Aanhoudende autonome groei stuwt resultaten DPA Group in 2015

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten 2015

  • 35,5% omzetgroei tot 116,3 miljoen euro (2014: 85,8 miljoen)
  • Sterke autonome groei van 11% wordt gedreven door inzet professionals in loondienst
  • Acquisitie en integratie van SOZA XPERT en ConQuaestor Interim Professionals
  • Genormaliseerde brutowinst van 29,8 miljoen euro (2014: 21,8 miljoen)
  • Stijging genormaliseerde EBITDA met 47% tot 8,5 miljoen euro (2014: 5,8 miljoen)

Quote Eric Winter, CEO

“DPA heeft sterk gepresteerd in 2015. Naast groei van de omzet, brutowinst en EBITDA is opnieuw belangrijke voortgang op onze strategische prioriteiten gerealiseerd. We blijven onverminderd investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en binding van onze professionals door middel van opleidingen, coaching en kennisuitwisseling. Dat medewerkers positief zijn over DPA blijkt wel uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat we in 2015 hielden en waar we een zeer goede beoordeling kregen. Ook zien we dat onze aandacht voor ondernemend werkgeverschap, kennisvraagstukken en operational excellence zich terugbetaalt in versterkte marktproposities en klantrelaties. De ontwikkelingen in de markt bieden een goed perspectief voor autonome groei, waar wij ons ook in 2016 op zullen richten.”

Toelichting op jaarresultaten 2015

Resultaatontwikkeling

In 2015 groeide de omzet van DPA met 35,5% tot 116,3 miljoen euro (2014: 85,8 miljoen). Deze omzetgroei is voor een belangrijk deel gerealiseerd door het consolidatie-effect van overnames. Daarnaast is een autonome omzetgroei gerealiseerd van 11%. Het aandeel in de omzet van professionals die in loondienst van DPA zijn nam toe: autonoom steeg deze omzet met 16% ten opzichte van 2014. De productiviteit, gemeten als het aantal facturabele uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim), bedroeg over het gehele jaar 2015 89%. De productiviteit stond in het eerste halfjaar enigszins onder druk doordat nieuw aangenomen professionals niet direct inzetbaar waren bij opdrachtgevers. In het tweede halfjaar steeg de productiviteit naar 90%, hetzelfde niveau als in 2014.

De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 29,8 miljoen euro (2014: 21,8 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 25,7% (2014: 25,4%). SOZA XPERT is geconsolideerd per 1 mei 2015 en droeg 2,0 miljoen euro bij aan de in 2015 gerealiseerde omzet en 0,7 miljoen aan de brutowinst. ConQuaestor Interim Professionals is geconsolideerd per 1 oktober 2015 en droeg 4,2 miljoen euro bij aan de in 2015 gerealiseerde omzet en 0,9 miljoen aan de brutowinst.

De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen, amortisatie en eenmalige baten en lasten) bedroegen 21,3 miljoen euro (2014: 16,0 miljoen). Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de consolidatie van overnames. De genormaliseerde verkoop- en beheerskosten bedragen 18,4% van de omzet (2014: 18,6%).

De genormaliseerde EBITDA bedraagt 8,5 miljoen euro (2014: 5,8 miljoen). Over het boekjaar 2015 rapporteert DPA een nettoresultaat van 4,8 miljoen euro (2014: 1,5 miljoen). Dit is inclusief een boekwinst van 2,3 miljoen euro die is gerealiseerd op de verkoop van het aandelenbelang in ICT Automatisering N.V.

verkorte_resultatenrekening_2014_2015.jpg

Autonome groei

DPA zet sinds het tweede halfjaar van 2014 actief in op autonome groei, wat in 2015 leidde tot een aanzienlijke stijging van het aantal professionals in loondienst. Per ultimo 2015 waren 1.151 eigen professionals werkzaam voor DPA ten opzichte van 923 per ultimo 2014, ofwel een stijging met 25%. Autonoom steeg het aantal professionals in loondienst met 13%.

Integratie overnames

Per 1 mei 2015 maakt SOZA XPERT deel uit van DPA. SOZA XPERT is een professionele dienstverlener op het gebied van werk, inkomen en zorg in het sociale domein. De activiteiten zijn gebundeld met die van DPA Sociale Zekerheid.

Op 30 september heeft DPA de interim finance-activiteiten van ConQuaestor overgenomen, een adviesorganisatie die zich richt op hoogwaardige dienstverlening op het gebied van finance & control. Hierbij zijn 110 zelfstandige en interim professionals van ConQuaestor overgegaan naar DPA. De consultants en interim managers bieden concrete oplossingen in finance en management voor de publieke en private sector. Met deze overname en de acquisitie van Fagro in 2014 heeft DPA een leidende positie verworven in de markt van finance & control dienstverlening.

