DPA_Amsterdam.png

Vertrouwen in gezonde toekomst na transitiejaar 2011

 

Kernpunten 2011:

  • Geslaagde overname en integratie van de Nederlandse Interim Groep
  • Tweede halfjaar 2011 winstgevend afgesloten
  • Daling van de omzet tot staan gebracht
  • Door overname NIG omzetstijging naar 50,3 miljoen euro (2010: 36,3 miljoen)
  • Vereenvoudigde organisatiestructuur en structureel verlaagd kostenniveau na herstructurering

Quote Eric Winter, CEO

"2011 was een transitiejaar voor DPA. Met de integratie van NIG en de doorgevoerde herstructurering is een goede basis gelegd voor winstgevende groei. De resultaten van het tweede halfjaar sterken ons in de overtuiging dat we de juiste strategische keuzes hebben gemaakt. Door de toegenomen omvang en spreiding van onze activiteiten zijn we beter gepositioneerd voor grootschalige opdrachten en mantelcontracten. Dit vertaalt zich naast meer variëteit aan opdrachten ook in betere individuele groeiperspectieven voor onze interim professionals."

Toelichting op jaarresultaten 2011

 

Resultaatontwikkeling

Verkorte resultatenrekening

DPA realiseerde in het tweede halfjaar van 2011 een omzet van 29,8 miljoen euro. Daarmee komt de omzet in 2011 uit op 50,3 miljoen euro (2010: 36,3 miljoen). Over het boekjaar droeg NIG 18,0 miljoen bij aan de omzet en 4,5 miljoen aan de brutowinst. De genormaliseerde brutowinst bedraagt 13,8 miljoen euro tegen 7,8 miljoen in 2010. De genormaliseerde brutomarge bedraagt 27,4 procent (2010: 21,5 procent). De per 27 april 2011 overgenomen Nederlandse Interim Groep (NIG) is vanaf 1 mei 2011 meegeconsolideerd. Als NIG het hele jaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 59,7 miljoen euro bedragen.

Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

Bijzondere en eenmalige kosten

Als gevolg van een bijzondere waardevermindering van de goodwill van 5,4 miljoen euro en 7,3 miljoen aan bijzondere en eenmalige kosten rapporteert DPA over 2011 een nettoverlies van 11,5 miljoen euro (2010: 5,0 miljoen).

De specificatie van de bijzondere en eenmalige kosten en de aansluiting naar het nettoresultaat is als volgt:

tn_8ae35d2c4f6129fb.jpg

De reorganisatiekosten hebben betrekking op de herstructurering die ultimo 2011 - op de betaling van enkele bedragen na - is afgerond. De verdeling van deze kosten over de segmenten is als volgt: Finance, Banking & Insurance 1,7 miljoen, IT Professionals 0,7 miljoen, Legal & Public 0,1 miljoen en beheerkosten 1,9 miljoen.

Bij het opstellen van de halfjaarcijfers 2011 is een beoordeling uitgevoerd of een bijzondere waardevermindering van de goodwill noodzakelijk was. Dit naar aanleiding van het uitblijven van het herstel van groei in de verschillende segmenten. Deze impairmenttest heeft geleid tot een bijzondere waardevermindering van 5,4 miljoen euro. Ultimo 2011 is opnieuw een impairmenttest uitgevoerd, waarbij is geconcludeerd dat geen aanvullende bijzondere waardevermindering van de goodwill noodzakelijk is.

De bijzondere waardevermindering materiële vaste activa van 0,8 miljoen euro heeft betrekking op de geactiveerde verbouwings- en inrichtingskosten van het kantoorpand van DPA aan de Gatwickstraat voor de verdiepingen die niet door DPA worden gebruikt, maar worden onderverhuurd. DPA voert overleg om de onderverhuur hiervan direct bij de eigenaar van het pand onder te brengen.

In het eerste halfjaar van 2011 heeft een dotatie aan de pensioenvoorziening plaatsgevonden van 6,5 miljoen euro. Deze vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP), waarin wordt gesteld dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en derhalve premieplichtig is. Hierna is een voorziening getroffen voor het geschatte verschil tussen de af te dragen premie volgens de StiPP-bepalingen en de door DPA voor haar werknemers afgedragen premie. Op basis van de intensieve gesprekken die met StiPP zijn gevoerd, is de voorziening aangepast tot 2,5 miljoen euro ultimo 2011. Uit hoofde van de bij de acquisitie van NIG gemaakte garantieafspraken is in verband hiermee een vordering op de verkopers van NIG opgenomen van 1,3 miljoen euro.

De dotatie overige voorzieningen heeft betrekking op de kosten voor de bonusregelingen personeel en belastingrisico's. De acquisitiekosten hebben betrekking op de voor de verwerving van NIG gemaakte kosten.

