DPA boekt ook in 2014 goede voortgang in groeistrategie

DPA_Amsterdam.png

Amsterdam, 10 maart 2015

Hoofdpunten 2014

 • Acquisitie en integratie van Fagro
 • Indiensttreding duizendste medewerker
 • Nieuwe programma’s voor talentontwikkeling en start DPA Academy
 • Herpositionering DPA merk door rebranding

Financiële hoofdpunten 2014

 • 20,7 procent omzetgroei tot 85,8 miljoen euro (2013: 71,1 miljoen)
 • Genormaliseerde brutowinst: 21,8 miljoen euro (2013: 17,5 miljoen)
 • Stijging genormaliseerde EBITDA tot 5,8 miljoen euro (2013: 5,1 miljoen)
 • Eigen vermogen per 31 december 2014: 51,2 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen)
 • Voorstel dividend 2014 0,012 euro per aandeel

Quote Eric Winter, CEO

“De afgelopen vier jaar heeft onze onderneming een gestage transformatie doorgemaakt. We liggen goed op koers en zijn vastbesloten om ons verder te versterken. Dit met ‘Improving your Performance’ als merkbelofte. Deze belofte is gebaseerd op de essentie van het DPA-merk: prestaties verbeteren door talent te ontwikkelen en optimaal in te zetten, wat zowel de werknemers als de werkgever ten goede komt. Hiertoe blijven we ons onverminderd richten op het versterken van onze concurrentiepositie, het vergroten van ons marktaandeel door autonome groei en gerichte acquisities en het beheersen van de kosten.”

Toelichting op jaarresultaten 2014

Resultaatontwikkeling

In 2014 groeide de omzet van DPA met 20,7 procent tot 85,8 miljoen euro (2013: 71,1 miljoen). Deze omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames gerealiseerd in 2013 en door de overname van Fagro in 2014. Het aandeel in de omzet door de inzet van professionals in loondienst is toegenomen: organisch steeg deze omzet met 5% ten opzichte van 2013. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), is ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar gestegen tot 90 procent (2013: 86 procent).

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 21,8 miljoen euro (2013: 17,5 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 25,4 procent (2013: 24,6 procent). Fagro is geconsolideerd per 1 september 2014 en droeg 7,1 miljoen euro bij aan de in 2014 gerealiseerde omzet en 2,1 miljoen aan de brutowinst.

De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten (dat wil zeggen exclusief eenmalige baten en lasten) bedroegen 16,0 miljoen euro (2013: 12,4 miljoen). Anticiperend op de licht verbeterende marktomstandigheden heeft DPA in 2014 fors geïnvesteerd in versterking van haar commerciële en strategische positie. Er is geïnvesteerd in de herpositionering en rebranding van het DPA-merk, verdere professionalisering van management informatiesystemen en in het versterken van het account management in verschillende business units. Tevens is ook in 2014 geïnvesteerd in aantrekkelijk werkgeverschap, onder andere door de ontwikkeling van DPA Academy.

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 5,8 miljoen euro (2013: 5,1 miljoen). Net als in 2013 heeft de jaarlijkse impairment test niet geleid tot bijzondere waardevermindering van de goodwill. Er zijn eenmalige lasten genomen die resulteren in een per saldo last van 1,4 miljoen euro (2013: per saldo bate van 1,8 miljoen). Over het boekjaar 2014 rapporteert DPA een nettoresultaat van 1,5 miljoen euro (2013: 4,2 miljoen).

persbericht-jaarcijfers-2014.png

Integratie B-Able

Per 2 juni 2014 heeft DPA de bedrijfsactiviteiten van B-Able, een dienstverlener op het gebied van business information security, overgenomen voor 0,1 miljoen euro. De activiteiten zijn samengevoegd met die van DPA IT Security. Door de beperkte omvang heeft deze overname geen materieel effect op de resultaten.

Integratie Fagro

Op 29 augustus heeft DPA Fagro overgenomen, een adviesbureau voor finance & control specialisten op hbo- en wo-niveau dat vooral actief is in Zuid- en Oost-Nederland. De koopprijs bedroeg 9,0 miljoen euro in contanten; daarnaast is een aan de doelstellingen over 2014, 2015 en 2016 gekoppelde earn-out overeengekomen. Het eerste deel van de overnamesom is grotendeels gefinancierd uit de opbrengst van een aandelenemissie. Operationeel zijn de activiteiten van Fagro samengevoegd met de complementaire activiteiten van DPA Finance. Fagro is per 1 september 2014 geconsolideerd en droeg 7,1 miljoen euro bij aan de in 2014 gerealiseerde omzet en 2,1 miljoen aan de brutowinst.

Activiteiten

Binnen DPA Engineering is gestart met het ontwikkelen van ‘Processing & Technology’, voor het bemiddelen van technische professionals voor de vakgebieden process, quality en safety management. Vanuit DPA Supply Chain wordt DPA Procurement sinds juli als aparte business unit gepositioneerd. Daardoor wordt meer focus gelegd op de op procurement (inkoop) gerichte activiteiten, naast de op supply chain management (ketenoptimalisatie) gerichte activiteiten.

