Pers

DPA Group N.V. realiseert sterk resultaat in eerste halfjaar 2016

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016

  • Omzetstijging met 16,8% tot 63,5 miljoen euro (H1 2015: 54,4 miljoen)
  • Stijging brutowinst met 24,6% tot 16,0 miljoen euro (H1 2015: 13,0 miljoen)
  • Stijging EBITDA met 74,0% naar 5,1 miljoen euro (H1 2015: 3,0 miljoen)
  • Lancering nieuwe initiatieven, onder andere Digital Marketing Professionals
DPA Professionals CEO Eric Winter
“In de afgelopen periode hebben we verder gebouwd op onze strategie van autonome groei in combinatie met acquisities en samenwerkingsverbanden die in belangrijke mate bijdragen aan de toonaangevende positie van DPA in het veranderende landschap van de arbeidsmarkt. Met een sterke stijging van zowel de omzet, de brutowinst als EBITDA werpt dit duidelijk zijn vruchten af. DPA ontvangt hoge waardering van haar klanten door de kennis en kunde die onze professionals bijdragen aan (het niveau van) de interne organisatie van onze opdrachtgevers. Voortdurend innoveren en kwaliteit leveren zijn hierbij onontbeerlijk. Hier dragen de onlangs aangekondigde joint venture Digital Marketing Professionals  en het meerderheidsbelang in PeopleGroup duidelijk aan bij.”
Eric Winter

CEO van DPA

Resultaatontwikkeling

In het eerste halfjaar van 2016 behaalde DPA een omzet van 63,5 miljoen euro,  een stijging van 16,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (H1 2015: 54,4 miljoen). De omzet gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst steeg met 7,8%, de omzet gerealiseerd door de inzet van zelfstandige professionals daalde met 5,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Per saldo is een autonome omzetstijging gerealiseerd in de eerste jaarhelft van 4,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

De brutowinst nam toe tot 16,0 miljoen euro (H1 2015: 13,0 miljoen). Hiervan werd 1,6 miljoen euro gerealiseerd door de overgenomen activiteiten van ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT. De brutomarge bedraagt 25,2% (H1 2015: 23,9%).

De eerste jaarhelft 2016 telde twee werkdagen meer dan het eerste halfjaar in 2015, wat een effect had van 0,9 miljoen euro op de omzet en 0,8 miljoen op de brutowinst.

In de verslagperiode zijn diverse nieuwe initiatieven opgestart waaronder Digital Marketing Professionals. Tevens zijn kosten gemaakt voor business development. Dit heeft geleid tot investeringen van circa 0,3 miljoen euro die in het resultaat zijn verantwoord als operationele kosten.

Op autonome basis is in de eerste jaarhelft het aandeel gerealiseerde uren door professionals verder toegenomen. Het in september 2015 overgenomen ConQuaestor werkt daarentegen relatief meer met zelfstandige professionals. Per saldo is het aandeel gerealiseerde uren door professionals in loondienst met 81% stabiel gebleven ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

verkorte_resultatenrekening_2015_2016.png
Verkorte resultatenrekening

In de kostprijs van de omzet is 0,5 miljoen euro verantwoord uit hoofde van reorganisatielasten, met name met betrekking tot de activiteiten van ConQuaestor Interim Professionals. In de verkoop- en beheerskosten is een vrijval van 0,6 miljoen opgenomen uit hoofde van vrijgevallen earn-out verplichtingen.

In de vergelijkende cijfers van 2015 is de kostprijs van de omzet genormaliseerd voor 0,1 miljoen euro aan bijzondere en eenmalige lasten en zijn de verkoop- en beheerskosten genormaliseerd voor 0,4 miljoen euro uit hoofde van reorganisatielasten en advieskosten.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in de drie segmenten Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public. De specificatie van de omzet en brutowinst per segment is als volgt:

omzet_brutowinst_segment_2015_2016

De resultaten van Finance, Banking & Insurance werden positief beïnvloed door de consolidatie van ConQuaestor Interim Professionals in de verslagperiode. De margeontwikkeling werd enigszins beïnvloed door margedruk bij de bancaire activiteiten. Binnen het segment Techniek & ICT zijn de eerste resultaten van de reorganisaties die in 2015 plaatsvonden bij DPA Engineering en DPA Cauberg-Huygen zichtbaar in een verbetering van de brutomarge. Het segment Legal & Public zet in het eerste halfjaar de positieve trend door met autonome groei en verbetering van de brutomarge.

Digital Marketing Professionals

Op 18 april jl. kondigde DPA een joint venture aan met e-commercebureau De Nieuwe Zaak. Via een  nieuw bedrijf, Digital Marketing Professionals, wordt ingezet op een betere in- en doorstroom van online marketeers. Onder andere door het ontwikkelen en uitrollen van een traineeship tot Digital Marketing Professional in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Deze activiteiten zijn met ingang van  1 april 2016 geconsolideerd in de resultaten van DPA.