Acquisitie NIG

De aandeelhouders van DPA hebben op 9 maart 2011 ingestemd met de overname van NIG. De overnametransactie is op 27 april 2011 afgerond. De koopprijs bedroeg 10,5 miljoen euro en 12 miljoen aandelen. Van deze aandelen is twee keer 1,0 miljoen voorwaardelijk verbonden aan de realisatie van specifieke doelstellingen in respectievelijk 2011 en 2012. Ook is er een optie op 3,0 miljoen aandelen die vervalt als specifieke doelstellingen over 2013 niet worden gerealiseerd. In het tweede halfjaar 2011 is de overnamesom aangepast. Hierbij is de koopprijs met 0,1 miljoen euro verhoogd en is de levering van 1,0 miljoen voorwaardelijke aandelen omgezet in de onvoorwaardelijke levering van 0,5 miljoen aandelen en de verplichting om 0,5 miljoen aandelen om niet aan DPA terug te leveren. Er is een extra optie verstrekt op 2,0 miljoen aandelen onder voorwaarde van het realiseren van specifieke doelstellingen over 2014. Verder zijn de doelstellingen voor 2012 en 2013 aangepast.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden worden de tien operationele business units samengevoegd tot drie reportingsegmenten: Finance, Banking & Insurance, IT Professionals en Legal & Public. Finance, Banking & Insurance omvat de activiteiten van DPA Finance, DPA Banking & Insurance en DPA Compliance. Onder IT Professionals vallen de activiteiten van DPA IT en GEOS. Legal & Public omvat de activiteiten van DPA Supply Chain, DPA Legal, DPA Sociale Zekerheid, DPA Recht & Ruimte en DPA Engineering.

De specificatie van de omzet en brutomarge per segment is als volgt:

tn_c4d303c8c181c8d7.jpg

Integratie, efficiëntieverbetering en reductie overheadkosten

De integratie van NIG en de in het tweede halfjaar doorgevoerde herstructurering hebben gezorgd voor verbetering van de verhouding tussen de directe en indirecte medewerkers en verlaging van de overheadkosten. Het onderstaande overzicht toont de effecten van de integratie van de backoffices, de gerealiseerde efficiëntieverbetering en de reductie van de overheadkosten.

tn_977d20eae7b00283.jpg

De overheadkosten bevatten de kosten van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van DPA, de advieskosten, de kosten van de beursnotering, de huisvestingskosten inclusief de afschrijvingen van de gerealiseerde verbouwingen en de kosten van de backoffice. In het tweede halfjaar van 2011 is de interne doelstelling van maximaal 6 procent overheadkosten gerealiseerd.

Per 1 juli 2011 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de overheadkosten van DPA en van NIG. Als onderdeel van de integratie is afscheid genomen van 14 backoffice-medewerkers. Bij de berekening van de verhouding directe/indirecte medewerkers is rekening gehouden met de flexwerkers en zzp'ers die door de indirecte medewerkers worden aangestuurd. De verhouding is gebaseerd op aantallen fte's.

Financiering

In 2011 bedroegen de netto financieringslasten 0,3 miljoen euro (2010: 0,4 miljoen). In verband met de overname van NIG heeft DPA haar financieringsovereenkomst met IFN Finance op 24 juni 2011 vernieuwd. Bij het opstellen van de halfjaarcijfers 2011 voldeed DPA door de omvangrijke bijzondere en eenmalige kosten niet aan de in deze overeenkomst gestelde solvabiliteitsvereisten. Overleg met IFN Finance heeft geresulteerd in een aangepaste financieringsovereenkomst in november 2011. Hierin worden geen eisen meer gesteld aan de minimaal te realiseren solvabiliteit, maar wel aan de minimaal te realiseren EBITDA.

De financieringsovereenkomst, in de vorm van een debiteurenfinanciering, biedt DPA de mogelijkheid om haar groeistrategie verder in te vullen. De maximale financieringsruimte is 8,0 miljoen euro. Ultimo 2011 is hier 5,9 miljoen euro van opgenomen. Uit hoofde van deze overeenkomst heeft DPA zekerheden verleend zoals verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en rechten uit eventuele kredietverzekeringen. DPA voldeed op 31 december 2011 aan de convenanten.

Balans

De post immateriële activa is in 2011 toegenomen tot 36,8 miljoen euro (2010: 19,4 miljoen). Hiervan heeft 24,3 miljoen euro betrekking op de overname van NIG. De doorgevoerde impairment en afschrijving resulteren per saldo in een verlaging van 6,9 miljoen euro. De toename van de handels- en overige vorderingen met 5,9 miljoen euro is voor een belangrijk deel het gevolg van de overname van NIG.

