Pers

Aanhoudende autonome omzetgroei voor DPA Group in 2016 en krimp inzet zelfstandigen door wet DBA

Hoofdpunten 2016

 • 8,0% omzetgroei tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen)
 • Genormaliseerde brutowinst van 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 miljoen)
 • Stijging genormaliseerde EBITDA met 19% tot 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen)
 • Acquisitie en integratie van PeopleGroup
 • Sterke inzet op new business met start-ups en DPA Greenhouse
 • 11% minder facturabele uren zelfstandigen door wet DBA

Overige hoofdpunten:

 • Overeenstemming bereikt over overname 61,1% belang in Your Professionals
 • Voorstel aan AVA om 3 miljoen in 2016 ingekochte DPA-aandelen in te trekken
DPA Professionals CEO Eric Winter
“De positieve ontwikkeling van onze resultaten heeft zich in 2016 voortgezet. Het afgelopen jaar hebben we opnieuw veel aandacht besteed aan ontwikkeling van de specialistische kennis van onze professionals. Ook zijn verschillende young professional programs gestart en hebben we DPA Greenhouse opgezet. Een andere belangrijke stap was de krachtenbundeling met PeopleGroup, aanbieder van interim- en consultancydiensten op inkoopgebied. Wat we zien is dat onze op de lange termijn gestoelde strategie ons uitstekend in staat stelt om mee te bewegen met de dynamiek in onze markten. Hierin ligt de nadruk op autonome groei, het benutten van schaalvoordelen en investeringen in kennis en kunde. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe activiteiten in kansrijke groeimarkten, ook als de investeringen hierin op korte termijn mogelijk ten koste gaan van de winstgevendheid.”
Eric Winter

CEO van DPA

Toelichting op jaarresultaten 2016

Resultaatontwikkeling

In 2016 nam de omzet van DPA met 8,0% toe tot 125,6 miljoen euro (2015: 116,3 miljoen). Deze omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames. Het aandeel in de omzet van professionals die in loondienst van DPA zijn nam toe: autonoom steeg deze omzet met 5% ten opzichte van 2015. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), bedroeg over het gehele jaar 89%. De productiviteit bleef hiermee op hetzelfde niveau als in 2015.

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 34,0 miljoen euro (2015: 29,8 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 27,1% (2015: 25,7%). PeopleGroup is geconsolideerd per 1 juli 2016 en droeg 1,2 miljoen euro bij aan de in 2016 gerealiseerde omzet en 0,2 miljoen aan de brutowinst. De in 2015 overgenomen bedrijven ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT droegen gedurende het gehele boekjaar bij aan de omzet en het resultaat. Het consolidatie-effect van deze overnames bedroeg 8,2 miljoen euro op de omzet in 2016.

De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen, amortisatie en eenmalige baten en lasten) bedroegen 23,9 miljoen euro (2015: 21,3 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de consolidatie van overnames en het opstarten van nieuwe business initiatieven. De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten bedragen 19,1% van de omzet (2015: 18,4%).

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 10,1 miljoen euro (2015: 8,5 miljoen). Over het boekjaar 2016 rapporteert DPA een resultaat na belastingen van 6,9 miljoen euro (2015: 4,8 miljoen).

Verkorte_resultatenrekeing_2015_2016.jpg

Business development

In 2016 is naast het stimuleren van autonome groei ingezet op eigen initiatieven en ondersteuning van start-ups. In het boekjaar zijn de nieuwe business units Digital Marketing Professionals, REDFORCE, DPA Privacy, DPA Tax en DPA Woningcorporaties geïntroduceerd. Ook is innovatiecentrum DPA Greenhouse opgezet, dat jonge ondernemingen ondersteunt in de start- en eerste groeifase: van idee naar businessplan, eerste omzet en winst. De eerste onderneming die hier gebruik van maakt is Quantillion, een startup van experts in datagedreven methodieken. Verder is vanuit DPA Supply Chain People gestart met de voorbereidingen voor het opstarten van de nieuwe activiteiten DPA Supply Chain Management en DPA Supply Chain Systems.

De investeringen in business development en de opstartkosten voor nieuwe activiteiten bedroegen 0,8 miljoen euro en zijn geheel ten laste van het resultaat gebracht.

