Pers

Halfjaarcijfers 2017 DPA: hogere omzet en forse stijging aantal professionals

Hoofdpunten eerste halfjaar 2017

  • Omzetstijging met 1,6% tot 64,5 miljoen euro (H1 2016: 63,5 miljoen)
  • Stijging brutowinst met 6,8% tot 17,1 miljoen euro (H1 2016: 16,0 miljoen)
  • Daling EBITDA met 25,5% naar 3,8 miljoen euro (H1 2016: 5,1 miljoen)
  • Autonome stijging aantal professionals in loondienst met 11%
  • Acquisitie Your Professionals
  • Lancering nieuwe initiatieven, waaronder DPA Intelligent & Robotic Process Automation
  • Investering in start-ups en scale-ups, zoals Yobz en Lyrico
  • Investering in Privacy Officers
DPA Professionals CEO Eric Winter
“Mede vanwege de Wet DBA heeft DPA versneld geïnvesteerd in werving, selectie en opleiding van nieuwe professionals. Daardoor is het aantal professionals in loondienst het afgelopen halfjaar met 11% procent gegroeid: een mooie prestatie in de huidige krappe arbeidsmarkt. Door goede mensen aan ons te verbinden, kan DPA snel blijven schakelen en innovatief blijven. Naar verwachting zullen deze investeringen ook in de tweede helft van 2017 vruchten afwerpen.” “De aantrekkende arbeidsmarkt verruimt de mogelijkheden voor hoogopgeleide professionals. Tegelijkertijd is het meer dan ooit zaak om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en te investeren in ontwikkeling van vakinhoudelijke kennis en persoonlijke vaardigheden die organisaties graag zien op de werkvloer. In onze aanpak komen al deze aspecten samen, waardoor wij daadwerkelijk een verschil kunnen maken voor onze professionals en de organisaties die hen inzetten.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaatontwikkeling

In het eerste halfjaar van 2017 behaalde DPA een omzet van 64,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 1,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (H1 2016: 63,5 miljoen). De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 8,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar; de omzet uit inzet van zelfstandige professionals daalde met 25,7%. Dit laatste is een direct gevolg van een eerder ingezette  beleidswijziging van DPA, en versneld door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de hiermee samenhangende onduidelijkheden. De effecten hiervan zullen naar verwachting in de tweede helft 2017 uitvlakken.

De brutowinst nam toe tot 17,1 miljoen euro (H1 2016: 16,0 miljoen). Hiervan is 1,1 miljoen euro gerealiseerd door DPA PeopleGroup dat sinds juli 2016 deel uitmaakt van DPA en de op 24 maart jl. overgenomen activiteiten van Your Professionals.
De margedaling op de inzet van zelfstandige professionals ten bedrage van 1,5 miljoen euro is geheel opgevangen door verhoging van de marge op de inzet van professionals in loondienst en door stijging van de omzet uit werving- en selectieactiviteiten.

Resultaatontwikkeling autonoom

De autonome omzet daalde in het eerste halfjaar met 5,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 6,9%. De omzet gerealiseerd met zelfstandige professionals daalde met 49%.

Het aandeel gerealiseerde uren door professionals in loondienst bedroeg 89% (H1 2016: 81%).

In de verslagperiode startte DPA onder andere de nieuwe business units P.A. Jones (werving, selectie en detachering voor hoogopgeleide personal assistants) en DPA Intelligent & Robotic Process Automation (ondersteuning van organisaties in toepassing van IRPA). Tevens investeerde DPA fors in het adresseren van het tekort aan Privacy Officers.
DPA investeerde ook in verschillende start-ups en scale-ups. Dit zijn bijvoorbeeld Yobz, een vernieuwend bureau voor recruitment professionals en Lyrico, gespecialiseerd in online communicatieprofessionals.

Verkoop- en beheerskosten

De stijging van de verkoop- en beheerskosten wordt voor ongeveer de helft veroorzaakt door investeringen in business development. Naar verwachting zullen deze investeringen vanaf 2018 bijdragen aan de winst van DPA. Het andere deel van deze stijging werd veroorzaakt door kosten gemaakt in verband met de verdere optimalisering van de back office teneinde deze toekomstbestendig te maken, alsmede door acquisitiekosten.

In de verkoop- en beheerskosten H1 2016 is een vrijval van 0,6 miljoen opgenomen uit hoofde van vrijgevallen earn-out verplichtingen.

Overname activiteiten Your Professionals

Op 24 maart jl. nam DPA een belang van 61,1% in Your Professionals B.V. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interimfuncties in de specialistische vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties. Er werken 125 mensen. Your Professionals droeg in het tweede kwartaal van 2017 direct bij aan de winst per aandeel van DPA.

Verkorte resultatenrekening DPA H1 2016 en 2017

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in de drie segmenten Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public. De specificatie van de omzet en brutowinst is als volgt:

Omzet en brutowinst per segment

De resultaten van Finance, Banking & Insurance werden positief beïnvloed door een verbeterde verhouding van de inzet van professionals in loondienst versus zelfstandige professionals. De resultaten van het segment Techniek & ICT zijn enerzijds positief beïnvloed door de integratie van Your Professionals (IT- en Engineering-activiteiten) in het tweede kwartaal van 2017 en anderzijds is er geïnvesteerd met een specialistische focus bij de IT-activiteiten. Het segment Legal & Public realiseerde door acquisitie van PeopleGroup per 1 juli 2016 een omzetstijging en tevens een lager brutowinstpercentage door inzet van meer zelfstandige professionals. Dit werd gecombineerd met investeringen in start-ups in dit segment.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 3,6 miljoen euro negatief (H1 2016: 2,8 miljoen positief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 6,4 miljoen euro negatief (H1 2016: 0,5 miljoen negatief).

De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 4,2 miljoen euro positief (H1 2016: 5,4 miljoen negatief). In de eerste jaarhelft van 2017 is een slotdividend over 2016 uitgekeerd aan de aandeelhouders van 2,8 miljoen euro ofwel 0,06 euro per aandeel.

Medewerkers

Per balansdatum nam het aantal professionals in loondienst toe met 10% tot 1.230 fte (30 juni 2016: 1.119 fte). De autonome stijging is 6%. Vergeleken met 31 december 2016 nam het aantal professionals in loondienst met 18% toe (autonoom: 11%).

Vooruitzichten

De resultaten in het eerste halfjaar vormen een goede indicatie voor het verloop van de tweede helft van 2017. Door de stabiele economische groei neemt in het merendeel van de markten van DPA de vraag naar flexibel inzetbare specialisten toe. Door de investeringen in personele groei kan DPA hier goed op inspelen. De onderneming blijft onveranderlijk investeren in vakinhoudelijke specialisatie en nieuwe kennis en vakgebieden. DPA verwacht dat de resultaten in het tweede half jaar van 2017 zich verder positief zullen ontwikkelen.

Over DPA

DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon Hulkenberg. Zij is bereikbaar via [email protected] of telefoonnummer 020 515 15 55.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2017

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.