De Omgevingswet, investeren in een nieuwe toekomst

Publicatiedatum

9 juni 2016

Business Unit

DPA Recht & Ruimte

De op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening had als doel om lokale overheden meer eigen verantwoordelijkheden te geven, en procedures te vereenvoudigen en verkorten. Inmiddels staan we aan de vooravond van een nieuwe grootschalige verandering van het omgevingsrecht. Met als doel o.a. eenvoudiger wet- en regelgeving en meer vrijheid om zelf initiatief te nemen. Bekende termen. Leidt dit niet tot een herhaling van zetten in combinatie met nieuwe grote investeringen door gemeenten, provincies en waterschappen?

omgevingswet - inversteren toekomst - blog

De nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat vervangt 26 sectorale wetten. Daarnaast gaan 120 AMvB’s terug naar vier en 120 ministeriële regelingen naar tien. Dit klinkt fantastisch. Zo krijgt iedereen die met ruimtelijke ordening te maken heeft sneller inzicht in wat op een perceel wel of niet mag. Burgers of bedrijven die een project of activiteit willen starten hoeven slechts één vergunning aan te vragen, bij één loket. Ook kan van sectorale milieunormen worden afgeweken bij een ontwikkeling of in een gebied. Dit zolang sprake is van een brede integrale afweging en bepaalde belangen niet onevenredig benadeeld worden. “Ja mits” in plaats van “nee tenzij”. Een ander positief gevolg is de verankering van de participatie van belanghebbende. Dit vergroot de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak, en leidt uiteindelijk tot snellere besluitvorming.

Eén integrale omgevingsvisie

Door deze megaoperatie verschuift de focus van achteraf toetsen naar integrale afstemming aan de voorkant. Alle aspecten die de leefomgeving bepalen, zoals ruimtelijke ordening, water, natuur, bodem en milieukwaliteit worden in samenhang bekeken. Rijk, provincie en gemeenten moeten hun plannen en visies uiteenzetten in een omgevingsvisie. De waterschappen maken een waterschapsverordening, gemeenten werken de visie uit in een omgevingsplan en provincies voorzien in een omgevingsverordening. Zo komen alle regels over de fysieke leefomgeving samen in één gebiedsdekkende regeling.

“Uit impactanalyses blijkt dat de invoering van de omgevingswet van alle betrokkenen een grote inspanning vraagt.”
Jochem Visser - Interim Adviseur - DPA Recht & Ruimte

Aan de slag met de Omgevingswet: welke stappen zijn nodig?

Het moge duidelijk zijn dat samenwerken in de keten cruciaal is om de wet te laten slagen. Daarom is het van groot belang dat de gemeentelijke organisatie op de nieuwe werkwijze aansluit en de transitie goed voorbereidt. Uit verschillende impactanalyses blijkt dat dit van alle betrokkenen een grote inspanning vraagt. Ter ondersteuning van dit veranderproces hebben DPA Recht & Ruimte en Verbree Juridisch Advies een methode ontwikkeld. Hierbij maakt een impactanalyse inzichtelijk waar de gemeentelijke organisatie ten opzichte van de Omgevingswet staat. Op basis van dit inzicht worden de benodigde stappen naar de implementatie in de eigen organisatie voorgesteld en besproken. De uitvoering daarvan leidt tot een gemeente die klaar is om de ambities uit de Omgevingswet ten uitvoer te brengen.

Actieve en kwalitatief goede uitvoering

Om terug te komen op de oorspronkelijke vraag: ja, de Omgevingswet streeft deels dezelfde doelen na als de Wro. Maar de komst van de Omgevingswet betekent ook dat er veel verandert. En ja, het vergt investeringen om de wet ten volle te kunnen benutten. Investeringen die leiden tot transparante en doelmatige procedures. En vooral tot omgevingsplannen die door burgers, bedrijven en overheden gezamenlijk worden gemaakt. Als de Omgevingswet echt zo uitpakt als wordt beoogd, dan kunnen we er in 2029 wellicht nóg tien jaar mee vooruit.

‘De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken: een kanteling waar gemeenten niet vroeg genoeg aan kunnen beginnen.’
Click to Tweet

Goed voorbereid op naar de ‘vierde transitie’

Is uw gemeente al omgevingswet-klaar? Ons advies is om snel te starten met het treffen van de voorbereidingen voor de gemeentelijke organisatie. Het gaat immers om een andere manier van werken: een kanteling waar je niet vroeg genoeg aan kunt beginnen. Met een impactanalyse vormt u zich een helder beeld van de benodigde stappen en invoeringsbegeleiding evenals de gevolgen in termen van organisatie, tijd en kosten. En kunt u direct aan de slag. Wilt u meer weten over deze aanpak? Vraag adviesgesprek aan of neem contact op met Jessica Böhm.

Delen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • *