DPA realiseert verdere omzetgroei in eerste halfjaar 2013

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten eerste halfjaar 2013

 • Solide omzet en nettoresultaat
 • Investering in (autonome) groei door opstarten nieuwe activiteiten
 • Toename flexibele schil door meer inzet van zelfstandige professionals

Financiële hoofdpunten

 • Omzetstijging tot 34,3 miljoen euro (H1 2012: 31,5 miljoen)
 • Brutowinst: 7,4 miljoen euro (H1 2012: 7,8 miljoen)
 • EBITDA: 2,0 miljoen euro (H1 2012 : 2,7 miljoen)
 • Eigen vermogen per 30 juni 2013: 38,4 miljoen euro (31 december 2012: 38,2 miljoen)

Eric Winter, CEO van DPA

“In het eerste halfjaar van 2013 hebben we de omzet en winstgevendheid redelijk goed kunnen vasthouden. Het eerste halfjaar in 2013 telde twee werkbare dagen minder dan in 2012. Verder is het aandeel van zelfstandige professionals in de omzetsamenstelling ten opzichte van dezelfde periode in 2012 vergroot. Dit geeft druk op de brutomarge. We hebben opnieuw geïnvesteerd in autonome groei via nieuwe activiteiten in veelbelovende niches. De nieuwe activiteiten zullen naar verwachting in de loop van het tweede halfjaar een positieve bijdrage aan het resultaat leveren.”

Resultaatontwikkeling

DPA behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 34,3 miljoen euro (H1 2012: 31,5 miljoen). Het consolidatie effect van de overname van Benkis bedraagt 4,3 miljoen euro. Het eerste halfjaar in 2013 telde twee werkbare dagen minder dan dezelfde periode in 2012. Dit heeft een negatief effect op de omzet van circa 0,5 miljoen euro.

Het operationele resultaat voor afschrijvingen, amortisatie, rentebaten en -lasten en belastingen (EBITDA) was 2,0 miljoen euro (H1 20121: 2,7 miljoen). De nettowinst bedroeg 0,8 miljoen euro (H1 2012: 1,2 miljoen).

Verkorte resultatenrekening

De verkorte resultatenrekening is als volgt:
tn_b7c9136cb1a13b31.jpg

Door het afronden van bedragen in miljoenen zijn kleine afrondingsverschillen mogelijk.
1 De resultaten in het eerste halfjaar van 2012 zijn genormaliseerd met een per saldo bate van 0,4 miljoen euro.

 

Het negatieve effect van het aantal werkbare dagen op de brutowinst en EBITDA bedraagt circa 0,4 miljoen euro.In het kader van de integratie van Benkis Interim Professionals is met de voormalige Benkis-aandeelhouders een afwikkeling van de resterende earn-out verplichtingen over de resultaten in 2013 overeengekomen. Dit heeft geresulteerd in een lagere earn-out verplichting dan oorspronkelijk was voorzien. Het saldo is vrijgevallen ten gunste van de algemene beheerskosten.DPA heeft in het eerste halfjaar kosten gemaakt voor de afvloeiing van niet productieve medewerkers, met name in het bancaire segment. De afvloeiingsverplichtingen zijn ten laste van de algemene beheerskosten gebracht.De afwikkeling van de eerdergenoemde earn-out en de lasten uit hoofde van afvloeiing van professionals in het eerste halfjaar van 2013 hebben per saldo een beperkt positief effect op het resultaat.

Integratie en naamsverandering Benkis

De integratie van Benkis Interim Professionals en Benkis Training & Coaching met DPA is naar wederzijdse tevredenheid afgerond. Per 1 juli 2013 dragen Benkis Interim Professionals en DPA Banking Professionals samen de naam ‘DPA Benkis Banking’. Benkis Training & Coaching heet voortaan ‘DPA Benkis Training & Coaching’.

Nieuwe activiteiten

Om organisch te groeien, start DPA regelmatig nieuwe activiteiten in kansrijk geachte niches. In het eerste halfjaar van 2013 is de nieuwe business unit ‘DPA Online Marketing’ gestart met detachering, werving & selectie van online marketing specialisten. Binnen DPA Engineering is ‘Electro & Automation’ opgestart, dat zich richt op detachering van specialisten in elektrotechniek en industriële automatisering.Van de sinds 1 januari 2012 opgezette nieuwe activiteiten heeft DPA Spanish Professionals als eerste winstgevendheid bereikt. In het eerste halfjaar van 2013 leden de nieuwe activiteiten een gezamenlijk aanloopverlies van 0,3 miljoen euro. De activiteiten van DPA Onderwijs worden gestaakt, omdat de verwachte resultaten niet behaald zijn en er geen uitzicht is op verbetering binnen afzienbare termijn. Naar verwachting zullen de overige nieuw opgestarte activiteiten in de loop van dit boekjaar eveneens een niveau van winstgevendheid bereiken.

