Pers

DPA levert solide resultaten ondanks duidelijke omzetdaling in H1 2021

Hoofdpunten eerste halfjaar:

 • Omzet: 63,4 miljoen euro (H1 2020: 71,4 miljoen) door een dalend aantal professionals (-11%)
 • Brutowinst/-marge: 21,1 miljoen euro; 33,3% (H1 2020: 20,3 miljoen; 28,4%)
 • Kostenbasis is laag in H1 2021 door nadrukkelijke focus op kostenbeheersing in 2020
 • Krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen; significante investeringen nodig om nieuwe professionals aan te trekken
 • EBITDA/-marge: 10,1 miljoen euro; 15,9% (H1 2020: 8,6 miljoen; 12,1%)
 • Eenmalige transactiekosten: negatieve impact van 1,1 miljoen euro op de EBITDA
 • Minder reis- en vervoerskosten dan in 2020: positieve impact van 0,6 miljoen euro op de EBITDA vooral gerealiseerd in Q1 2021
 • Aantal werkdagen gelijk aan H1 2020 (124)
H1 2021 Tabel1

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers

“Dit zijn cijfers met twee gezichten. Enerzijds laat DPA zien dat het in staat is om solide financiële resultaten te behalen in een zeer uitdagende arbeidsmarkt. De vraag naar DPA-professionals blijft onverminderd groot en resulteert ook in mooie nieuwe projecten. Het cluster Legal & Public laat een mooie groei zien door het toeslagenproject bij de Belastingdienst en de TOZO-projecten bij gemeenten. Het cluster Banking heeft daarentegen te maken met een zeer uitdagende bancaire sector waar een verschuiving gaande is van de vraag van junior naar medior/senior professionals. Deze groep professionals is nog schaarser dan de meer junior professionals.

Anderzijds merken we de structurele verkrapping van de arbeidsmarkt, vooral gedreven door de toenemende schaarste aan gespecialiseerde, hoogopgeleide professionals. Om in het tweede halfjaar te kunnen groeien, zijn verdere investeringen benodigd in onze interne organisatie en in marketing. Om goede professionals aan ons te verbinden, blijft DPA dan ook onveranderlijk investeren in de organisatie en de competenties van onze medewerkers.”

Resultaatontwikkeling eerste halfjaar 2021

In het eerste halfjaar van 2021 daalde de omzet met 11,2% naar 63,4 miljoen euro (H1 2020: 71,4 miljoen). De directe kosten daalden met 17,2% naar 42,3 miljoen euro (H1 2020: 51,1 miljoen). De brutowinst steeg met 3,9% naar 21,1 miljoen euro (H1 2020: 20,3 miljoen). De brutomarge steeg van 28,4% in het eerste halfjaar 2020 naar 33,3% in het eerste halfjaar 2021.

Het aantal professionals in loondienst nam fors af: van 1.092 per 30 juni 2020 naar 973 per 30 juni 2021.

De verkoop- en beheerskosten daalden met 6,0% naar 11,0 miljoen euro (H1 2020: 11,7 miljoen). Als percentage van de omzet stegen deze kosten naar 17,4% (H1 2020: 16,4%). Onderdeel van deze verkoop- en beheerskosten zijn transactiekosten van 1,1 miljoen euro die samenhangen met het openbaar bod van Gilde op de uitstaande DPA-aandelen. De winst marge is goed door een lagere kostenbasis als gevolg van de ingezette kostenreductie in 2020 en 0,6 miljoen euro reductie ten opzichte van H1 2020 van brandstof-, reis- en verblijfkosten voor professionals. Het grootste gedeelte hiervan is gerealiseerd in Q1 aangezien de gevolgen van COVID-19 pas in maart 2020 voelbaar werden. De EBITDA in het eerste halfjaar 2020 werd negatief beïnvloed door de herstructureringskosten van 1,1 miljoen euro vanwege de COVID-19 pandemie. In het eerste halfjaar nam de EBITDA toe naar 10,1 miljoen euro (H1 2020: 8,6 miljoen). De EBITDA-marge nam toe naar 15,9% (H1 2020: 12,1%).

Resultaat per segment

De zes clusters van DPA worden voor rapportagedoeleinden verdeeld over drie segmenten:

 • Finance & Banking met de clusters Finance en Banking
 • Legal & Public met het cluster Legal & Public
 • IT, Supply Chain & Logistics & Participaties met de clusters IT, Supply Chain & Logistics en Participaties
H1 2021 Tabel2

Financiële positie

De nettokasstroom uit operationele activiteiten bedraagt 6,5 miljoen euro positief (H1 2020: 17,3 miljoen positief). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de in 2020 ontvangen steunmaatregelen van de overheid (welke in augustus 2020 terugbetaald zijn), zijnde circa 8 miljoen euro, een eenmalige grote impact hadden op H1 2020.

