DPA realiseert verdere omzet- en winstgroei in eerste halfjaar 2014

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten eerste halfjaar 2014

• Verdere omzet- en winsttoename
• Succesvolle integratie overnames in segment Techniek & ICT
• Verdere versterking van activiteiten in veelbelovende niches

Financiële hoofdpunten

• Omzetstijging met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen)
• Stijging brutowinst met 32% tot 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen)
• EBITDA: 3,0 miljoen euro (H1 2013: 2,0 miljoen)
• Eigen vermogen per 30 juni 2014: 42,8 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen)
• Aandeel gerealiseerde uren door eigen professionals 78% (H1 2013: 76%)

Quote:

“De stabiele resultaten en toegenomen winstgevendheid bij DPA zijn mede te danken aan onze focus op het leveren van onderscheidende kennis en kunde. Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en aantrekkelijk werkgeverschap blijven belangrijke doelstellingen, evenals het verkrijgen van extra schaalvoordelen door autonome groei en acquisities. Ook in het eerste halfjaar van 2014 hebben we geïnvesteerd in nieuwe activiteiten in veelbelovende niches en we zullen dit blijven doen”.
Eric Winter, CEO van DPA

Resultaatontwikkeling

In het eerste halfjaar van 2014 heeft DPA Group verdere groei van de omzet en winstgevendheid gerealiseerd. De omzet groeide met 17% tot 40,1 miljoen euro (H1 2013: 34,3 miljoen), voornamelijk gedreven door de overnames in 2013. De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 9,7 miljoen euro (H1 2013: 7,4 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 24,2% (H1 2013: 21,5%).

Het in het tweede halfjaar van 2013 overgenomen DPA Credit Force droeg 0,9 miljoen euro bij aan de omzet en 0,2 miljoen euro aan de brutowinst. De technische professionals van het in dezelfde periode bij de groep gevoegde DPA Technipower droegen 1,7 miljoen euro bij aan de omzet en 0,4 miljoen euro aan de brutowinst, terwijl de raadgevende ingenieurs van DPA Cauberg-Huygen 3,0 miljoen euro bijdroegen aan de omzet en 1,1 miljoen euro aan de brutowinst.

In totaal hebben de in 2013 verworven activiteiten 5,6 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van DPA en 1,7 miljoen euro aan de brutowinst. De totale goodwill die is verantwoord in het kader van deze transacties bedraagt in totaal 0,8 miljoen euro.
Verkorte resultatenrekening

De verkorte resultatenrekening is als volgt:

DPA-realiseert-verdere-omzet-en-winstgroei-in-eerste-halfjaar-2014-1.png

De kostprijs van de omzet is gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten voor een bedrag van 0,3 miljoen in de eerste jaarhelft van 2014. De verkoop- en beheerskosten zijn in de eerste jaarhelft van 2014 gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 0,1 miljoen euro. In totaal bedroegen de bijzondere en eenmalige lasten 0,4 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2014. Deze lasten hebben overwegend betrekking op advies- en integratiekosten met betrekking tot de gerealiseerde overnames. In de resultaten over de eerste jaarhelft van 2013 zijn geen normalisaties voor bijzondere en eenmalige baten en lasten opgenomen.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in drie segmenten: Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.

De specificatie van de omzet en brutowinst per segment is als volgt:

DPA-realiseert-verdere-omzet-en-winstgroei-in-eerste-halfjaar-2014-2.png
Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

Nieuwe activiteiten

DPA IT Security streeft naar een prominente positie op het gebied van business information security en heeft haar positie verder versterkt in de eerste jaarhelft. Naast de professionele inzet van hoogwaardige security specialisten, worden onder de naam DPA B-Able security management advies en programmamanagement diensten aangeboden.

In juni is de DPA business unit ‘DPA Processing & Technology’ gestart. DPA Processing & Technology bemiddelt technische professionals voor strategische en uitvoerende functies in de sectoren food, farmacie, FMCG, energie, (petro)chemie en industrie. De focus ligt op de vakgebieden process, quality en safety management.

