Privacybeleid van de DPA Group N.V.

Als DPA Group N.V. beschikking krijgt heeft over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

DPA vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers, zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hieraan stelt.

1. Wie zijn wij?

DPA Group N.V. is gevestigd te Amsterdam (1043 GL) aan de Gatwickstraat 11 en is samen met haar (klein)dochtermaatschappijen (hierna tezamen: DPA) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wbp voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacybeleid worden beschreven. Het gaat om de volgende (klein)dochtermaatschappijen:

DPA Nederland B.V., DPA Beheer B.V., DPA IT B.V., DPA Finance B.V., Geos IT B.V., DPA Supply Chain People B.V., DPA Human Resources B.V., DPA Onderwijs B.V., DPA Banking Professionals B.V., DPA Engineering Zware Industrie B.V., DPA Spanish Professionals B.V., DPA Engineering B.V., DPA Online Marketing B.V., DPA Contracting B.V., DPA CreditForce Professionals B.V., DPA Milieu B.V., Fagro Holding B.V., Fagro Consultancy B.V., SOZA XPERT B.V., ConQuaestor Interim Professionals B.V., DPA B-Able B.V., DPA Cauberg-Huygen B.V., DPA Cauberg-Huygen Participatie B.V., Nederlandse Interim Groep B.V., DPA Banking & Insurance B.V., DPA Compliance B.V., DPA Overheid B.V., DPA Legal B.V.

Dit Privacybeleid is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van DPA inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende websites van DPA:

2. Technische informatie en cookies

Technische informatie

De websites van DPA verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

Cookies en soortgelijke technieken

De websites van DPA maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid

3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als:

 • u één van onze websites bezoekt,
 • u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze websites,
 • u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen,
 • u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met DPA.
4. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Communicatie. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van verantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen. Informatie kan bijvoorbeeld worden verstrekt en uitgewisseld middels of via een nieuwsbrief, het achterlaten van een reactie op een website, gebruik van sociale media en het persoonlijk account (Mijn DPA). Onder overige activiteiten vallen bijvoorbeeld (sprekers)events.
 2. Bemiddeling. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandige ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Ontwikkeling. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 8. Management. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.
5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

DPA kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van DPA. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

Websitebezoeker

 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)

Werkzoekende of kandidaat

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor DPA of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan DPA onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening,
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account of vragen om inzage.

Zakelijke relatie

DPA verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geslacht
 • Geboortedatum
6. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

DPA kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere DPA entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens DPA diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (bewerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Uw gegevens op onze websites zijn in beginsel niet indexeerbaar voor zoekmachines. Gegevens die u kunt inzien via uw persoonlijke account staan in een afgeschermde omgeving. Gegevens die u op het openbare gedeelte van onze websites staan, zoals wanneer u een reactie plaatst bij een blog, kunnen wel door zoekmachines worden geïndexeerd.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”

Voorts verwijzen wij naar de spelregels omtrent blacklisting/uitsluiting van Wordpress, die van toepassing zijn op het plaatsen van reacties op de websites van DPA.

7. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. DPA heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

8. Uw rechten

Eigen persoonlijk account (mijn DPA)

Indien u een eigen account bij DPA heeft (bijvoorbeeld Mijn DPA), heeft u inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV of uw accountgegevens.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen (voor zover toelaatbaar) die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met DPA’s Data Protection Officer via privacyofficer@dpa.nl.

Geen persoonlijk account

Indien u geen eigen account bij DPA heeft, kunt u voor uw recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens contact opnemen met DPA’s Data Protection Officer via privacyofficer@dpa.nl.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u eveneens contact opnemen met DPA’s Data Protection Officer via privacyofficer@dpa.nl. U wordt dan niet meer benaderd en bemiddeld door DPA. Uw persoonsgegevens kunnen daarna nog maximaal vier weken beschikbaar voor de afhandeling van door uw gemaakte onkosten, de interne controle en bedrijfsbeveiliging of voor de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

9. Beveiliging

DPA doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen degenen die geautoriseerd zijn hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan bewerkers die gegevens namens DPA verwerken om diensten te verlenen of opdrachten uit te voeren, is DPA met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

10. Vragen, opmerkingen of klachten

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door DPA, dan kunt u per e-mail contact opnemen met DPA’s Data Protection Officer via privacyofficer@dpa.nl of een brief sturen naar DPA Group N.V., t.a.v. Data Protection Officer DPA, Postbus 9396, 1006 AJ Amsterdam.

