Jaarcijfers 2012: DPA realiseert opnieuw omzet- en winstgroei in moeilijke markt

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten 2012

 • Acquisitie en integratie van Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching
 • Nieuwe langetermijncontracten afgesloten met opdrachtgevers
 • Uitbreiding team eigen professionals en flexibele schil van zelfstandige professionals
 • Versterking marktpositie in belangrijke niches

Financiële hoofdpunten

 • Omzet: 65,1 miljoen euro (2011: 50,3 miljoen)
 • Brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten: 16,0 miljoen euro (2011: 13,8 miljoen)
 • EBITDA voor bijzondere en eenmalige kosten: 4,0 miljoen euro (2011: 1,4 miljoen)
 • Aandelenemissie met opbrengst van 4,1 miljoen euro
 • Eigen vermogen per 31 december 2012: 38,2 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen)

Quote Eric Winter, CEO

“In 2012 heeft DPA voor het tweede achtereenvolgende jaar vooruitgang geboekt in het realiseren van schaalvergroting, het versterken van de marktposities en het ontwikkelen van nieuwe niches. Zowel ons team van eigen professionals als onze flexibele schil is vergroot. Door verdere groei, zowel autonoom als via acquisities, willen we ons ontwikkelen tot preferred partner voor opdrachtgevers en professionals in specifieke markten. Daartoe concentreren we ons naast het organiseren van de beschikbaarheid van flexibel inzetbare specialisten in toenemende mate op optimale matching, inzet en ontwikkeling van professionals.”

Toelichting op jaarresultaten 2012

 

Resultaatontwikkeling

DPA realiseerde in het tweede halfjaar van 2012 een omzet van 34,6 miljoen euro (H2 2011: 29,8 miljoen). Daarmee komt de omzet in 2012 uit op 65,1 miljoen euro (2011: 50,3 miljoen): 29,4 procent groei ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 16,0 miljoen euro (2011: 13,8 miljoen). De brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,5 procent (2011: 27,5 procent). Benkis Interim Professionals is vanaf 24 april 2012 meegeconsolideerd en droeg 8,7 miljoen euro bij aan de omzet en 1,9 miljoen aan de brutowinst. Als Benkis Interim Professionals het hele jaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 69,1 miljoen euro zijn geweest. Benkis Training & Coaching is vanaf 1 oktober 2012 meegeconsolideerd en droeg 0,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen aan de brutowinst.

In diverse sectoren stagneerden door de economische crisis de budgetten voor nieuwe projecten en detachering. Daardoor stond de inhuur van professionals onder druk. Bij aanhoudende onzekere marktomstandigheden is DPA goed in staat gebleken om haar klanten aantoonbare meerwaarde te bieden. Dat blijkt uit de nieuwe langetermijncontracten die in 2012 zijn verworven, zoals de vijf percelen van de aanbesteding ‘Provincie Zuid-Holland’ en de aanbesteding voor het inhuren van juridische specialisten voor de primaire processen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. In 2012 is het percentage bemiddelde zelfstandige professionals (freelancers) in verhouding tot de professionals in dienst van DPA toegenomen. Dit zorgde voor druk op de marges. Ook noodzaakte de sturing op duurzame inzetbaarheid van professionals tot afvloeiingsmaatregelen, in het bijzonder bij DPA Overheid. Ondanks de marktomstandigheden en reorganisatiekosten is DPA erin geslaagd om het nettoverlies van 2011 om te buigen naar een nettowinst in 2012.

tn_a8eb52deda11d637-1.png (1)

Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan. 

De genormaliseerde EBITDA bedroeg 4,0 miljoen euro (2011: 1,4 miljoen). De genormaliseerde EBITDA is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat van 1,9 miljoen euro, afschrijvingen en amortisatie van 2,0 miljoen euro en een saldo van bijzondere en eenmalige baten en lasten gelijk aan 160 duizend euro. In het vierde kwartaal van 2012 is het operationele resultaat beïnvloed door opstartkosten samenhangend met nieuw opgestarte activiteiten alsmede bonusreserveringen. Het effect van deze kosten op de EBITDA bedroeg ruim 0,5 miljoen euro.

Acquisitie Benkis

Een belangrijke mijlpaal in het kader van de in 2011 ingezette groeistrategie was de overname van Benkis Interim Professionals B.V. (Benkis IP) per 24 april 2012. Dit is een detacheringbedrijf voor professionals in het zakelijke bancaire segment. Het samengaan van de twee bedrijven was mede ingegeven door de goede strategische, organisatorische en culturele fit. De overnamesom bestond uit 350.000 aandelen DPA, 3,0 miljoen euro in contanten en een aan EBITDA-doelstellingen voor 2012 en 2013 gekoppelde earn-out vergoeding. Jan Sjirk Rodenboog en Bert Janssens, de voormalige aandeelhouders van Benkis IP, zijn toegetreden tot het managementteam van DPA. Met deze overname is DPA’s marktpositie in het bancaire segment versterkt en is DPA beter gepositioneerd voor mantel- en raamcontracten en ‘preferred supplier’-overeenkomsten. Benkis IP opereert onder haar eigen merknaam vanuit het kantoor in Zwolle waar het bedrijf sinds 2007 gevestigd is. De omzet van Benkis IP in 2012 bedroeg 8,7 miljoen euro.

