DPA realiseert in 2013 verdere verbetering omzet en winstgevendheid

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten 2013

• Acquisitie en integratie van CreditForce, Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs
• Versterking marktpositie in 'Techniek & ICT'
• Groei met nieuw opgestarte activiteiten en uitbouw specialismen vanuit bestaande business units
• Meer toegevoegde waarde voor klanten en professionals door eigen initiatieven op het gebied van opleidingen en kennisontwikkeling

Financiële hoofdpunten 2013

• Omzetgroei met 9%: 71,1 miljoen euro (2012: 65,1 miljoen)
• Groei genormaliseerde brutowinst met 10%: 17,5 miljoen euro (2012: 16,0 miljoen)
• Stijging genormaliseerde EBITDA met 26%: 5,1 miljoen euro (2012: 4,0 miljoen)
• Eigen vermogen per 31 december 2013: 41,8 miljoen euro (31 december 2012: 38,2 miljoen)

Quote Eric Winter, CEO

“Het afgelopen boekjaar heeft DPA verdere voortgang gemaakt in het realiseren van de in 2011 ingezette groeistrategie. Deze is gericht op het creëren van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en professionals. Schaalvergroting door autonome groei en overnames blijft belangrijk uit oogpunt van kostenefficiëntie en investeren in de benodigde markt- en kennisontwikkeling. Onze diversiteit en omvang dragen er bovendien toe bij dat het omzetaandeel van raamcontracten, mantelovereenkomsten en projecten toeneemt. In 2014 verwachten we onze marktposities verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.”

Toelichting op jaarresultaten 2013

Resultaatontwikkeling

In aanhoudend uitdagende marktomstandigheden heeft DPA in 2013 verdere groei van de omzet en winstgevendheid gerealiseerd. De omzet groeide met 9 procent tot 71,1 miljoen euro (2012: 65,1 miljoen). De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten nam toe tot 17,5 miljoen euro (2012: 16,0 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,6 procent (2012: 24,5 procent).

DPA CreditForce is vanaf 29 juli 2013 meegeconsolideerd en droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,4 miljoen euro aan de brutowinst. Het vanaf 3 oktober 2013 meegeconsolideerde DPA Technipower droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen euro aan de brutowinst. DPA Cauberg-Huygen is vanaf 19 september 2013 meegeconsolideerd en droeg 1,7 miljoen euro bij aan de omzet en 0,5 miljoen euro aan de brutowinst.

Het in 2012 geacquireerde Benkis Interim Professionals droeg 11,9 miljoen euro bij aan de omzet en 2,7 miljoen euro aan de brutowinst (2012: 8,7 miljoen euro omzet en 1,9 miljoen euro brutowinst). Het eveneens in 2012 overgenomen Benkis Training & Coaching droeg 1,0 miljoen euro bij aan de omzet en 0,3 miljoen euro aan de brutowinst (2012: 0,5 miljoen euro omzet en 0,2 miljoen euro brutowinst).

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 5,1 miljoen euro (2012: 4,0 miljoen). In 2013 is het operationele resultaat beïnvloed door opstartkosten van nieuw opgestarte activiteiten. Het effect hiervan op de EBITDA is 0,4 miljoen euro (2012: 0,2 miljoen euro).

Verkorte-resultatenrekening-2013.png

Integratie CreditForce

Op 1 augustus 2013 heeft DPA de detacheringsactiviteiten van CreditForce Holding en de hieraan verbonden maatschappijen overgenomen. 26 medewerkers van CreditForce zijn in dienst getreden bij DPA. Via ‘DPA Credit Force Professionals’ kan DPA haar klanten nu ook voorzien van expertise op het gebied van credit management, debiteurenbeheer, incassomanagement en kredietanalyse.