11. Wijzigingen

DPA kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacybeleid. Het meest actuele Privacybeleid is te allen tijde in te zien op de websites van DPA. Deze versie is geldig vanaf 17 november 2016.

Cookiebeleid van de DPA Group N.V.

Het DPA Cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onderstaande websites van DPA (hierna ook: “DPA”, “wij”, “ons” of “onze”):

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergave;
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Advertentie cookies

Wij gebruiken advertentie cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden welke advertenties de bezoeker al heeft gezien om zo te voorkomen dat deze steeds dezelfde te zien krijgt;
 2. het bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht;
 3. het bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder;
 4. het controleren van de mogelijkheid tot het tonen van banners op onze websites.

Tracking cookies

Wij gebruiken tracking cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het registreren van je bezoek om hiermee een inschatting te maken van je interesses;
 2. het nagaan of je op een advertentie hebt geklikt;
 3. het doorgeven van informatie over je surfgedrag aan andere websites;
 4. het gebruik maken van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen;
 5. het tonen van op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties.

Sociale media cookies

Wij gebruiken sociale media cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 1. het direct kunnen delen door gebruikers van bepaalde, geselecteerde social media inhoud van onze website      
 2. het aanbieden van de mogelijkheid om direct en online te kunnen solliciteren via een social media button;
 3. het tonen van de integratie van social media op onze websites;
 4. het aanbieden van de mogelijkheid om DPA te volgen via social media kanalen;
 5. het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze websites.

Security cookies

Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 1. het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 2. het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
 3. het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.

3. Welke cookies gebruiken wij via onze websites?

Naam cookie Wie plaatst de cookie Categorie Doeleinden Hoe lang
_gat_UA-56851522-1 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_gat_UA-1252618-42 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_dc_gtm_UA-1252618-42 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_dc_gtm_UA-56851522-1 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
viewed_cookie_policy dpa.nl Functioneel 2 1 jaar
PHPSESSID dpa.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
wprfb dpa.nl Functioneel 2, 3 30 minuten
wprfc dpa.nl Functioneel 2, 3 Sessieduur
wprfcon dpa.nl Functioneel 3 Sessieduur
wprfz dpa.nl Functioneel 1 6 maanden
wordpress_sec_3c0b67c26f4f542cf7ca3dd5aece4f3c dpa.nl Functioneel 5 2 weken
wordpress_test_cookie dpa.nl Functioneel 3 Sessie
wordpress_logged_in_3c0b67c26f4f542cf7ca3d d5aece4f3cww dpa.nl Functioneel 5 2 weken
wp-settings-8 dpa.nl Functioneel 2, 3 1 jaar
wp-settings-time-8 dpa.nl Functioneel 2, 3 1 jaar
_vwo_uuid_v2 dpa.nl Analytisch 4, 5 1 jaar
_bizo_bzid dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_bizo_cksm dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_bizo_np_stats dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_gali dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 30 seconden
wp_privacy_cookie_wall-prompt-answer dpa.nl Functioneel
 