Verwerving aandelen ICT Automatisering

Op 16 juni 2013 heeft DPA bekendgemaakt dat zij 1,8 miljoen aandelen - een belang van 20,4% in het uitstaande aandelenkapitaal - heeft verworven in ICT Automatisering N.V. (“ICT Automatisering”). Het belang is verworven van Optiverder B.V. en Project Holland Deelnemingen B.V. (“PHF”) tegen een prijs per aandeel van 4,60 euro. PHF heeft DPA een lening van 5,8 miljoen euro verstrekt voor de verwerving van het aandelenbelang. Als een aandelenfusie tot stand komt, wordt de lening van PHF alsnog omgezet in nieuw uit te geven aandelen DPA tegen dezelfde ruilverhouding als bij de overige aandeelhouders in ICT Automatisering. DPA heeft een juridische fusie voorgesteld met een ruilverhouding van 13 aandelen DPA voor 4 aandelen ICT Automatisering.ICT Automatisering heeft op 24 juli het voornemen aangekondigd om Brandfort B.V., een ingenieursbureau met 250 medewerkers, over te nemen. Tegelijkertijd heeft ICT Automatisering aangegeven de fusiegesprekken met DPA te zullen beëindigen. De beoogde overname van Brandfort is onderhevig aan een aantal voorwaarden, waaronder goedkeuring van de aandeelhouders van ICT Automatisering. DPA beraadt zich op haar positie.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,5 miljoen euro (H1 2012: 0,6 miljoen). Door de verwerving van het aandelenbelang in ICT Automatisering is de nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 2,6 miljoen euro negatief (H1 2012: 3,0 miljoen negatief). Als gevolg van het nettoresultaat en de afwikkeling van vorderingen en verplichtingen in aandelen is het eigen vermogen per 30 juni toegenomen tot 38,4 miljoen euro (31 december 2011: 38,2 miljoen).Op 23 april 2012 heeft DPA een financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten met een omvang van maximaal 10 miljoen euro. In het kader van deze financieringsovereenkomst heeft DPA zekerheden gesteld, hoofdzakelijk betreffend de verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en inventaris. Tevens worden eisen gesteld aan de minimaal te realiseren EBITDA en is een ‘no change of management’ clausule opgenomen. Er is geen specifieke solvabiliteitsconvenant opgenomen. DPA voldoet per 30 juni 2013 aan alle gestelde vereisten.

Medewerkers

In totaal waren op 30 juni 644 directe en indirecte medewerkers (FTE) werkzaam voor DPA (30 juni 2012: 685). Van de directe medewerkers is circa een vierde deel zelfstandige professionals. Door het vergroten van de flexibele schil kan DPA zonder onevenredige risico’s voor leegloop voldoen aan de vraag van opdrachtgevers. Hier staat tegenover dat de gerealiseerde marges bij zelfstandige professionals lager zijn dan bij inzet van eigen professionals.

Gebeurtenis na balansdatum: overname activiteiten CreditForce

Op 24 juli 2013 heeft DPA overeenstemming bereikt met de curator van CreditForce Holding B.V. en de hieraan verbonden maatschappijen over de overname van de detacheringsactiviteiten van deze gefailleerde ondernemingen. De overnamesom bedraagt 0,1 miljoen euro. Per 29 juli 2013 zijn 26 medewerkers in dienst getreden bij de nieuwe business unit ‘DPA Credit Force’. Dit zijn credit management professionals zoals debiteurenbeheerders, incassomanagers, credit analisten en credit managers. Naar verwachting zal deze nieuwe activiteit direct bijdragen aan de winstgevendheid van DPA.

Strategie

Ondanks de aanhoudende conjuncturele tegenwind bouwt DPA onverminderd voort aan haar groeistrategie, gericht op het versterken van de marktpositie in geselecteerde vakgebieden. Op de managementagenda van 2013 staan vijf hoofddoelstellingen:

 • Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities die passen in de strategie van DPA en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winstgevendheid;
 • Verdere autonome groei door het versterken van marktposities in geselecteerde markten en het opstarten van nieuwe activiteiten;
 • Versterken van toegevoegde waarde voor opdrachtgevers als intermediair voor invulling van specialistische functies in de gedefinieerde vakgebieden;
 • Versterken van de toegevoegde waarde voor professionals door begeleiding, opleiding en coaching, zodat ze zich blijvend kunnen ontwikkelen en breed en snel inzetbaar zijn;
 • Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen ter ondersteuning van zelfstandige professionals.

Vooruitzichten

Op korte termijn ziet het bestuur vooral groeikansen in de sectoren zakelijke dienstverlening, IT en engineering. DPA streeft ernaar zowel het bestand van eigen professionals als de flexibele schil van zelfstandige professionals te vergroten. De detachering van zelfstandige professionals gaat gepaard met een lagere brutomarge, met als gevolg dat extra aandacht vereist is voor bewaking van het business model en de operationele efficiëntie. Ook blijft DPA haar financiële positie, solvabiliteit en liquiditeit zorgvuldig bewaken. Gezien de onzekere marktsituatie spreekt DPA, ondanks haar vertrouwen in de onderneming en strategie, geen resultaatverwachting voor 2013 uit.
 
 

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.