Integratie Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs

Per 19 september 2013 heeft DPA de bedrijfsactiviteiten van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs (‘CHRI’) overgenomen en met 63 CHRI-professionals de nieuwe business unit ‘DPA Cauberg-Huygen’ gevormd. De hoogwaardige dienstverlening van DPA Cauberg-Huygen bevindt zich op het snijvlak van technische expertise (onder andere bouwfysica) en specialistische kennis van wet- en regelgeving rond veiligheid, milieu, luchtkwaliteit, geluidshinder en duurzaamheid. Met deze kennis en ervaring kan DPA opdrachtgevers ondersteunen bij projecten op het gebied van industriële ontwikkeling, infrastructuur en woning- en utiliteitsbouw.

Op 3 oktober 2013 volgde de overname van de bedrijfsactiviteiten van ingenieursbureau Technipower. De 53 professionals van Technipower zijn in dienst getreden van de nieuwe DPA business unit ‘DPA Technipower’. DPA Technipower richt zich op projectmanagement en detachering van professionals in de techniek, met name op het gebied van mechatronica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Met de overnames van Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs versterkt DPA haar marktpositie in het segment ‘Techniek & ICT’.

Nieuwe activiteiten

In januari 2013 startte de nieuwe business unit ‘DPA Risk’ met het invullen van functies binnen het vakgebied risk management. Kort daarop startte ‘DPA Online Marketing’ dat zich richt op specialisten in online marketing en social media. Deze business unit zet zich in om het online-vakgebied meer betekenis te geven en heeft hiertoe het traineeship ‘Digital Strategy Program for Young Professionals’ ontwikkeld.

Vanuit DPA IT Infrastructure Solutions is in oktober zusterbedrijf ‘DPA IT Security’ opgericht. Dit nieuwe bedrijf bundelt kennis en ervaring die van belang is voor bedrijven die hun informatiebeveiliging naar een hoger niveau willen brengen. DPA IT Security voorziet ook in praktische diensten zoals quick scans, risk assessments en webapplicatiescans. Via ‘DPA Management Support’ verzorgt DPA sinds december 2013 werving, selectie en detachering van ondersteunend personeel op management- en directieniveau.

ICT Automatisering

Op 16 juni 2013 berichtte DPA dat zij ICT Automatisering N.V. een voorstel heeft gedaan om een combinatie tussen de twee bedrijven tot stand te brengen via een juridische fusie. Daartoe heeft DPA op 16 juni een aandelenbelang van 20,4% in ICT Automatisering genomen. Deze 1,8 miljoen aandelen zijn voor 4,60 euro per aandeel gekocht van Project Holland Deelnemingen B.V. ('PHF') en Optiverder B.V. Met PHF is afgesproken dat hun pakket bij eventuele totstandkoming van de combinatie wordt omgezet in aandelen DPA tegen een gelijke ruilverhouding als die voor de overige aandeelhouders van ICT Automatisering geldt.

Op 24 juli 2013 kondigde ICT Automatisering aan te willen fuseren met ingenieursbureau Brandfort B.V. en de gesprekken over het fusievoorstel van DPA te beëindigen. Op verzoek van DPA heeft het bestuur van ICT Automatisering op 11 februari 2014 een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) bijeengeroepen. Hierin konden de aandeelhouders zich uitspreken over de voorgestelde Brandfort-transactie. De druk van aandeelhouders heeft geleid tot een verbetering van de transactievoorwaarden, waarna een nipte meerderheid van 53 procent van de op de BAVA aanwezige aandeelhouders aangaf geen bezwaar tegen de voorgestelde transactie te hebben. Als ICT Automatisering besluit om de Brandfort transactie door te zetten, vervalt DPA’s bereidheid tot het uitbrengen van het in een brief d.d. 18 december 2013 omschreven openbaar bod op ICT Automatisering.

