Pers

93% van de DPA Aandelen aangemeld onder het Bod van New Horizons

Download English version

Dit is een gezamenlijk persbericht van DPA Group N.V. ("DPA") en New Horizons Holding B.V. (de "Bieder” of “New Horizons”) ingevolge het bepaalde in artikel 17 lid 4 van het Besluit openbare biedingen Wft (het "Besluit") in verband met het aanbevolen openbare bod uitgebracht door de Bieder op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van DPA Group N.V. (de "Aandelen” en elk een “Aandeel”) (het "Bod"). De Bieder komt na afwikkeling van het Bod (indirect) onder zeggenschap te staan van Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. (“Gilde”), TBL Investments B.V. ("TBL") en een ten behoeve van de beoogde (indirecte) deelname van bepaalde leden van het management van DPA in de Bieder op te richten stichting (de "STAK”).[1] Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod, tot het kopen van of inschrijven op effecten. Elk bod wordt uitsluitend uitgebracht aan de hand van het door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde biedingsbericht van 1 juni 2021 (het "Biedingsbericht"). Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie - geheel noch gedeeltelijk, direct of indirect - in of naar een rechtsgebied waar een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Dit persbericht bevat voorwetenschap zoals bedoeld in de Europese Verordening Marktmisbruik (596/2014).

In het geval de Engelse versie en de Nederlandse versie van dit persbericht afwijken, is het Engelstalige persbericht leidend

[1]    Termen die in dit persbericht niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan is gegeven in het Biedingsbericht. 

Houten/Bussum, - 16 augustus 2021

  • Tezamen met de reeds door de Bieder per de datum van deze aankondiging gehouden Aandelen en de tijdens de Biedingsperiode en de Na-aanmeldingstermijn aangemelde Aandelen, zal de Bieder 93,0% van de Aandelen houden.
  • De afwikkeling van de gedurende de Na-aanmeldingstermijn aangemelde Aandelen vindt plaats op 17 augustus 2021.
  • De Bieder overweegt potentiële vervolgstappen inclusief de op 16 juli 2021 door de BAVA goedgekeurde Activa Verkoop en Liquidatie, dan wel een andere in het Biedingsbericht omschreven herstructureringsmaatregel.
  • Aandeelhouders worden erop gewezen dat zij in het kader van de Activa Verkoop en Liquidatie een bedrag per Aandeel ontvangen gelijk aan de Biedingsprijs verminderd met de in Nederland verschuldigde dividendbelasting.

Tijdens de Biedingsperiode zijn in het kader van het Bod 34.412.141 Aandelen aangeboden, oftewel ca. 73,3% van de Aandelen, wat een totale waarde vertegenwoordigt van ca. EUR 58.500.640 (bij een Biedingsprijs van EUR 1,70 (cum dividend) in contanten per Aandeel). Inclusief de 8.684.505 Aandelen die al door die Bieder werden gehouden per de datum van gestanddoening, hield de Bieder 43.096.646 Aandelen (ofwel 91.8% van de Aandelen) op de afwikkelingsdatum. 

Tijdens de Na-aanmeldingstermijn, die eindigde op 13 augustus 2021 om 17.40 uur, zijn in totaal 583.248 Aandelen aangemeld onder het Bod, oftewel ca. 1,2% van de Aandelen, die een totale waarde vertegenwoordigen van ca. EUR 991.522.

In totaal zal de Bieder nu, door de tijdens de Biedingsperiode inclusief de Na-aanmeldingstermijn aangemelde Aandelen, plus de reeds per de datum van deze aankondiging door de Bieder gehouden Aandelen, per de datum van deze aankondiging 43.679.894 Aandelen houden, oftewel ca. 93% van de Aandelen.

Afwikkeling

Overeenkomstig de bepalingen van het Biedingsbericht ontvangen de Aandeelhouders die het Bod hebben aanvaard de Biedingsprijs voor elk rechtsgeldig aangemeld Aandeel (of dat gebrekkig is aangemeld, mits de Bieder het gebrekkige aanbod heeft aanvaard) en dat ter aanvaarding is geleverd overeenkomstig het Bod, onder de voorwaarden van het Bod en onder voorbehoud van de daarop toepasselijke beperkingen.

De afwikkeling van de gedurende de Na-aanmeldingstermijn aangemelde Aandelen onder uitbetaling van de Biedingsprijs vindt plaats op 17 augustus 2021.

Mogelijke maatregelen na aanmelding en toekomstige juridische opzet

Aandeelhouders die hun Aandelen niet gedurende de Na-aanmeldingstermijn hebben aangemeld, worden verzocht de onderdelen van het Biedingsbericht waarin de intenties van de Bieder nader worden omschreven aandachtig door te lezen, waaronder (maar niet beperkt tot) artikel 5.10 (Gevolgen van gestanddoening van het Bod) en artikel 5.11 (Mogelijke maatregelen na aanmelding en toekomstige juridische opzet), waarin bepaalde gevolgen worden omschreven voor die Aandeelhouders indien zij hun aandelen in DPA behouden.

De Bieder kan onder andere besluiten de Activa Verkoop en Liquidatie uit te voeren, zoals nader omschreven in artikel 5.11.3 van het Biedingsbericht. Tijdens de BAVA van 16 juli 2021 heeft 99,5% van de Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd vóór het besluit tot de Activa Verkoop en Liquidatie gestemd. 

De Aandeelhouders worden erop gewezen dat zij in het kader van de Activa Verkoop en Liquidatie een bedrag per Aandeel ontvangen gelijk aan de Biedingsprijs verminderd met de in Nederland verschuldigde dividendbelasting.

Mededelingen

Elk persbericht dat uitgaat van de Bieder wordt gepubliceerd op de website www.gembenelux.com. Elk persbericht dat uitgaat van DPA wordt gepubliceerd op de website www.dpa.nl.

Voor meer informatie

CFF Communications
Uneke Dekkers
+31 (0)6 50 26 16 26