DPA Technipower is per 1 oktober 2014 samengegaan met DPA Engineering. Hier zorgt het bundelen van krachten en netwerken voor een sterkere positionering en meer toegevoegde waarde voor professionals en opdrachtgevers. Om dezelfde reden zijn DPA Compliance en DPA Risk per 1 december 2014 samengegaan in de business unit ‘DPA Compliance & Risk’.

Deelnemingen

Met het oog op een mogelijke fusie heeft DPA op 16 juni 2013 1,8 miljoen aandelen in ICT Automatisering N.V. verworven, een belang van 20,4%. Per 31 december 2014 is deze deelneming gewaardeerd op 8,1 miljoen euro. Na balansdatum heeft DPA haar belang in ICT Automatisering verkocht. Na verrekening van kosten bedraagt de verkoopopbrengst 10,4 miljoen euro. De boekwinst van 2,3 miljoen euro zal in het resultaat van 2015 worden verantwoord.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten:

 1. Finance, Banking & Insurance: DPA Academy, DPA Banking & Insurance, DPA Benkis, DPA Credit Force, DPA Finance en Fagro
 2. Techniek & ICT: DPA B-Able, DPA Cauberg-Huygen, DPA Engineering, DPA GEOS en DPA IT Infrastructure Solutions
 3. Legal & Public: DPA Compliance & Risk, DPA Legal, DPA Legal Services, DPA Management Support, DPA Online Marketing, DPA Overheid (DPA Recht & Ruimte en DPA Sociale Zekerheid), DPA Procurement, DPA Supply Chain en DPA Spanish Professionals.
persbericht-jaarcijfers-2014-omzet-per-segment.png

Ook in 2014 heeft het segment Finance, Banking & Insurance het grootste aandeel in de omzet. De omzetgroei in dit segment is in 2014 hoofdzakelijk veroorzaakt door de overname van Fagro. In het segment Techniek & ICT is eveneens een forse groei gerealiseerd, mede door het consolidatie-effect van de in 2013 overgenomen bedrijven Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs en Ingenieursbureau Technipower.

persbericht-jaarcijfers-2014-brutowinst-per-sgment.png

Bijzondere en eenmalige baten en lasten

De kostprijs van de omzet is gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten voor een bedrag van 0,3 miljoen. De verkoop- en beheerskosten zijn gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 1,1 miljoen euro. In totaal bedroegen de bijzondere en eenmalige lasten in 2014 1,4 miljoen euro (2013: 1,8 miljoen per saldo bate). Deze lasten hebben overwegend betrekking op reorganisatielasten en op advies- en integratiekosten met betrekking tot de gerealiseerde overnames.

 

In de personeelskosten is voor 0,8 miljoen euro aan reorganisatielasten opgenomen (2013: 1,2 miljoen). Dit zijn kosten voor de afvloeiing van niet-productieve medewerkers en stafmedewerkers. Deze verplichtingen zijn voor 0,3 miljoen euro ten laste van de kostprijs van de omzet en voor 0,5 miljoen ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. In verband met acquisitietrajecten zijn in 2014 voor 0,6 miljoen euro advies- en integratiekosten gemaakt die ten laste van de algemene beheerskosten zijn gebracht (2013: 0,4 miljoen).

Balans

Het eigen vermogen is in 2014 toegenomen tot 51,2 miljoen euro (2013: 41,8 miljoen). Dit is deels toe te schrijven aan de opbrengst van een aandelenemissie van 7,4 miljoen euro na aftrek van emissiekosten. Door de emissie is het totale aantal uitstaande DPA-aandelen toegenomen tot 50.020.693 (31 december 2013: 45.477.492). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2014 52,0 procent (2013: 56,4 procent).

De kortlopende verplichtingen bedragen 33,6 miljoen euro (2013: 31,8 miljoen).

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 1,5 miljoen euro (2013: 1,6 miljoen). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 10,3 miljoen euro negatief (2013: 2,5 miljoen euro negatief), met name als gevolg van acquisities. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 3,6 miljoen euro (2013: 0,1 miljoen), dit is het saldo van de opbrengst uit emissie van nieuwe aandelen en aflossing van rentedragende schulden.

De netto schuldpositie bedraagt 15,5 miljoen per ultimo 2014 (14,7 miljoen per ultimo 2013). Deze is inclusief de rentedragende lening verstrekt door Rabobank in het kader van de financiering van het aandelenbelang in ICT Automatisering. Per ultimo 2014 bedroeg deze lening 3,9 miljoen euro, welke na balansdatum is afgelost.

Financiering

In 2012 heeft DPA een financieringsovereenkomst met Rabobank afgesloten voor maximaal 10 miljoen euro. De belangrijkste zekerheidsstelling betreft de verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en inventaris. Ook is een ‘no change of management’-clausule overeengekomen. De kredietfaciliteit is op 14 februari 2014 uitgebreid en bestaat sindsdien uit een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70 procent van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een maximumbedrag van 12,0 miljoen euro.