Bijzondere en eenmalige baten en lasten

In het kader van de integratie van Benkis Interim Professionals is met de voormalige Benkis-aandeelhouders een afwikkeling van de resterende earn-out verplichtingen over het resultaat in 2013 overeengekomen. Het bedrag van de afwikkeling is lager dan oorspronkelijk was voorzien.
Naar verwachting geldt dit ook voor de earn-out verplichting in het kader van de in 2012 geëffectueerde overname van Benkis Training & Coaching. Als gevolg hiervan is een bedrag van 3,0 miljoen euro vrijgevallen ten gunste van de algemene beheerskosten.

In de personeelskosten is voor 1,2 miljoen euro aan reorganisatielasten opgenomen (2012: 0,8 miljoen). Dit zijn kosten voor de afvloeiing van stafmedewerkers en niet-productieve medewerkers, met name in het segment ‘Finance, Banking & Insurance’. Deze verplichtingen zijn voor 0,84 miljoen euro ten laste van de kostprijs van de omzet en voor 0,31 miljoen euro ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. In verband met acquisitietrajecten zijn in 2013 voor
0,4 miljoen euro eenmalige kosten gemaakt die ten laste van de algemene beheerskosten zijn gebracht (2012: 0,3 miljoen).

Met de bedrijfsactiviteiten van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs heeft DPA handelsvorderingen overgenomen met een nominale waarde van 1,6 miljoen euro. Een afwaardering naar reële waarde op overnamedatum van 0,8 miljoen euro is opgenomen voor oninbaarheid en incasseringskosten. De reële waarde van de overgenomen handelsvorderingen was op overnamedatum per saldo geschat 0,8 miljoen euro. Ultimo 2013 heeft DPA voor 1,3 miljoen euro van deze vorderingen geïncasseerd. Het meerdere is vrijgevallen ten gunste van de algemene beheerskosten. De incasseringskosten zijn ten laste van de algemene beheerskosten gebracht.

Net als in 2012 dienen werkgevers in 2013 een eenmalige crisisheffing van 16 procent te betalen over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat in 2012 aan een medewerker is betaald, voor zover dat loon hoger was dan 150.000 euro. In dit kader is een crisisheffing van 80.000 euro opgenomen in de personeelskosten (2012: 48.000 euro).

In totaal is in de operationele kosten per saldo een bedrag van 1,8 miljoen euro aan bijzondere eenmalige baten opgenomen (2012: last van 0,2 miljoen euro). Een overzicht van de bijzondere eenmalige baten en lasten is schematisch weergegeven in onderstaand overzicht.

toelichting-normalisaties-bedrijfsresultaat.png

Resultaat per segment

De operationele business units zijn samengevoegd tot drie segmenten:

  1. Finance, Banking & Insurance - DPA Banking & Insurance, DPA Benkis Banking, DPA Benkis Training & Coaching, DPA Credit Force en DPA Finance
  2. Techniek & ICT - DPA Cauberg-Huygen, DPA Engineering, DPA IT Infrastructure Solutions, DPA IT Security, DPA Technipower en GEOS
  3. Legal & Public - DPA Compliance, DPA Healthcare, DPA Legal, DPA Legal Services, DPA Management Support, DPA Online Marketing, DPA Overheid (DPA Recht & Ruimte en DPA Sociale Zekerheid), DPA Risk, DPA Spanish Professionals en DPA Supply Chain.

Hieronder is een beknopt overzicht opgenomen van de omzet en brutowinst van de segmenten.

 

Omzet-per-segment-2013.jpg
brutowinst-en-marge-per-segment.jpg

Door de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

De brutowinst is in 2013 met 1,5 miljoen euro toegenomen, voornamelijk als gevolg van overnames. In de eerste jaarhelft werd de brutomarge negatief beïnvloed door een lage productiviteit in het bancaire segment. In de tweede jaarhelft is de productiviteit in het bancaire segment aanzienlijk verbeterd. Voorts is gedurende 2013 het aandeel van zelfstandige professionals in het totaal aantal voor DPA werkzame professionals teruggebracht. Per saldo is de brutowinst als percentage van de omzet in 2013 licht gestegen.