Per 30 juni 2021 bedroeg het aantal debiteurendagen (gemiddelde krediettermijn in dagen) 28 (30 juni 2020: 25). De post debiteuren en de nog te factureren omzet bedraagt 22,0 miljoen euro (30 juni 2020: 22,0 miljoen). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 2,5 miljoen euro negatief (H1 2020: 0,4 miljoen positief). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 2,9 miljoen euro negatief (H1 2020: 8,0 miljoen negatief). Dit verschil wordt mede veroorzaakt door de aflossing op de langlopende leningen en de rekening courant kredietfaciliteit in het eerste halfjaar 2020.

De nettoschuldpositie bedraagt 3,2 miljoen euro (30 juni 2020: 4,1 miljoen euro).

Per 30 juni 2021 had DPA twee financieringen met de Rabobank afgesloten: een kredietfaciliteit en een acquisitiefinanciering. De kredietfaciliteit bedraagt maximaal 25 miljoen euro. Het toegestane maximumbedrag wordt gesteld op basis van het saldo van 70% van het totaalbedrag van de ‘nog te facturen omzet’ plus 70% van het totaalbedrag van de rechtsgeldig verpande vorderingen. De acquisitiefinanciering is per 30 juni 2021 reeds volledig afgelost (30 juni 2020 1,2 miljoen euro).

Medewerkers

Na de daling van het aantal professionals in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt er nu voor dat het aantal professionals in 2021 stabiliseert. Het is een uitdaging om verdere groei te realiseren. Op 30 juni 2021 waren 973 professionals (30 juni 2020: 1.092) en 142 interne medewerkers (30 juni 2020: 160) in dienst van DPA. Een belangrijke ratio is de verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers). Deze verslechterde van 7,1 op 31 maart 2021 naar 6,9 op 30 juni 2021. Op 30 juni 2021 had DPA op fulltime basis 144 zzp’ers onder contract (30 juni 2020: 160).

H1 2021 Tabel3

Doordat DPA haar medewerkers zo flexibel mogelijk inzet en de vraag naar onze professionals hoog is, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast werkt DPA aan ontwikkeling van haar professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen. Omdat de schaarste op de arbeidsmarkt ongekend hoog is, zijn verdere investeringen nodig om weer te kunnen groeien.

Vooruitzichten

DPA blijft de marktontwikkelingen nauwlettend volgen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat DPA fors moet gaan investeren om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag van onze opdrachtgevers naar onze professionals.

Gebeurtenissen na balansdatum

DPA heeft op 27 juli 2021 de beschikking gekregen over een nieuwe rekening-courant-financiering van maximaal 2,5 miljoen euro.

Per 30 juli 2021 heeft DPA de belangen in DPA Supply Chain, DPA Privacy en DPA Tax uitgebreid naar 100% door uitoefening van call opties. DPA had reeds beslissende zeggenschap over deze dochterondernemingen waardoor zij al meegeconsolideerd werden.

Openbaar bod door New Horizons

Op 1 maart 2021 hebben DPA en Gilde Equity Management Benelux Partners B.V. (Gilde) samen aangekondigd dat zij overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen openbaar bod, met gecommitteerde financiering, door een entiteit van Gilde op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in DPA tegen een biedprijs van 1,70 euro (cum dividend) in contanten per aandeel. New Horizons Holding B.V. heeft na de na-aanmeldingstermijn 93,0% van het geplaatst en uitstaand kapitaal, inhoudende 43.679.894 Aandelen, in haar bezit.

DPA Group N.V.

DPA verbindt organisaties met professionals met de juiste kennis en kunde. Onder het motto ‘improving your performance’ biedt de onderneming haar medewerkers de ruimte om gedreven met hun vak bezig te zijn en continu aan hun vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling te werken. Zo kunnen zij opdrachtgevers helpen om verbetering en vernieuwing te realiseren. DPA is genoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Hulkenberg via [email protected] of telefoonnummer 06 5141 1647.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke. Dit persbericht bevat mogelijk “voorwetenschap” als gedefinieerd in art. 7 Verordening Marktmisbruik (EU) 596/2014.