Privacystatement van de DPA Group N.V.

Als DPA Group N.V. beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement. DPA vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. In dit Privacystatement lichten wij toe:
 1. Wie zijn wij?
 2. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
 3. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u
 5. Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
 6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
 7. Uw rechten
 8. Beveiliging
 9. Bewaartermijn
 10. Technische vragen en cookies
 11. Vragen, opmerkingen of klachten
 12. Wijzigingen
1.Wie zijn wij? DPA Group N.V. is gevestigd te Amsterdam (1043 GL) aan de Gatwickstraat 11 en is samen met haar (klein)dochtermaatschappijen (hierna tezamen: DPA) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven. Het gaat om de volgende (klein)dochtermaatschappijen: DPA Group N.V.; DPA Nederland B.V.; DPA Beheer B.V.; ConQuaestor Interim Professionals B.V.; Digitale Marketing Professionals B.V.; DPA B-Able B.V.; DPA Banking & Insurance B.V.; DPA Banking Professionals B.V.; DPA Cauberg-Huygen B.V.; DPA Cauberg-Huygen Holding B.V.;  DPA Cauberg-Huygen Milieu B.V.; DPA Cauberg-Huygen Projecten B.V.; DPA Compliance B.V.; DPA Contracting B.V.; DPA CreditForce Professionals B.V.; DPA Droomfabriek B.V.; DPA Engineering B.V.; DPA Engineering B.V. DPA Engineering Zware Industrie B.V.; DPA Finance B.V.; DPA Greenhouse B.V.; DPA Human Resources B.V.; DPA Intelligent & Robotic Process Automation B.V.; DPA IT B.V.; DPA KAIROS B.V.; DPA Legal B.V.; DPA Legal Services B.V.; DPA Logistics B.V.; DPA Onderwijs B.V.; DPA Online Marketing B.V.; DPA Overheid B.V.; DPA PeopleGroup B.V.; DPA Privacy B.V.; DPA Publiek Domein B.V.; DPA Quantillion B.V.; DPA Spanish Professionals B.V.; DPA Supply Chain Management B.V.; DPA Supply Chain People B.V.; DPA Supply Chain Systems B.V.; DPA Tax B.V. DPA Technipower B.V.; Fagro Consultancy B.V.; Fagro Düsseldorf GmbH; Fagro Holding B.V.; Fagro Supply Chain B.V.; GEOS IT Professionals B.V.; Nederlandse Interim Groep B.V.; P.A. Jones B.V.; PeopleGroup Procurement Delft B.V.; PeopleGroup Procurement Hilversum B.V.; PeopleGroup Procurement Nijmegen B.V.; Peoplehouse B.V.; REDFORCE B.V.; Sempre Avanti B.V.; SOZA XPERT B.V.; Your Professionals B.V.; Your Professionals Engineering B.V.; Your Professionals Finance B.V.; Your Professionals IT B.V. DPA Sustainability B.V. Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van DPA inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de volgende websites van DPA:
 • www.dpa.nl
 • Conquaestor.nl
 • Dedroomstarters.nl
 • Dentistinholland.com
 • DPAirpa.com
 • DPAgreenhouse.nl
 • DPAZomerfeest.nl
 • Fagro.nl
 • Kennisenkunde.dpa.nl
 • PAJones.nl
 • Quantillion.io
 • Werkenbijdpa.nl
 • Werkenbijfagro.nl
 • www.fagro.de
 • www.lab.dpa.nl
 • www.labmeester.nl
 • www.chri.nl
 • www.dentalacademy.nl
 • www.dpadatascience.nl
 • www.dpa.nl
 • www.impactcontroller.nl
 • www.Redforce-it.nl
 • www.sozaxpert.nl
2.Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:
 • bij het bezoeken van één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op één van onze websites,
 • wanneer u uw gegevens invult of achterlaat op één van onze vestigingen,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • in het kader van een zakelijke relatie met DPA.
3.Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van de verwerkingsverantwoordelijke of haar groepsmaatschappijen. 
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers, voor en/of naar bemiddeling tot vast/tijdelijk werkaanbod dan wel een opdracht.
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele uitzend-, detacherings- of arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 4. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers.
 5. Personeels- en salarisadministratie.
 6. In het kader van een overeenkomst met een leverancier. Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met leveranciers die werkzoekenden, kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers en zelfstandig ondernemers werven, selecteren of ter beschikkingstellen aan (via) verantwoordelijke (bij opdrachtgever).
