consultancy Cauberg Huygen. As a result of these measures revenue in the first half of 2019 fell to 75.3 million euro (H1 2018: 78.5 million). Organically revenue rose by 4.2%. Gross profit equalled 20.8 million euro (H1 2018: 21.7 million). Organically gross profit increased by 5.5%. The gross margin remained virtually unchanged at 27.6% while organically it rose from 27.2% to 27.5%.

EBITDA equalled 6.2 million euro compared to 4.6 million euro in the first half of 2018, an increase of 35%. EBITDA as a percentage of revenue was 8.2% (H1 2018: 5.9%). Organically EBITDA rose by 50%, from 4.1 million euro (5.8% of revenue) to 6.2 million euro (8.2% of revenue).
Net profit equalled 3.7 million euro (H1 2018: 2.0 million). The first half of 2019 had the same number of working days as the comparable period of 2018.

Selling and general administrative expenses (SG&A)

In recent years DPA has focused its business model on further specialisation based on clusters supported by an efficient holding company. The result is an organisation that is strongly focused on organic growth and primed for further digitalisation of the work processes. Thanks to the streamlining of the organisational structure, selling and general administrative expenses (SG&A) fell by 14.4% to 14.6 million euro (H1 2018: 17.1 million) in the first half of 2019, while indirect costs as a percentage of revenue showed an organic decline to 19.2% (H1 2018: 21.4%).

Segment breakdown

For reporting purposes the seven DPA clusters are divided into three segments:

 • Finance & Banking comprising the clusters Finance and Banking & Insurance (including Your Professionals)
 • Legal & Government comprising the clusters Legal and Government
 • Participations & IT comprising the clusters IT, Integrated Business Services and Participations (excluding Your Professionals)
Schermafbeelding 2019-08-27 om 07.20.53.png

Financial position

Strengthening the financial position has been an extra area of attention for DPA over the past year. This resulted in a positive net cash flow from operating activities of 3.4 million euro (H1 2018: positive 2.5 million euro) and a positive cash flow from business activities of 1.7 million euro (H1 2018: positive 0.6 million euro).

The net cash flow from investment activities was a negative 0.1 million euro (H1 2018: negative
0.4 million euro) and the net cash flow from financing activities was a negative 1.4 million (H1 2018: negative 0.7 million).

A dividend for 2018 of 4.5 million euro, or 0.09 euro per share, was distributed to shareholders in May 2019. An amount of 0.8 million euro was repaid each quarter on the long-term interest-bearing acquisition facility.

The senior net debt ratio (i.e. the consolidated, non-subordinated interest-bearing debt less freely available cash and cash equivalents divided by EBITDA) was not allowed to exceed 2.75 at the end of June 2019. At that time the ratio was 1.95.

Employees

The ongoing pressure on the job market continues to impact the activities and is causing a relatively high employee turnover. DPA works with the best professionals who are very highly sought after by clients and other employers. At 30 June 2019 DPA employed 1,234 FTE professionals on a permanent contract (30 June 2018: 1,410). Organically the number of professionals on a permanent contract fell by 6.8% compared to 30 June 2018. Productivity, measured as the number of billable hours compared to the number of available hours (contract hours less leave and absenteeism due to sickness), was 89%, unchanged from the level reported in 2018.

At 30 June 2019 DPA had 215 full-time self-employed professionals under contract (30 June 2018: 183). At that date the number of internal employees at DPA was 186 (30 June 2018: 239), with the 22.2% decline being due to the restructuring of the business into clusters.

Outlook

These results show DPA to be in good financial shape. Our priorities are to further shape the value strategy and realise growth based on the clusters. Given the ongoing shortages in the job market, the focus will be on the development and retention of our professionals. Results for the second half of the financial year are expected to be in line with those achieved in the first half.

 

Disclaimer

This press release contains forward-looking statements about future events. The press release is a reflection of the plans, objectives and ambitions of DPA based on the current insights and assumptions of management. Such statements are not established facts and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which may be beyond DPA’s control. As a result, actual results or developments may differ materially from future results or developments either implied or expressly stated in the forward-looking statements. DPA does not assume any obligation to update or revise any information in light of changes in policy, developments, expectations, etc.