Deelnemingen

DPA heeft op 16 juni 2013 1,8 miljoen aandelen in ICT Automatisering N.V. verworven, een belang van 20,4%. Per 31 december 2014 is deze deelneming gewaardeerd op 8,1 miljoen euro. Op 16 februari 2015 heeft DPA haar belang in ICT Automatisering verkocht. Na verrekening van kosten bedraagt de verkoopopbrengst 10,3 miljoen euro. De boekwinst van 2,3 miljoen euro is verantwoord als ‘resultaat deelnemingen’.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten: Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.

omzet_segment_2014_2015.jpg

Ook in 2015 heeft het segment Finance, Banking & Insurance het grootste aandeel in de omzet. De omzetgroei in dit segment is in 2015 hoofdzakelijk veroorzaakt door de overname van ConQuaestor Interim Professionals en de eerste volledige consolidatie van Fagro (overgenomen per 1 september 2014). In het segment Techniek & ICT is de omzet gedaald. In de business units DPA Cauberg-Huygen en DPA Engineering zijn reorganisaties doorgevoerd vanwege de achterblijvende prestaties. De omzet in het segment Legal & Public is aanzienlijk gestegen. SOZA XPERT droeg 2,0 miljoen euro bij aan de omzet in 2015. Autonoom groeide de omzet in dit segment met 8,1 miljoen euro, ofwel 47%.

brutowinst_segment_2014_2015.jpg

Bijzondere en eenmalige baten en lasten

De kostprijs van de omzet is gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten voor een bedrag van 0,2 miljoen. De verkoop- en beheerskosten zijn gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 0,7 miljoen euro. In totaal bedroegen de bijzondere en eenmalige lasten in 2015 0,9 miljoen euro (2014: 1,4 miljoen). Deze lasten hebben overwegend betrekking op reorganisatielasten en op advies- en integratiekosten met betrekking tot de gerealiseerde overnames.

In de personeelskosten is voor 0,7 miljoen euro aan reorganisatielasten opgenomen (2014: 0,8 miljoen). Dit zijn kosten voor afvloeiing van medewerkers. Deze verplichtingen zijn voor 0,2 miljoen euro ten laste van de kostprijs van de omzet en voor 0,5 miljoen ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. In verband met acquisitietrajecten zijn in 2014 voor 0,7 miljoen euro advies- en integratiekosten gemaakt die ten laste van de algemene beheerskosten zijn gebracht (2014: 0,6 miljoen). In de algemene beheerskosten is in verband met de vrijval van earn-out verplichtingen een bate van 0,5 miljoen euro opgenomen.

Financiële positie

Het eigen vermogen is in 2015 toegenomen tot 53,5 miljoen euro (2014: 51,2 miljoen). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2015 50,0% (2014: 52,0%). De kortlopende verplichtingen bedragen 37,0 miljoen euro (2014: 33,6 miljoen).

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 1,1 miljoen euro negatief (2014: 1,5 miljoen positief). Dit is met name het gevolg van de overname van de interim finance-activiteiten van ConQuaestor en het verhoogde activiteitenniveau van DPA. Dit heeft geleid tot een toename van het netto werkkapitaal per ultimo 2015. De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 5,1 miljoen euro positief (2014: 10,3 miljoen euro negatief). Dit saldo is positief dankzij de verkoopopbrengst van 10,3 miljoen euro als gevolg van de verkoop van het aandelenbelang in ICT Automatisering. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 0,8 miljoen euro negatief (2014: 3,6 miljoen positief). Per saldo zijn de rentedragende schulden toegenomen met 1,8 miljoen euro. In 2015 is 2,6 miljoen euro als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

DPA beschikt over een kredietfaciliteit met een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een maximumbedrag van 17,0 miljoen euro. Per 31 december 2015 is van deze kredietfaciliteit 9,1 miljoen euro opgenomen (11,6 miljoen euro per ultimo 2014). Per ultimo 2015 bedroeg het saldo liquide middelen 0,8 miljoen euro.

Per 31 december 2014 bedroeg het saldo van de rentedragende lening die Rabobank in het kader van de financiering van het aandelenbelang in ICT Automatisering heeft verstrekt 3,9 miljoen euro. Deze lening is per 16 februari 2015 volledig afgelost.

Op 18 december 2014 sloot DPA met Rabobank een leningsovereenkomst voor maximaal 18,0 miljoen euro af voor de financiering van toekomstige acquisities. In  2015 heeft DPA 6,0 miljoen euro van de financieringsfaciliteit aangewend. Per 31 december 2015 is 0,2 miljoen euro afgelost op de acquisitiefaciliteit, de uitstaande schuldpositie uit hoofde van deze faciliteit bedraagt per ultimo 2015 5,8 miljoen euro.

De netto schuldpositie bedraagt 14,1 miljoen euro per ultimo 2015 (15,5 miljoen per ultimo 2014).