Na de succesvolle integratie van Benkis IP voegde ook zusterbedrijf Benkis Training & Coaching (Benkis TC) zich per 1 oktober 2012 bij DPA. Dit bedrijf verzorgt trainingen, workshops, inwerkprogramma’s en coachingtrajecten voor medewerkers van bancaire instellingen. Met deze nieuwe activiteit kan DPA zowel naar opdrachtgevers als naar de eigen professionals extra toegevoegde waarde bieden via een eigen opleidingsinstituut. DPA heeft 100 procent van de aandelen in Benkis TC verkregen. De overnamesom bestond uit 1,0 miljoen euro in contanten en een aan EBITDA-doelstellingen voor 2013 en 2014 gekoppelde earn-out overeenkomst. In 2012 realiseerde Benkis TC een omzet van 0,5 miljoen euro.

Bijzondere en eenmalige baten en lasten

In 2012 heeft een aanpassing plaatsgevonden van de pensioenvoorziening en een hiermee samenhangende vordering op de voormalige eigenaars van het per 27 april 2011 door DPA overgenomen detacheringbedrijf NIG. De in 2011 getroffen pensioenvoorziening vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) waarin StiPP stelde dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en premieplichtig is. Met StiPP is overeengekomen dat DPA de verschuldigde premies afdraagt voor de vennootschappen waar geen sprake van een eigen pensioenregeling is. Voor de vennootschappen waarvoor DPA al een eigen collectieve pensioenregeling had, is afwikkeldispensatie gevraagd. Deze is inmiddels verkregen voor DPA Finance.

Op basis van de ontvangen premienota’s en de overige met de afwikkeling van deze post gemoeide kosten is 0,8 miljoen euro ten laste van de in 2011 opgevoerde voorziening geboekt. 1,4 miljoen euro is vrijgevallen ten gunste van de algemene beheerskosten. Op basis van de kosten van de StiPP-aansluiting van NIG is de vordering van DPA op de verkopers van NIG aangepast van 1,3 miljoen euro naar 0,3 miljoen. Deze vordering heeft betrekking op de door de verkopers afgegeven garantie voor de mogelijke financiële gevolgen van deze verplichte aansluiting. Per saldo resulteert dit in een bijzondere bate van 0,4 miljoen euro die ten gunste van de algemene beheerskosten is vrijgevallen.

Voorts is een reservering kortlopende schuldverplichtingen met 0,6 miljoen euro verlaagd en vrijgevallen ten gunste van de algemene beheerskosten.

In 2012 zijn reorganisatiekosten opgevoerd voor 0,8 miljoen euro. In verband met acquisitietrajecten is in 2012 voor 0,3 miljoen euro kosten gemaakt die ten laste van de algemene beheerskosten zijn gebracht.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden worden de operationele business units samengevoegd tot drie segmenten. Dit zijn ‘Finance, Banking & Insurance’, ‘IT Professionals’ en ‘Legal & Public’. Finance, Banking & Insurance omvat de activiteiten van DPA Finance, DPA Banking & Insurance, Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching. Onder IT Professionals vallen de activiteiten van DPA IT Infrastructure Solutions en GEOS. Legal & Public omvat de activiteiten van DPA Supply Chain, DPA Compliance, DPA Legal, DPA Overheid (DPA Recht & Ruimte en DPA Sociale Zekerheid), DPA Engineering, DPA Spanish Professionals, DPA Onderwijs en DPA Human Resources.

Hieronder is een beknopt overzicht opgenomen van de omzet en brutowinst per segment.

tn_aa26fecb253ce8c2.png
tn_b297d3cb18b516fe.png
Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.
 
De afgenomen brutomarge in het segment Finance, Banking & Insurance is te verklaren door het sterk toegenomen percentage zelfstandige professionals in de omzetsamenstelling als gevolg van de overname van Benkis IP.

Balans

Het eigen vermogen is in 2012 toegenomen tot 38,2 miljoen euro (2011: 32,7 miljoen). Dit is deels toe te schrijven aan de opbrengst van een aandelenemissie van 4,1 miljoen euro. Door de emissie is het totale aantal uitstaande DPA aandelen toegenomen tot 45.477.492 (31 december 2011: 41.777.492). De solvabiliteit bedraagt ultimo 2012 57,8 procent (2011: 58,0 procent). De nettoschuldpositie bedraagt 5,6 miljoen per ultimo 2012 (ultimo 2011: 5,4 miljoen). DPA voldoet per 31 december 2012 aan de financiële convenant en alle overige voorwaarden zoals vastgelegd in de financieringsovereenkomst met Rabobank.

