Pers

DPA Group realiseert fors hogere EBITDA in derde kwartaal 2019

Hoofdpunten derde kwartaal 2019¹:

• Omzet: 36,2 miljoen euro (Q3 2018: 39,1 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 10,6 miljoen euro; 29,4% (Q3 2018: 11,4 miljoen; 29,2%)
• EBITDA: 3,9 miljoen euro; 10,9% (Q3 2018: 2,6 miljoen; 6,6%)
• Nettowinst: 2,4 miljoen euro (Q3 2018: 1,3 miljoen)

¹ DPA past vanaf 1 januari 2019 IFRS 16 toe als raamwerk voor het bepalen en presenteren van leaseverplichtingen in de financiële verslaglegging. Dit betekent dat zij als lessee een gebruiksrecht op een actief en een leaseverplichting voor de verschuldigde betalingen verantwoordt. Hierdoor verschuiven de leasekosten van auto’s en de huurkosten voor panden uit de posten ‘kostprijs van de omzet’ (alleen voor leasekosten) en ‘verkoop- en beheerskosten’ naar de post ‘afschrijvingen en financiële baten en lasten’. Bij deze toepassingswijze hoeven de vergelijkende cijfers niet aangepast te worden aan IFRS 16. Voor de vergelijkbaarheid is de toelichting op de derdekwartaalcijfers van 2019 gebaseerd op de derdekwartaalcijfers vóór toepassing van IFRS 16 (‘pre-IFRS 16’).

nieuwe-tabel-persbericht-2019-test3-3-3-2020.jpg
“De executie van de vorig jaar ingezette strategie ligt goed op koers en dat is duidelijk zichtbaar in onze kwartaalresultaten. De winstgevendheid is aanzienlijk toegenomen. Onze clusters zijn succesvol bij onze opdrachtgevers en slagen er ondanks de krappe arbeidsmarkt steeds beter in om nieuwe talenten aan zich te binden. Bovenaan op onze agenda staat aantrekkelijk werkgeverschap. Voor DPA staat dit synoniem voor het bieden van ontwikkel-, groei- en netwerkmogelijkheden op maat. Momenteel werken we aan een aanpak waarmee we ons ook op het gebied van maatschappelijke relevantie kunnen onderscheiden voor opdrachtgevers en medewerkers.”

Resultaten in het derde kwartaal van 2019

In het derde kwartaal van 2019 bedraagt de omzet van DPA 36,2 miljoen euro. De brutowinst bedraagt 10,6 miljoen euro (Q3 2018: 11,4 miljoen) en de brutomarge is 29,4% (Q3 2018: 29,2%). De indirecte kosten daalden naar 6,7 miljoen euro: 18,5% van de omzet (Q3 2018: 8,8 miljoen, 22,6% van de omzet). De EBITDA ofwel het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie is 3,9 miljoen euro (Q3 2018: 2,6 miljoen). Het derde kwartaal telde 66 werkdagen.

Ontwikkelingen

Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is er bij opdrachtgevers veel vraag naar de hoogopgeleide professionals van DPA. De versterkte samenwerking binnen en tussen de DPA-clusters heeft gezorgd voor een versterkte marktbenadering richting de opdrachtgevers. Hiermee geeft DPA nieuwe impulsen aan de ambitie om voor elk van de specialisaties tot de top 3 van de betreffende markt te behoren.

DPA voldoet ultimo september 2019 ruim aan de voorwaarden die met de Rabobank zijn overeengekomen voor de kredietfaciliteit.

Medewerkers

Mede door de vakinhoudelijke groei die ze doormaken zijn DPA-professionals zeer gewild bij andere werkgevers. Hierdoor ervaart DPA in al haar specialismen een hoog verloop onder de medewerkers. Hier staat tegenover dat DPA er door de clustering steeds beter in slaagt om talent aan zich te binden.

Op 30 september 2019 had DPA op fulltime basis 1.240 professionals en 172 interne medewerkers in loondienst. Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6% en het aantal indirecte medewerkers met 26%. Een gedeelte van de autonome daling van het aantal professionals was reeds voorzien als gevolg van een aflopend project. De komende maanden wordt weer lichte autonome groei verwacht. De verhouding direct/indirect is aanzienlijk verbeterd (van 5,4 op 30 september 2018 naar 7,2 op 30 september 2019).
Het aantal voor DPA werkzame zelfstandige professionals bedraagt 185 (uitgedrukt in fulltime-equivalenten).

Vooruitzichten 2019

Gezien de fase in de economische cyclus en de krappe arbeidsmarkt blijven het uitvoeren van de toegevoegde lange termijn waardestrategie en de rentabiliteit prioriteit houden. Het Bestuur wil onveranderlijk investeren in aantrekkelijk werkgeverschap en groei van professionals en stuurt daarbij op rendement en kostenefficiëntie. Naar verwachting zijn de resultaten in het vierde kwartaal in lijn met de resultaten tot nu toe.

Jaarverslag 2019 en aandeelhoudersvergadering

DPA publiceert op 26 maart 2020 haar jaarcijfers over 2019. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 18 mei 2020.

Disclaimer
In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het Bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

English version

Highlights of third quarter 2019:

  • Revenue: 36.2 million euro (Q3 2018: 39.1 million)
  • Gross profit/margin: 10.6 million euro/29.4% (Q3 2018: 11.4 million/29.2%)
  • EBITDA/EBITDA margin: 3.9 million euro/10.9% (Q3 2018: 2.6 million/6.6%)
  • Net profit: 2.4 million euro (Q3 2018: 1.3 million)

¹ DPA adopted IFRS 16 as of 1 January 2019 as a framework for the calculation and presentation of lease liabilities in the financial reporting. This means DPA as a lessee is required to recognise a right-of-use on assets and a lease liability for payments due. As a result leasig costs associated with cars and rental costs on properties have moved from the items ‘cost of sales’ (leasing costs only) and ‘selling and general admnistrative expenses’ to the item ‘depreciation and financial income/expenses’. This application method does not require comparative figures to be restated for IFRS 16. To aid comparison the explanatory notes to the 2019 third quarter results are based on the third-quarter figures before application of IFRS 16 (‘pre-IFRS 16’).

cijfers q3.png
“The execution of the strategy launched last year is well on track and that is clearly reflected in our results for the quarter. Profitability has increased considerably. Our clusters are enjoying success with our clients and are increasingly able to attract new talents despite the tightness in the labour market. Being a good employer is at the very top of our agenda and for DPA this means providing tailored opportunities for development, growth and networking. We are currently working on an approach that will also set us apart in terms of social value creation for both clients and employees.”

Results in Q3 2019

DPA reported revenue of 36.2 million euro for the third quarter of 2019. Gross profit equalled 10.6 million euro (Q3 2018: 11.4 million) and the gross margin was 29.4% (Q3 2018: 29.2%). Indirect costs declined to 6.7 million euro or 18.5% of revenue (Q3 2018: 8.8 million, 22.6%). EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) totalled 3.9 million euro (Q3 2018: 2.6 million). There were 66 working days in the third quarter of 2019.

Developments

Partly as a result of the tightness in the labour market there is strong client demand for DPA’s highly qualified professionals. The enhanced cooperation between and within the DPA clusters has strengthened the market approach towards the clients, providing a fresh impetus to DPA’s ambition to hold a top 3 position in the respective markets for each of its specialist areas.

As at end-September 2019 DPA amply complied with the conditions agreed with Rabobank in respect of the credit facility.

Employees

Professional development is one of the reasons why DPA professionals are very highly sought-after by other employers. Because of this, DPA has high employee turnover in all its specialist areas. On the other hand clustering is steadily increasing the company’s ability to retain new talent.

At 30 September 2019 DPA had 1,240 full-time professionals and 172 internal employees under contract. Organically the number of professionals on a permanent contract fell by 6% while the number of indirect employees fell by 26%. Part of the organic decline in the number of professionals had been expected due to the completion of a project. A return to the slight organic growth is expected in the coming months. The ratio of direct/indirect employees improved considerably, from 5.4 at 30 September 2018 to 7.2 at 30 September 2019.

The number of self-employed professionals working for DPA totalled 185 (expressed in full-time equivalents).

Outlook for 2019

In light of the stage in the economic cycle and the tightness in the labour market the priority remains to implement the strategy aimed at long-term value creation and to maintain profitability. The management wishes to sustain investment in being an attractive employer and developing professionals, thereby focusing on returns and cost efficiency. Results in the fourth quarter of 2019 are expected to be in line with those for the year to date.

Annual Report for 2019 and AGM

DPA will publish its annual results for 2019 on 26 March 2020. The Annual General Meeting of Shareholders will be held on 18 May 2020.

Disclaimer

This press release contains forward-looking statements about future events. The press release is a reflection of the plans, objectives and ambitions of DPA based on the current insights and assumptions of management. Such statements are not established facts and are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which may be beyond DPA’s control. As a result, actual results or developments may differ materially from future results or developments either implied or expressly stated in the forward-looking statements. DPA does not assume any obligation to update or revise any information in light of changes in policy, developments, expectations, etc.