 7. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 8. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 9. Wet- en regelgeving. Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.
 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming
4.Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? DPA kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van DPA. U bent zelf verantwoordelijk dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens. Websitebezoeker
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Strikt noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens (zie ons Cookiebeleid)
 • Op onze website of sociale media account vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier, een aanmeldformulier, et cetera)
Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Pasfoto (indien toegevoegd aan het cv)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief, cv of op andere wijze met DPA delen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer Indien u voor DPA of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan DPA onderstaande gegevens verwerken:
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening, link naar PES-beleid.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u inloggen in uw persoonlijk account (als u die heeft) of vragen om inzage, link naar Uw rechten. Zakelijke relatie DPA verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:
 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en diee
5.Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen? DPA kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere DPA entiteiten, haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens DPA diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. DPA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van DPA, sluit DPA met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet. 6.Verwerken wij u gegevens buiten Nederland? Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. DPA heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 7.Uw rechten U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:
 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. DPA maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.
Eigen persoonlijk account (mijn DPA) Enkele van de hierboven omschreven rechten kunt u zelf uitoefenen indien u een persoonlijk account heeft bij DPA (bijvoorbeeld Mijn DPA). Indien u een eigen account bij DPA heeft, heeft u namelijk inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw cv of uw accountgegevens. Indien u geen eigen account bij DPA heeft of als u inzage wenst in uw totale  persoonsgegevensverwerking en/of één van de ander hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met DPA’s Privacy Officer via privacyofficer@dpa.nl. Binnen een maand na ontvangst van een verzoek zal de Privacy Officer u per e-mail informeren over het standpunt van DPA inzake het verzoek en welke actie DPA heeft ondernomen of zal ondernemen. In complexe gevallen kan de behandeltermijn met twee (2) maanden worden verlengd. Van een dergelijke verlenging zal DPA u binnen de eerste maand op de hoogte stellen. DPA kan een verzoek weigeren indien:
 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.
8.Beveiliging DPA doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. DPA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via privacyofficer@dpa.nl. 9.Technische informatie en cookies Technische informatie De websites van DPA verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren. Cookies en soortgelijke technieken De websites van DPA maken verder gebruik van cookies en soortgelijke technieken. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid. 10.Bewaartermijn DPA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. DPA bewaart kandidaatgegevens met toestemming twee jaar na de verleende toestemming, indien u uw toestemming wilt intrekken dan kan dat via privacyofficer@dpa.nl. 11.Vragen, opmerkingen of klachten Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door DPA, dan kunt u per e-mail contact opnemen met DPA’s Privacy Officer via privacyofficer@dpa.nl, of een brief sturen naar DPA Group N.V., t.a.v. Privacy Officer DPA, Postbus 9396, 1006 AJ Amsterdam. 12.Wijzigingen DPA kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van DPA. Deze versie is geldig vanaf 18-05-2018.