Integratie overnames

Sinds 4 juli 2016 maakt PeopleGroup deel uit van DPA. Dit is een professionele dienstverlener op het gebied van hoogwaardige inkoop. De activiteiten zijn gebundeld met die van DPA Procurement. De verkopende aandeelhouders van PeopleGroup zijn operationeel verantwoordelijk voor de gecombineerde activiteiten. Deze zijn gebundeld in de nieuw opgerichte vennootschap DPA PeopleGroup waarin zij een belang van 49% behouden.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.

Omzet_segment_2015_2016.jpg

Ook in 2016 heeft het segment Finance, Banking & Insurance het grootste aandeel in de omzet. De omzetgroei in dit segment is hoofdzakelijk veroorzaakt door het consolidatie-effect van ConQuaestor Interim Professionals. In het segment Techniek & ICT bleef de omzet stabiel. De in 2015 doorgevoerde reorganisaties van DPA Cauberg-Huygen en DPA Engineering wierpen in 2016 hun vruchten af. De omzet in het segment Legal & Public is aanzienlijk gestegen: autonoom groeide de omzet in dit segment met 25%. PeopleGroup droeg 1,2 miljoen euro bij aan de omzet in 2016.

brutowinst_segment_2015_2016.jpg

Bijzondere en eenmalige baten en lasten

In de resultaten van 2016 is per saldo voor 2,5 miljoen euro bijzondere en eenmalige baten opgenomen (2015: 0,9 miljoen lasten). Deze worden gevormd door 0,8 miljoen reorganisatielasten (2015: 0,7 miljoen) en een bijzondere bate van 3,3 miljoen euro in verband met de vrijval van earn-out verplichtingen.

Financiële positie

Balans:
Het eigen vermogen nam in 2016 toe tot 56,4 miljoen euro (2015: 53,5 miljoen). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2016 54,9% (ultimo 2015: 50,0%). De kortlopende verplichtingen bedragen 37,1 miljoen euro (2015: 37,0 miljoen).

Nettokasstroom:
De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 6,6 miljoen euro positief (2015: 1,1 miljoen negatief). Dit is met name het gevolg van het gerealiseerde operationele resultaat en stringent debiteurenbeheer. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 1,7 miljoen euro negatief (2015: 5,1 miljoen euro positief dankzij 10,3 miljoen euro verkoopopbrengst uit hoofde van een aandelenbelang in ICT Automatisering). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 6,4 miljoen euro negatief (2015: 0,8 miljoen negatief). Per saldo zijn de rentedragende schulden met 2,2 miljoen euro toegenomen.

Financiering:
DPA beschikt over een kredietfaciliteit met een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een maximumbedrag van 17,0 miljoen euro. Per 31 december 2016 is van deze kredietfaciliteit 10,0 miljoen euro opgenomen (ultimo 2015: 9,1 miljoen). Per ultimo 2016 bedroeg het saldo liquide middelen 0,2 miljoen euro (0,7 miljoen euro per ultimo 2015).

Op 18 december 2014 is met Rabobank een leningsovereenkomst afgesloten voor maximaal 18,0 miljoen euro voor de financiering van toekomstige acquisities. In 2016 heeft DPA 3,8 miljoen euro van deze faciliteit gebruikt voor financiering van acquisities. Ook is 1,6 miljoen euro afgelost op de acquisitiefaciliteit. Per saldo bedraagt de uitstaande schuldpositie uit hoofde van deze faciliteit per ultimo 2016 8,0 miljoen euro.

De totale nettoschuldpositie bedraagt 17,8 miljoen euro per ultimo 2016 (ultimo 2015: 14,1 miljoen).

Medewerkers

In 2016 waren gemiddeld 1.085 fte professionals in loondienst bij DPA (2015: 959 fte) en 165 fte indirecte medewerkers (2015: 155 fte). De brutowinst per indirecte medewerker steeg naar 203.000 euro (2015: 191.000 euro). DPA ziet investeren in continue kennisontwikkeling en coaching van haar medewerkers als een speerpunt van haar strategie en heeft haar programma’s op dit gebied in 2016 verder ontwikkeld en uitgebouwd.

Sinds 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) van kracht. Dit had gevolgen voor de positie van DPA als bemiddelaar van zelfstandige professionals. Hierdoor is het aantal facturabele uren van zelfstandige professionals - op autonome basis - in het tweede halfjaar van 2016 met 11% gedaald ten opzichte van het tweede halfjaar van 2015.