Het door DPA gehouden aandelenbelang in ICT Automatisering is in 2013 deels voldaan uit de beschikbare liquide middelen. In verband met de verwerving van aandelen van Project Holland Fonds is een uitgestelde betaling overeengekomen. Op 11 juli 2014 heeft DPA een leningsovereenkomst afgesloten met Rabobank voor 4,5 miljoen euro om aan deze betalingsverplichting te voldoen.

Op 18 december 2014 heeft DPA een leningsovereenkomst voor maximaal 18 miljoen euro afgesloten met Rabobank voor de financiering van toekomstige acquisities. Per 31 december 2014 heeft DPA deze financieringsruimte nog niet gebruikt.

Medewerkers

Op 31 december 2014 waren 923 directe medewerkers, 204 zelfstandige professionals en 168 indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (31 december 2013: 671 directe medewerkers, 198 zelfstandige professionals en 109 indirecte medewerkers). Van het totale aantal via DPA werkzame professionals was per ultimo 2014 18 procent zelfstandig, versus 23 procent per ultimo 2013.

Het toegenomen aandeel van gedetacheerde professionals in loondienst zorgt voor een hogere brutomarge, maar vergt ook meer ondersteuning door stafmedewerkers. Bovendien heeft DPA in de tweede jaarhelft van 2014 het accountmanagement versterkt voor segmenten waar groeikansen zijn geïdentificeerd. Door de ontwikkelingen is de verhouding direct versus indirect gedaald naar 6,7 (2013: 8,0). De verhouding is gebaseerd op aantallen medewerkers per ultimo 2014.

Het grotere aandeel van professionals in loondienst is goed zichtbaar in de brutowinst per indirecte medewerker. Ondanks een lagere verhouding tussen directe en indirecte medewerkers is de brutowinst per indirecte medewerker in 2014 gestegen naar 172.000 euro (2013: 167.000 euro).

Strategie

Met de in 2011 ingezette groeistrategie heeft DPA haar propositie voor opdrachtgevers en professionals aanzienlijk versterkt. Deze strategie steunt naast marktfocus op de pijlers toegevoegde waarde, kennis en kunde, schaalgrootte en ondernemerschap.

Hoofddoelstellingen voor 2015 zijn:

 • Verdere uitbouw en versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door het bieden van relevante specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten;
 • Blijvende aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals door continu ontwikkelen van kennis en kunde en door persoonlijke begeleiding en coaching;
 • Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meerdere bedrijven die passen in de strategie en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
 • Verdere autonome groei door het versterken van de posities in geselecteerde markten.

Vooruitzichten

Naar verwachting zal het doorzetten van het voorzichtige economisch herstel rugwind geven aan verbeterde omstandigheden in de voor DPA belangrijke markten. Zo willen steeds meer organisaties hun externe flexibele schil uitbreiden om voorbereid te zijn op hun snel veranderende kennisbehoeften. DPA is goed toegerust om op deze ontwikkelingen in te spelen en zo haar aandeel in de dynamische marktomgeving te vergroten.

Door vast te houden aan de ingezette koers op groei en ontwikkeling van kennis en kunde verwachten we onze posities in het merendeel van onze markten in 2015 te kunnen versterken. Dit vertrouwen is mede gebaseerd op de opgebouwde langetermijnrelaties met opdrachtgevers, onze marktposities en de in 2014 gedane investeringen in de business units en de herpositionering van DPA. Gezien de onzekere marktsituatie spreken we ondanks ons vertrouwen in de onderneming en strategie geen resultaatverwachting voor 2015 uit.

Jaarverslag 2014 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2014 die is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De jaarrekening over 2014 wordt op de website van DPA gepubliceerd en op 23 april 2015 ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt op 10 maart gepubliceerd.

Dividend en decharges

De afgelopen jaren heeft DPA een terughoudend dividendbeleid gevoerd. Met het oog op het versterken van de onderneming na een roerige en verlieslatende periode is over de boekjaren 2012 en 2013 besloten om de gerealiseerde nettowinst in haar geheel aan het eigen vermogen toe te voegen. De verbeterde resultaten en versterkte financiële positie staan toe dat de in 2014 behaalde winst deels wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Met ingang van 2015 beoogt DPA een dividendbeleid in te zetten waarbij 40 procent van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om van het nettoresultaat van 1,5 miljoen euro een bedrag van 0,9 miljoen toe te voegen aan de overige reserves en om een dividend van 0,6 miljoen over het uitstaande aandelenkapitaal uit te keren.

Met de verkoop van het belang in ICT Automatisering heeft DPA een boekwinst gerealiseerd van 2,3 miljoen euro. Deze boekwinst zal worden verantwoord in het resultaat van 2015. DPA is voornemens om deze boekwinst uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van een interim dividend van 0,04 euro per aandeel. Dit voorstel wordt ter bespreking voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2015.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en om de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.

Voorstel benoeming CFO

De Raad van Commissarissen van DPA zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de heer Stefan Heesakkers per 23 april 2015 te benoemen als lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer. Deze voordracht houdt verband met de toegenomen schaalgrootte van de onderneming, de sterk vergrote ‘span of control’ van de bestuursleden en de beoogde groei.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2014 (Pdf-formaat)