Balans

Het eigen vermogen is in 2013 toegenomen tot 41,8 miljoen euro (2012: 38,2 miljoen). Het totale aantal uitstaande DPA-aandelen bedraagt per 31 december 2013 45.477.492 (31 december 2012: 45.477.492). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2013 56,4 procent (ultimo 2012: 57,8 procent).

De netto schuldpositie bedraagt 14,7 miljoen euro per ultimo 2013 (ultimo 2012: 5,6 miljoen). Deze is inclusief de rentedragende leningen die zijn verstrekt door aandeelhouder PHF voor het verwerven van de aandelen in ICT Automatisering N.V. en het financieren van overnames. De netto schuldpositie uit hoofde van de financieringsovereenkomst met Rabobank bedraagt per 31 december 2013 6,4 miljoen euro. DPA voldoet per 31 december 2013 aan het financiële convenant en alle overige in de financieringsovereenkomst met Rabobank vastgelegde voorwaarden. De post immateriële activa is in 2013 afgenomen tot 43,7 miljoen euro (2012: 44,1 miljoen). Hiervan heeft 1,0 miljoen euro betrekking op de overnames van CreditForce, Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs.

De kortlopende verplichtingen bedragen 14,5 miljoen euro (2012: 15,3 miljoen).

Kasstroom

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 1,6 miljoen euro (2012: nihil). De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten is 2,5 miljoen euro negatief (2012: 4,2 miljoen euro negatief) als gevolg van de acquisities van CreditForce, Technipower en Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 0,1 miljoen euro (2012: 4,0 miljoen euro). Per saldo zijn de geldmiddelen in 2013 afgenomen met 0,8 miljoen euro (2012: 0,2 miljoen afname).

Op 4 februari 2014 heeft DPA overeenstemming bereikt met Rabobank over uitbreiding van de bestaande kredietfaciliteit. DPA beschikt nu over een financieringsfaciliteit van maximaal 15 miljoen euro. De in 2012 overeengekomen financiële convenant is aangepast: in plaats van een minimaal te realiseren EBITDA is een minimale interest coverage-ratio vereist (het resultaat voor belastingen, financiële baten/lasten en eenmalige baten/lasten ten opzichte van de rentelasten).

Medewerkers

DPA investeert continu in het werven, selecteren en ontwikkelen van gekwalificeerde professionals. In 2013 groeide het aantal medewerkers tot 671 directe en 109 indirecte medewerkers (31 december 2012: 525 directe medewerkers en 91 indirecte medewerkers). Daarnaast waren 198 zelfstandige professionals werkzaam voor DPA (31 december 2012: 223). Met haar flexibele schil van zelfstandige professionals kan DPA zonder onevenredige productiviteitrisico's voldoen aan de vraag van opdrachtgevers. Hierbij worden lagere brutomarges gerealiseerd. Ultimo 2013 maakten zelfstandige professionals 23 procent van het totale aantal voor DPA werkzame professionals uit (ultimo 2012: 30 procent).

De verhouding direct versus indirect is stabiel gebleven op een gezond niveau, ondanks een gestegen aandeel van gedetacheerde professionals in loondienst en de overname van gespecialiseerde adviesdiensten (CHRI). Bij adviesverlening zijn hogere marges gebruikelijk, echter vereisen deze activiteiten meer ondersteuning vanuit de organisatie. Per ultimo 2013 bedroeg de verhouding direct versus indirect 8,0 (2012: 8,2). Bij de berekening van deze verhouding is rekening gehouden met de zelfstandige professionals die door DPA ultimo 2013 waren gedetacheerd.

Strategie

DPA wil zich onderscheiden met dienstverlening die veel verder reikt dan het oplossen van personele capaciteitsvragen. Als gevolg hiervan doen klanten in toenemende mate beroep op de specialistische kennis van DPA voor projecten en complexe vraagstukken. Dit is sterk zichtbaar bij nieuwe activiteiten zoals DPA Cauberg-Huygen, DPA IT Security en DPA Online Marketing.