Gebeurtenis na balansdatum: overname activiteiten Your Professionals

DPA heeft overeenstemming bereikt over de overname van 61,1% van de aandelen in Your Professionals. Deze onderneming bemiddelt professionals voor permanente en interim functies binnen de specialistische vakgebieden finance, IT, techniek, engineering en woningcorporaties. Your Professionals is in 2007 opgericht en gevestigd in Almere. Bij Your Professionals werken 125 mensen en de onderneming realiseert een jaaromzet van ruim 7 miljoen euro. Naar verwachting draagt deze nieuwe activiteit direct bij aan de winstgevendheid van DPA.

Strategie

 • Waarde toevoegen voor opdrachtgevers in de vorm van relevante specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten.
 • Aantrekkelijk werkgeverschap door continu te investeren in persoonlijke begeleiding en coaching, en verdieping en verbreding van opleidings- en groeimogelijkheden voor professionals.
 • Autonome groei door de marktposities in geselecteerde markten te versterken, te investeren in de kwalitatieve groei van het bestand van professionals en de wervingsmethodieken en selectieprocedures voortdurend aan te scherpen.
 • Groeien door acquisities: creëren en benutten van schaalvoordelen door overnames van bedrijven die aansluiten bij de gevoerde strategie, en direct of binnen afzienbare termijn bijdragen aan de winst. Ook participeert de onderneming in jonge en innovatieve ondernemingen met kansrijke businessmodellen.

Binnen deze pijlers focuste DPA in 2016 op resultaat gebaseerde verdienmodellen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder is extra aandacht besteed aan op vernieuwing gerichte activiteiten, in de wetenschap dat de digitalisering steeds meer doordringt in de bedrijfsvoering van opdrachtgevers.

Aandelen en dividend

Het totale aantal uitstaande aandelen per 31 december 2016 is 46.968.196 (31 december 2015: 50.020.693). In 2016 heeft DPA 5,0 miljoen aandelen ingekocht voor 7,6 miljoen euro: 9,99% van het uitstaande aandelenkapitaal. In 2016 is 1,0 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om van het nettoresultaat van 6,9 miljoen euro een bedrag van 3,0 miljoen euro als dividend uit te keren aan de aandeelhouders, ofwel 0,06 euro per aandeel.

Vooruitzichten

Het aanhoudende groeiherstel van de Nederlandse economie komt sterk tot uiting op de arbeidsmarkt. Ontwikkelingen zoals de digitalisering en veranderende wetgeving dragen verder bij aan een aanhoudende vraag naar hoogopgeleide professionals. DPA is goed gepositioneerd om hier op de juiste manier op in te spelen, onder meer door haar continue werving en selectie en de wijze waarop de business units gespecialiseerde professionals gericht inzetten, begeleiden en opleiden. Door verder te bouwen aan de toegevoegde waarde van de dienstverlening verwacht DPA de posities in het merendeel van haar markten in 2017 opnieuw te versterken.

Jaarverslag 2016 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2016*. De jaarrekening over 2016 is beschikbaar op de website van DPA en wordt op 20 april 2017 ter vaststelling aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorgelegd. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. Hierbij wordt onder andere een voorstel tot intrekking van de door DPA ingekochte aandelen aan de aandeelhouders voorgelegd. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt uiterlijk op 9 maart 2017 gepubliceerd.

*De cijfers in de bijlage bij dit persbericht op pagina 7 t/m 11 zijn afgeleid uit de jaarrekening waarbij Deloitte Accountants op 7 maart 2017 een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt.

Over DPA

DPA Group richt zich op hoogwaardig advies, duurzame en flexibele inzetbaarheid van specialistische professionals en ontwikkeling van kennis en kunde. DPA biedt oplossingen voor vernieuwings- en verandertrajecten, projecten, complexe vraagstukken en tijdelijke vervanging. DPA is genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Meer informatie is beschikbaar via www.dpa.nl.

Voor meer informatie

Contactpersoon bij DPA Investor Relations is Sharon Hulkenberg. Zij is bereikbaar via [email protected] of telefoonnummer 020 515 15 55.

 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2016 (Pdf-formaat)