De post immateriële activa is in 2012 toegenomen tot 44,1 miljoen euro (2011: 36,8 miljoen). Hiervan heeft 8,9 miljoen euro betrekking op de overnames van Benkis IP en Benkis TC.

De kortlopende voorzieningen en overige schulden bedragen 15,3 miljoen euro (2011: 15,0 miljoen).

Kasstroom

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,0 miljoen euro (2011: 5,5 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 4,2 miljoen euro negatief (2011: 13,3 miljoen euro negatief) als gevolg van de acquisities van Benkis IP en Benkis TC. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 4,0 miljoen euro door de opbrengst uit de uitgifte van aandelen (2011: 15,0 miljoen). Per saldo resteert in 2012 een afname van de geldmiddelen van 0,2 miljoen euro (2011: 3,8 miljoen afname).

Medewerkers

In totaal waren er op 31 december 2012 525 directe medewerkers, 223 zelfstandige professionals en 91 indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (31 december 2011: 519 directe medewerkers en zelfstandige professionals en 88 indirecte medewerkers). Door verdere schaalvergroting is de verhouding indirecte versus directe medewerkers voor 2012 verbeterd van 5,9 naar 8,2 per ultimo 2012. Bij de berekening van deze verhouding is rekening gehouden met de zelfstandige professionals die door DPA ultimo 2012 waren gedetacheerd. Het ziekteverzuim is in 2012 verder afgenomen tot gemiddeld 2,1 procent (2011: 3,7 procent).

Strategie

Als intermediair in de arbeidsmarkt wil DPA zich onderscheiden door het bieden en ontwikkelen van toegevoegde waarde. Daartoe richten we ons niet alleen op het organiseren van de beschikbaarheid, maar ook op de optimale recruitment, matching, inzet en ontwikkeling van professionals. Schaalgrootte, continuïteit en risicospreiding blijven belangrijk, alleen al om de benodigde investeringen in personeel, opleidingsprogramma’s, IT, online platforms en marketing te kunnen dragen.

Op de managementagenda voor 2013 staan vijf hoofddoelstellingen:

 • Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meer bedrijven die passen in de strategie, en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
 • Verdere autonome groei door het versterken van de marktposities in geselecteerde markten;
 • Versterken van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers als intermediair voor invulling van specialistische functies in de gedefinieerde vakgebieden;
 • Versterken van de toegevoegde waarde voor professionals door bijvoorbeeld begeleiding, opleiding en coaching, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en breed en snel inzetbaar zijn;
 • Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen ter ondersteuning van zelfstandige professionals.

Vooruitzichten

Voor 2013 verwacht DPA door haar activiteitenspreiding en focus op specialistische niches ondanks de economische omstandigheden te kunnen voortbouwen aan haar groeistrategie en haar positie in geselecteerde markten te kunnen versterken. De autonome groei verwachten we uit de operationele kasstromen te kunnen financieren. Dit betreft met name de benodigde investeringen in jonge business units als Benkis Training & Coaching, DPA Spanish Professionals, DPA Human Resources, DPA Onderwijs en de initiatieven op het gebied van engineering. Verder investeren we voor kansrijke markten in nieuwe business units zoals DPA Risk en DPA Online Marketing die begin 2013 van start gegaan zijn. Daarnaast wil DPA haar groeiambities kracht bijzetten door gerichte overnames.

Op korte termijn ziet het bestuur vooral kansen in de sectoren zakelijke dienstverlening, IT en engineering. Het streven is om zowel het bestand aan eigen professionals als de flexibele schil te vergroten. Daarbij vereist de met het detacheren van zelfstandige professionals gepaard gaande druk op de brutomarge extra aandacht voor het businessmodel en de operationele efficiëntie. Ook blijft DPA haar financiële positie, solvabiliteit en liquiditeit zorgvuldig bewaken. Gezien de onzekere marktsituatie spreken we ondanks ons vertrouwen in de onderneming en strategie geen resultaatverwachting voor 2013 uit.

Jaarverslag 2012 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de managementinformatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2012 die is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De jaarrekening over 2012 wordt op de website van DPA gepubliceerd en op 25 april 2013 ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De oproeping voor aandeelhoudersvergaderingen geschiedt via de website van DPA (www.dpa.nl).
tn_d678eb91ead117a9.png

Dividend, decharges en voordracht nieuwe commissaris

De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de gehele winst over het boekjaar ten gunste van de algemene reserves te brengen. Tevens zal zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en om de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.

De Raad van Commissarissen zal de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de heer B.J. van Genderen per 25 april 2013 te benoemen als lid van de Raad van Commissarissen. Met de heer Van Genderen is een kandidaat gevonden die goed past in de profielschets van de Raad van Commissarissen. Deze voordracht steunt mede op het succes van de heer Van Genderen als ondernemer, zijn deskundigheid en kwaliteiten als CEO van Consolidated Media Industries (CMI) en zijn ervaring met nieuwe media.

Bijlage: Volledig persbericht inclusief geconsolideerderfinanciele overzichten 2012 (PDF-Formaat)

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.