1, 2, 3 30 dagen
SID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
SAPISID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
HSID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
Facebook Connect   facebook.com Sociale media 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
Facebook Custom Audience facebook.com Advertentie / Tracking 1,2,3 / 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
Google+ Platform google.com Sociale media 1, 5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
LinkedIn Widgets linkedin.com Sociale media 3, 4, 5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
linkedin_access_token linkedin.com Sociale media / Tracking 2, 5 / 3 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
YouTube youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
anj adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 90 dagen
sess adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 1 dag
uuid2 adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 90 dagen
BizoData ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
BizoID ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
BizoUserMatchHistory ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
lang linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 sessieduur
MR bat.bing.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
MUID bat.bing.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
fr facebook.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 3 maanden
CONSENT google.com Functioneel 2 N.v.t.
BIGipServerjob_iad conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
CTK conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 7 jaar
INDEED_CSRF_TOKEN conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
JSESSIONID conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
ctkgen conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 3 minuten
metrics_token twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 45 dagen
pid twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 N.v.t.
_ga fagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat fagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
Logo fagro.nl Functioneel 2 Sessieduur
cc_cookie_accept fagro.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
IDE googleads.g.doubleclick.net Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
id googleads.g.doubleclick.net Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
PREF youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 2, 3 / 1, 3, 5 / 3 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 10 maanden
YSC youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 Sessieduur
remote_sid youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 N.v.t.
_ga werkenbijfagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat werkenbijfagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
Fagro werkenbijfagro.nl Functioneel 1, 2 Sessieduur
cc_cookie_accept werkenbijfagro.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
NID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
ASPSESSIONIDCCQTTQSC chri.nl Functioneel 1 Sessieduur
_ga chri.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat chri.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
ASPSESSIONIDQQRAACCS chri.nl Functioneel 1 Sessieduur
_ga conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
has_js conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-1866669-16 conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID vacatures.conquaestor.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-1866669-1 vacatures.conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga vacatures.conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
AddThis addthis.com Sociale media 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
PHPSESSID impactcontroller.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_ga impactcontroller.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat_UA-80371258-1 impactcontroller.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
NID apis.google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
_ga sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID sozaxpert.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-64131234-1 sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
icegram_campaign_shown_762 sozaxpert.nl Functioneel 2 1 maand
cookie_notice_accepted sozaxpert.nl Functioneel 1, 2 , 3 30 dagen
NID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
_dc_gtm_UA-70170926- dentistinholland.com Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga dentistinholland.com Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
guest_id analytics.twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
PHPSESSID redforce-it.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
wfvt_1827900268 redforce-it.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuman redforce-it.nl Security 2 24 uur
wpca_1st_visit redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_category redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_show redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_status redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_accepting redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 dag
wpca_consent redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 n.v.t.
_ga redforce-it.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat redforce-it.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 1, 5 Sessieduur
_ga digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_dc_gtm_UA-74316129 digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_gat_UA-74316129-1 digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
BreakPoint digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 3 Sessieduur
isAt2x digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 3 Sessieduur
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
__utma kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 730 dagen
__utmb kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 30 minuten
__utmc kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 Sessieduur
__utmt kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
__utmv kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 dagen
__utmz kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 6 maanden
wfvt_1813146483 kennisenkunde.dpa.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuman kennisenkunde.dpa.nl Security 2 24 uur
wpca_1st_visit kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_category kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_show kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_status kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_accepting kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 dag
wpca_consent kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 N.v.t.
metrics_token twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 45 dagen
pid twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 N.v.t.
IN_HASH platform.linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 Sessieduur
bcookie linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
bscookie linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
lidc linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 24 uur
PREF youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 2, 3 / 1, 3, 5 / 3 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 10 maanden
YSC youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 Sessieduur
remote_sid youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 N.v.t.
wfvt_714703755 dpazomerfeest.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuma dpazomerfeest.nl Security 2 24 uur
_ga dpazomerfeest.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat dpazomerfeest.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
hide_my_site-access7948 dpazomerfeest.nl Security 3 10 dagen
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
 

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. DPA heeft daar geen invloed op.

Deze informatie is op 17 november 2016 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaand overzicht, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht je een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt je dit aan ons melden via privacyofficer@dpa.nl.

4. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

5. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via privacyofficer@dpa.nl.

Versie: 17 november 2016