Cookiebeleid van de DPA Group N.V.

Het DPA Cookiebeleid bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken op onderstaande websites van DPA (hierna ook: “DPA”, “wij”, “ons” of “onze”):

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen je computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen aangeduid als: “cookies”) op onze websites.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder volgt een overzicht van de cookies en vergelijkbare technieken die via onze websites worden geplaatst, per categorie de bijbehorende doeleinden en de website of partij die de cookies plaatst.

2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina;
 2. het opslaan van voorkeuren;
 3. het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen weergave;
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft;
 5. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat dit niet iedere keer opnieuw behoeft te worden ingevuld.

Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en de webpagina’s;
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’;
 3. het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende webpagina’s bezoekt;
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 5. het optimaliseren van de website.

Advertentie cookies

Wij gebruiken advertentie cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het bijhouden welke advertenties de bezoeker al heeft gezien om zo te voorkomen dat deze steeds dezelfde te zien krijgt;
 2. het bijhouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de partij waarvan de advertentieruimte wordt gekocht;
 3. het bijhouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder;
 4. het controleren van de mogelijkheid tot het tonen van banners op onze websites.

Tracking cookies

Wij gebruiken tracking cookies voor een of meer van onderstaande doeleinde(n):

 1. het registreren van je bezoek om hiermee een inschatting te maken van je interesses;
 2. het nagaan of je op een advertentie hebt geklikt;
 3. het doorgeven van informatie over je surfgedrag aan andere websites;
 4. het gebruik maken van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen;
 5. het tonen van op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties.

Sociale media cookies

Wij gebruiken sociale media cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 1. het direct kunnen delen door gebruikers van bepaalde, geselecteerde social media inhoud van onze website      
 2. het aanbieden van de mogelijkheid om direct en online te kunnen solliciteren via een social media button;
 3. het tonen van de integratie van social media op onze websites;
 4. het aanbieden van de mogelijkheid om DPA te volgen via social media kanalen;
 5. het mogelijk maken van het gebruik van social media op onze websites.

Security cookies

Wij gebruiken security cookies voor onderstaand doeleinde(n):

 1. het herleiden of een bezoek nieuw is om daarmee hackpogingen of ongeautoriseerde loginpogingen tegen te houden;
 2. het herleiden of een bezoek van een bot/crawler of persoon afkomstig is;
 3. het waarborgen dat alleen uitgenodigde personen toegang hebben tot een (specifieke) website.

3. Welke cookies gebruiken wij via onze websites?

Naam cookie Wie plaatst de cookie Categorie Doeleinden Hoe lang
_gat_UA-56851522-1 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_gat_UA-1252618-42 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_dc_gtm_UA-1252618-42 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_dc_gtm_UA-56851522-1 dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
viewed_cookie_policy dpa.nl Functioneel 2 1 jaar
PHPSESSID dpa.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
wprfb dpa.nl Functioneel 2, 3 30 minuten
wprfc dpa.nl Functioneel 2, 3 Sessieduur
wprfcon dpa.nl Functioneel 3 Sessieduur
wprfz dpa.nl Functioneel 1 6 maanden
wordpress_sec_3c0b67c26f4f542cf7ca3dd5aece4f3c dpa.nl Functioneel 5 2 weken
wordpress_test_cookie dpa.nl Functioneel 3 Sessie
wordpress_logged_in_3c0b67c26f4f542cf7ca3d d5aece4f3cww dpa.nl Functioneel 5 2 weken
wp-settings-8 dpa.nl Functioneel 2, 3 1 jaar
wp-settings-time-8 dpa.nl Functioneel 2, 3 1 jaar
_vwo_uuid_v2 dpa.nl Analytisch 4, 5 1 jaar
_bizo_bzid dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_bizo_cksm dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_bizo_np_stats dpa.nl Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 30 dagen
_gali dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 30 seconden
wp_privacy_cookie_wall-prompt-answer dpa.nl Functioneel
 