Door haar scherpe focus op klantbehoeften en marktontwikkelingen kan DPA optimale verbindingen leggen naar actuele kennis en kunde. Met een relevant dienstenportfolio helpen we opdrachtgevers en professionals om flexibiliteit en continuïteit in balans te brengen. Onze strategie steunt naast marktfocus en operational excellence op de pijlers specialistenspecialist, ondernemerschap, kennis en kunde, en langetermijnrelaties.

Risicospreiding en schaalgrootte blijven belangrijk. Daarom heeft DPA voor 2014 de volgende hoofddoelstellingen gedefinieerd:

  • Verdere uitbouw en versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door het bieden van relevante specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten;
  • Aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals door continu ontwikkelen van kennis en kunde en persoonlijke begeleiding en coaching;
  • Voortdurende focus op kostenbeheersing en inzetbaarheid van professionals;
  • Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meer bedrijven die passen in de strategie, en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
  • Verdere autonome groei door het versterken van onze marktposities in geselecteerde markten.

Herpositionering

Om meer nadruk te leggen op de kennis en kunde van de DPA professionals wordt in 2014 een herpositionering en versterking van de corporate identity ingezet. Aangezien de activiteiten zich binnen de waardekolom verder uitbreiden naar professionele dienstverlening en projecten, komt de toevoeging ‘detachering’ bij het DPA-logo geleidelijk te vervallen. Ook wordt een nieuwe website ontwikkeld. In lijn met deze ontwikkeling besteedt DPA extra aandacht aan de professionele ontwikkeling van haar medewerkers, o.a. door opleidingen, master classes en workshops.

Vooruitzichten

Sinds de tweede helft van 2013 neemt het vertrouwen in de economie geleidelijk toe. Belangrijke trends zoals flexibilisering en vergrijzing en de snelle technologische ontwikkelingen gaan gepaard met bedreigingen, maar ook met kansen waarop DPA proactief kan inspelen.
Naast kwantitatieve schaarste in bepaalde specialismen richten we ons vooral op de kwalitatieve schaarste in strategisch belangrijke vakgebieden. Op korte termijn geldt dit vooral voor Techniek & ICT. Ook willen we het omzetaandeel van langetermijncontracten en projecten verder vergroten.

In 2014 verwachten we voortgang te blijven boeken op onze strategische prioriteiten. Dit vertrouwen is mede gebaseerd op de opgebouwde marktposities, het klantenportfolio, de geslaagde overnames en scherpe beheersing van de kosten en het werkkapitaal. Door vast te houden aan de ingezette koers op groei en ontwikkeling van menselijk kapitaal verwachten we onze posities in het merendeel van de geselecteerde markten in 2014 verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.

Jaarverslag 2013 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2013 die is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De jaarrekening over 2013 wordt op de website van DPA gepubliceerd en op 15 mei 2014 ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt op 31 maart gepubliceerd.

Dividend, decharges en voordracht nieuwe commissaris

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de gehele winst over het boekjaar ten gunste van de algemene reserves te brengen. Tevens zal zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en om de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.

De Raad van Commissarissen van DPA zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om mevrouw Sacha Engels per 15 mei 2014 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht steunt mede op haar succes als ondernemer, haar ervaring als investeerder, en haar deskundigheid en kwaliteiten als strategisch adviseur. Sacha Engels volgt de heer Dirk Lindenbergh op die, nu het einde van zijn benoemingstermijn nadert, heeft aangegeven zich te willen richten op zijn andere verantwoordelijkheden. Tevens zal de Raad van Commissarissen de heer Ron Icke voordragen voor herbenoeming als commissaris per 15 mei 2014.

Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2013 (Pdf-formaat)

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.