Om de overname van NIG te financieren, zijn 23,9 miljoen nieuwe gewone aandelen uitgegeven: 11,5 miljoen aan de verkopers van NIG en 11,9 miljoen voor een claimemissie. De opbrengst van de emissie bedroeg 17,9 miljoen euro en is tevens gebruikt voor de financiering van de integratiekosten, aflossing van de aandeelhoudersleningen en versterking van het werkkapitaal. Als gevolg van de emissie en het resultaat van 11,5 miljoen euro negatief is het eigen vermogen in 2011 per saldo met 19,0 miljoen euro toegenomen tot 32,7 miljoen euro (2010: 13,7 miljoen). Het totale aantal uitstaande DPA-aandelen is toegenomen tot 41.777.492 (31 december 2010: 17.762.495). De solvabiliteit is gestegen naar 58,0 procent (2010: 41,6 procent).

De kortlopende voorzieningen en overige schulden zijn toegenomen tot 15,0 miljoen euro (2010: 10,0 miljoen). Deze toename wordt voor 2,5 miljoen euro veroorzaakt door de voorziening voor pensioenkosten en voor het resterende deel met name door de overname van NIG.

Kasstroom

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 5,4 miljoen euro negatief (2010: 4,9 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten is 13,3 miljoen euro negatief in verband met de acquisitie van NIG (2010: nil). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten is 15,0 miljoen euro positief, zijnde het saldo van de opbrengst uit de uitgifte van aandelen en de aflossing van de aandeelhouderslening (2010: 5,5 miljoen positief). Per saldo resteert in 2011 een afname van de geldmiddelen van 3,8 miljoen euro (2010: 0,5 miljoen toename).

Medewerkers en management

In totaal waren op 31 december 2011 519 directe medewerkers en zzp'ers en 88 indirecte medewerkers werkzaam voor DPA. De integratie van NIG zorgde voor veranderingen in de Raad van Bestuur en uitbreiding van het managementteam. Eric Winter en Olav Berten zijn per 27 april 2011 toegetreden tot de Raad van Bestuur. De bestuursleden Martin Delwel en Max Boodie hebben DPA per 1 september 2011 verlaten.

Strategie en vooruitzichten

DPA onderkent een aantal trends die leiden tot structurele toename van de inzet van flexibel inzetbare interim professionals voor specifieke domeinen en markten. Door haar nichebenadering verwacht DPA hier een belangrijke bemiddelende rol in te kunnen spelen. In 2012 zal DPA verder invulling geven aan haar ambitie om de posities in de geselecteerde nichemarkten te versterken. Daartoe streeft zij naar kwalitatieve en kwantitatieve groei van haar netwerk van hooggekwalificeerde interim professionals. Ook werkt zij voortdurend aan verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en de klanttevredenheid.

Schaalvergroting blijft noodzakelijk voor het kosteneffectief, vernieuwend en duurzaam uitvoeren van DPA's kernactiviteit: het detacheren van specialisten in specifieke domeinen en markten. Daarom zoekt DPA naast mogelijkheden voor autonome groei actief naar overnamekandidaten die passen in de strategie en die direct of binnen afzienbare tijd zullen bijdragen aan de winstgevendheid.

De integratie van NIG en de doorgevoerde herstructurering hebben de resultaten in de tweede helft van 2011 positief beïnvloed. Het kostenniveau is structureel verlaagd. Ook is DPA door de in 2011 gerealiseerde spreiding van de activiteiten over tien business units, de toegenomen diversiteit aan opdrachtgevers en mantelcontracten en de versterkte flexibele schil van medewerkers beter in staat om de invloed van conjunctuurrisico's te matigen. Vanuit de huidige basis verwacht het bestuur over 2012 een positief resultaat te kunnen behalen.

Jaarverslag 2011 en jaarvergadering

De in dit persbericht en de bijlage gerapporteerde jaarcijfers zijn ontleend aan de management informatie en de door de Raad van Bestuur opgemaakte jaarrekening van 2011 die is voorzien van een controleverklaring van een onafhankelijke accountant. De jaarrekening over 2011 wordt op de website van DPA gepubliceerd en zal op 26 april 2012 ter vaststelling worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Deze vergadering vindt om 13.00 uur plaats in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam. De agenda voor de vergadering wordt gepubliceerd in de investor relations sectie van de DPA-website.

tn_4e5f9a431b898a85.jpg

Dividend en decharges

Gezien het resultaat over 2011 zal de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012 voorstellen om geen dividend uit te keren. Tevens zal zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voorstellen om de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en de Raad van Commissarissen te dechargeren voor het uitgeoefende toezicht.

Bijlage: Volledig persbericht inclusief geconsolideerde financiële overzichten 2011 (PDF-formaat)


Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.