1, 2, 3 30 dagen
SID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
SAPISID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
HSID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 2 jaar
Facebook Connect   facebook.com Sociale media 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
Facebook Custom Audience facebook.com Advertentie / Tracking 1,2,3 / 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
Google+ Platform google.com Sociale media 1, 5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
LinkedIn Widgets linkedin.com Sociale media 3, 4, 5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
linkedin_access_token linkedin.com Sociale media / Tracking 2, 5 / 3 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
YouTube youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
anj adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 90 dagen
sess adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 1 dag
uuid2 adnxs.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 90 dagen
BizoData ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
BizoID ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
BizoUserMatchHistory ads.linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
lang linkedin.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 sessieduur
MR bat.bing.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 6 maanden
MUID bat.bing.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
fr facebook.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 3 maanden
CONSENT google.com Functioneel 2 N.v.t.
BIGipServerjob_iad conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
CTK conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 7 jaar
INDEED_CSRF_TOKEN conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
JSESSIONID conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 Sessieduur
ctkgen conv.indeed.com Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 3 minuten
metrics_token twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 45 dagen
pid twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 N.v.t.
_ga fagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat fagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
Logo fagro.nl Functioneel 2 Sessieduur
cc_cookie_accept fagro.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
IDE googleads.g.doubleclick.net Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
id googleads.g.doubleclick.net Advertentie / Tracking 1, 2, 3 / 3 2 jaar
PREF youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 2, 3 / 1, 3, 5 / 3 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 10 maanden
YSC youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 Sessieduur
remote_sid youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 N.v.t.
_ga werkenbijfagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat werkenbijfagro.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
Fagro werkenbijfagro.nl Functioneel 1, 2 Sessieduur
cc_cookie_accept werkenbijfagro.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
NID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
ASPSESSIONIDCCQTTQSC chri.nl Functioneel 1 Sessieduur
_ga chri.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat chri.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
ASPSESSIONIDQQRAACCS chri.nl Functioneel 1 Sessieduur
_ga conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
has_js conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-1866669-16 conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID vacatures.conquaestor.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-1866669-1 vacatures.conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga vacatures.conquaestor.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
AddThis addthis.com Sociale media 1,5 **Raadpleeg tevens de verklaring van deze derde partij (via de link verderop)
PHPSESSID impactcontroller.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_ga impactcontroller.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat_UA-80371258-1 impactcontroller.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
NID apis.google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
_ga sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID sozaxpert.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
_dc_gtm_UA-64131234-1 sozaxpert.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
icegram_campaign_shown_762 sozaxpert.nl Functioneel 2 1 maand
cookie_notice_accepted sozaxpert.nl Functioneel 1, 2 , 3 30 dagen
NID google.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 6 maanden
_dc_gtm_UA-70170926- dentistinholland.com Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_ga dentistinholland.com Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
guest_id analytics.twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
PHPSESSID redforce-it.nl Functioneel 1, 5 Sessieduur
wfvt_1827900268 redforce-it.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuman redforce-it.nl Security 2 24 uur
wpca_1st_visit redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_category redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_show redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_status redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_accepting redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 1 dag
wpca_consent redforce-it.nl Functioneel 1, 2, 3 n.v.t.
_ga redforce-it.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat redforce-it.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
PHPSESSID digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 1, 5 Sessieduur
_ga digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_dc_gtm_UA-74316129 digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
_gat_UA-74316129-1 digitalmarketingprofessionals.eu Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
BreakPoint digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 3 Sessieduur
isAt2x digitalmarketingprofessionals.eu Functioneel 3 Sessieduur
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
__utma kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 730 dagen
__utmb kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 30 minuten
__utmc kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 Sessieduur
__utmt kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
__utmv kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 dagen
__utmz kennisenkunde.dpa.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 6 maanden
wfvt_1813146483 kennisenkunde.dpa.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuman kennisenkunde.dpa.nl Security 2 24 uur
wpca_1st_visit kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_category kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_show kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_status kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 jaar
wpca_accepting kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 1 dag
wpca_consent kennisenkunde.dpa.nl Functioneel 1, 2, 3 N.v.t.
metrics_token twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 45 dagen
pid twitter.com Sociale Media / Tracking 1, 3 ,5 / 3 N.v.t.
IN_HASH platform.linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 Sessieduur
bcookie linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
bscookie linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 2 jaar
lidc linkedin.com Sociale Media / Tracking 1, 3, 4, 5 / 3 24 uur
PREF youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 2, 3 / 1, 3, 5 / 3 2 jaar
VISITOR_INFO1_LIVE youtube-nocookie.com Functioneel / Sociale Media / Tracking 3 / 3, 5 / 3 10 maanden
YSC youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 Sessieduur
remote_sid youtube-nocookie.com Sociale Media / Tracking 3, 5 / 3 N.v.t.
wfvt_714703755 dpazomerfeest.nl Security 1 30 minuten
wordfence_verifiedHuma dpazomerfeest.nl Security 2 24 uur
_ga dpazomerfeest.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 2 jaar
_gat dpazomerfeest.nl Analytisch 1, 2, 3, 4, 5 10 minuten
hide_my_site-access7948 dpazomerfeest.nl Security 3 10 dagen
test_cookie googleads.g.doubleclick.net Advertentie 4 15 minuten
 

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. DPA heeft daar geen invloed op.

Deze informatie is op 17 november 2016 voor het eerst gepubliceerd. Het kan zijn dat bovenstaand overzicht, ondanks onze inspanningen, nog niet 100% volledig is. Aan de completering hiervan wordt gewerkt. Mocht je een cookie tegenkomen die niet op deze lijst staat, dan kunt je dit aan ons melden via privacyofficer@dpa.nl.

4. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Internet Explorer Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen... Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

5. Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de toestemming wilt herzien.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via privacyofficer@dpa.nl.

Versie: 17 november 2016