Organisatie

DPA heeft het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in haar online platforms en de ondernemingsbrede implementatie van CRM- en recruitmentsysteem Carerix, ter ondersteuning van de operationele processen. Daardoor is het inzicht in de medewerkers, kandidaten, opdrachten en vacatures vergroot, evenals de efficiëntie van de administratieve processen. Bovendien kan de organisatie over verfijndere stuurinformatie beschikken. Een andere belangrijke ontwikkeling is de formele vastlegging van het MVO-beleid. Daarbij zijn per deelonderwerp kpi’s bepaald en acties geformuleerd die een positieve impact op de medewerkers, stakeholders en leefomgeving hebben.

Medewerkers

Op 31 december 2015 waren 1.632 medewerkers en zelfstandige professionals werkzaam voor DPA.

medewerkers_DPA_2014_2015.jpg

In 2015 zijn de eigen opleidingsprogramma’s die via DPA Academy en Fagro Academy worden aangeboden uitgebreid. Tevens zijn Young Professionals Programs ingezet, waardoor jonge talenten snel een positieve bijdrage op de werkvloer kunnen leveren. In het tevredenheidsonderzoek dat DPA in 2015 onder de medewerkers hield, beoordeelden zij de organisatie gemiddeld met een 7,3. In het externe onderzoek van Effectory en Intermediair naar de beste werkgevers van Nederland bereikte DPA in het eerste jaar van deelname een 38e positie. Dit zijn - naast het lage ziekteverzuim van 2,2% - belangrijke graadmeters voor het werkplezier bij de onderneming.

Strategie

De sterke prestatie in 2015 is mede te danken aan de in 2011 ingezette meerjarenstrategie, waarin specialisatie, klantgerichte dienstverlening en schaalvergroting centraal staan. In navolging van 2014 is in 2015 ingezet op autonome groei en versterking van de business unit-proposities, waarbij het accent nadrukkelijker op de rentabiliteit lag.

Voor DPA ligt de primaire focus onveranderlijk op het onderhouden en ontwikkelen van specialistische kennis en kunde. Om toekomstige groei te bevorderen, blijft DPA in 2016 investeren in de uitvoering van de strategische prioriteiten. Dit zijn:

  • Versterken van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door hen te voorzien van hoogwaardige kennis en kunde voor specialistische vraagstukken, capaciteitsvragen en projecten.
  • Ondernemend werkgeverschap door toekomstgerichte investeringen in persoonlijke ontwikkeling, groei en inzetbaarheid van professionals.
  • Autonome groei door het versterken van de marktposities in geselecteerde markten en investeringen in kwalitatieve groei van het bestand van professionals.
  • Groei door acquisities van bedrijven die passen in de strategie en direct of binnen afzienbare termijn bijdragen aan de winst.

Dividend

De Raad van Bestuur zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (‘de Algemene Vergadering’) voorstellen om van het nettoresultaat van 4,8 miljoen euro een bedrag van 3,0 miljoen als dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

Met de verkoop van het belang in ICT Automatisering heeft DPA een boekwinst gerealiseerd van 2,3 miljoen euro. Deze boekwinst is verantwoord in het resultaat van 2015. Een interim dividend van 4 eurocent per aandeel is in verband met deze boekwinst  reeds uitgekeerd in 2015. DPA is voornemens een slotdividend uit te keren van 2 eurocent per aandeel. Het slotdividend is 40 procent van het gerealiseerde resultaat na belastingen exclusief bovengenoemde boekwinst.

Vooruitzichten

Er is een toenemende behoefte bij organisaties om hun wendbaarheid te vergroten door de flexibele inzet van specialistische kennis. Deze trend zet zich door in 2016. In combinatie met de groei van de economie resulteert dit in  een verwachte, toenemende vraag naar onze dienstverlening. DPA is goed gepositioneerd om op de juiste manier in te spelen op de dynamische marktomstandigheden, onder meer door de werving en selectie van professionals te verfijnen en hen gericht in te zetten, op te leiden en te begeleiden.

In 2016 bouwen we verder aan de toegevoegde waarde van onze dienstverlening en flexibel inzetbare kennis en kunde. Hierdoor verwachten we de posities in het merendeel van onze markten in 2016 opnieuw te kunnen versterken.

Jaarverslag 2015 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2015[1]. De jaarrekening over 2015 is beschikbaar op de website van DPA en wordt op 12 mei ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor de aandeelhoudersvergadering geschiedt via de website van DPA en wordt op 29 maart gepubliceerd.

Presentatie voor analisten en pers

Op 15 maart 2016 om 10.30 uur geven Eric Winter (CEO) en Stefan Heesakkers (CFO) een presentatie voor analisten en pers. Locatie is het kantoor van DPA, Gatwickstraat 11, Amsterdam. Ontvangst is vanaf 10.00 uur. De presentatie zal tevens beschikbaar zijn via de website van DPA.

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.

[1] De cijfers van dit persbericht zijn afgeleid uit de jaarrekening 2015 waarbij Deloitte Accountants op 14 maart 2016 een goedkeurende controleverklaring heeft verstrekt.

Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2015 (Pdf-formaat)