Financiële positie

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 2,8 miljoen euro positief (H1 2015: 2,1 miljoen negatief). De netto kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 0,5 miljoen euro negatief (H1 2015: 8,6 miljoen positief uit hoofde van de verkoopopbrengst van het belang in ICT Automatisering). De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 5,4 miljoen euro negatief (H1 2015: 4,3 miljoen negatief). In de eerste jaarhelft van 2016 is een slotdividend over 2015 van 1,0 miljoen euro ofwel  0,02 euro per aandeel uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Inkoop eigen aandelen

Op 3 juni 2016 heeft DPA 4.977.067 aandelen ingekocht voor 1,527 euro per aandeel: 9,99% van het uitstaande aandelenkapitaal. De ingekochte aandelen zijn deels aangewend om aan earn-out verplichtingen te voldoen inzake de acquisitie van Fagro in 2014. Uit hoofde van het resultaat in 2015 zijn aan de voormalige Fagro-aandeelhouders 1,9 miljoen aandelen overgedragen.

Medewerkers

In H1 2016 nam het gemiddelde aantal professionals in loondienst toe met 16% tot 1.079 FTE (30 juni 2015: 930 FTE). De autonome stijging bedraagt 7%. Het gemiddelde aantal indirecte medewerkers nam met 2% toe tot 156 FTE.

Per 1 mei is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (‘DBA’) ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor de verantwoordelijkheden die DPA en de opdrachtnemer hebben voor de beoordeling of een specifieke opdracht in zelfstandigheid kan worden uitgevoerd binnen de (fiscaal) wettelijke kaders.

De wet DBA noodzaakt DPA om vooraf te toetsen of een opdracht passend is voor uitvoering door een zelfstandige professional.  Mede als gevolg van de invoering van deze wetgeving daalde de inzet van zelfstandige professionals in de eerste jaarhelft.

Ontwikkelingen na afloop verslagperiode

Overname PeopleGroup

Per 4 juli 2016 heeft DPA haar krachten gebundeld met PeopleGroup, een aanbieder van interim- en consultancydiensten op inkoopgebied waar zo’n 40 zelfstandige senior inkoopprofessionals werken. PeopleGroup is samengegaan met DPA Procurement en heet voortaan ‘DPA PeopleGroup Inkoopprofessionals’. DPA Group heeft een meerderheidsbelang in deze onderneming; de overige 49% is in handen van de PeopleGroup-directeuren Mike de Jongh en Marc Janssen. Onder hun leiding wil de nieuw gevormde onderneming een toonaangevende positie verwerven in de markt voor inkoopadviesdiensten en interim inkoopprofessionals.

Meerderheidsbelang in Quantillion

DPA heeft een meerderheidsbelang genomen in Quantillion, een startup die bedrijven ondersteunt met data gedreven methodieken bij het verzilveren van strategische en operationele kansen. De onderneming is opgericht door twee econometristen die door DPA zullen worden ondersteund in de start- en eerste groeifase: van idee naar business plan en winstgevende omzet.

Strategie en vooruitzichten

In 2016 blijft DPA onverminderd investeren in de realisatie van de strategische prioriteiten:

  • Versterken van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door hen te voorzien van hoogwaardige kennis en kunde voor specialistische vraagstukken, capaciteitsvragen en projecten;
  • Ondernemend werkgeverschap door toekomstgerichte investeringen in persoonlijke ontwikkeling, groei en inzetbaarheid van professionals;
  • Autonome groei door het versterken van de marktpositie in geselecteerde markten en investeringen in kwalitatieve groei van het bestand van professionals;
  • Groei door acquisities van bedrijven die passen in de strategie en direct of binnen afzienbare termijn bijdragen aan de winst.

DPA beoogt de toonaangevende posities in haar markten verder te versterken en te investeren in nieuwe vakgebieden met aantrekkelijke groeikansen. DPA verwacht dat hiermee materiële kosten gemoeid zijn, die een drukkend effect zullen hebben op het verwachte resultaat in de tweede jaarhelft. Tevens telt H2 2016 een werkdag minder ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Presentatie voor analisten en pers

Op 30 augustus 2016 om 10.30 uur geven Eric Winter (CEO) en Stefan Heesakkers (CFO) een toelichting op de resultaten voor analisten en pers. Locatie is het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De ontvangst is vanaf 10.00 uur. De presentatie zal tevens beschikbaar zijn via de DPA-website.


Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

1 In H1 2015 genormaliseerd voor 0,1 miljoen euro bijzondere en eenmalige baten en lasten.

Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2016