Deelnemingen

Met het oog op een mogelijke overname heeft DPA op 16 juni 2013 1,8 miljoen aandelen in ICT Automatisering N.V. ("ICT Automatisering") verworven voor 4,60 euro per aandeel. Het aankoopbedrag van 8,2 miljoen euro is in de balans verantwoord onder ‘financiële vaste activa’ op basis van de equity-methode. In het eerste halfjaar van 2014 is een resultaat deelnemingen verantwoord van 0,1 miljoen euro negatief uit hoofde van het aandelenbelang in ICT Automatisering. In juni 2014 heeft DPA 0,2 miljoen euro dividend ontvangen. Per 30 juni is de deelneming in ICT Automatisering gewaardeerd op 8,0 miljoen euro.

Per 30 juni 2014 bedroeg de aandelenkoers van ICT Automatisering 5,17 euro. Op basis van deze aandelenkoers is de marktwaarde van het aandelenbelang van DPA 9,2 miljoen euro.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,9 miljoen euro negatief (H1 2013: 0,5 miljoen euro). Gedurende het eerste halfjaar 2014 heeft DPA de laatste earn-out verplichtingen voldaan uit hoofde van de overname van Benkis Interim Professionals in 2012. Het eigen vermogen is per 30 juni met het nettoresultaat toegenomen tot 42,8 miljoen euro (31 december 2013: 41,8 miljoen).

Financiering

Op 23 april 2012 heeft DPA een financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten. Sinds de uitbreiding van de kredietfaciliteit op 4 februari 2014 bestaat de faciliteit uit een basislimiet van 3,0 miljoen euro en een debiteurenfinanciering van 70% van het totaal van de aan Rabobank verpande vorderingen tot een maximumbedrag van 12,0 miljoen euro. In het kader van deze financieringsovereenkomst heeft DPA zekerheden gesteld, hoofdzakelijk betreffend de verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en inventaris. Tevens worden eisen gesteld aan de minimaal te realiseren EBITDA en is een ‘no change of management’-clausule opgenomen. Er is geen specifieke solvabiliteitsconvenant opgenomen. DPA voldoet per 30 juni 2014 aan alle gestelde vereisten.

De op 20 september 2013 door Project Holland Fonds (PHF) verstrekte lening van 2,5 miljoen ter financiering van overnames is in maart 2014 afgelost. Op 16 juni 2013 heeft PHF aan DPA een lening van 5,8 miljoen euro verstrekt in het kader van de verwerving van aandelen ICT Automatisering. De lening draagt een rente van 7,0% en dient op 1 september 2014 te worden afgelost. Zij is op de balans verantwoord onder ‘kortlopende rentedragende schulden’.

Op 11 juli 2014 heeft DPA een leningsovereenkomst voor 4,5 miljoen euro afgesloten met Rabobank. De opbrengst wordt aangewend voor de aflossing van de door PHF verstrekte lening. De lening draagt een rente van 3-maands EURIBOR vermeerderd met 4,2% rente op jaarbasis. DPA dient de lening in acht gelijke termijnen af te lossen, voor het eerst op 31 december 2014. Met PHF is overeengekomen dat de aan PHF uitstaande schuld, af te lossen op 1 september 2014, slechts ten dele wordt afgelost. Het resterend bedrag van 3,2 miljoen euro zal worden afgelost op 31 december 2014. Voor het overige blijven de voorwaarden ongewijzigd.

Medewerkers

In totaal waren op 30 juni 804 directe en indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (30 juni 2013: 644). Het aandeel gerealiseerde uren door de inzet van eigen professionals is toegenomen tot 78% (H1 2013: 76%). Dit heeft een positief effect op de brutomarge aangezien de gerealiseerde marges bij zelfstandige professionals lager zijn dan bij inzet van eigen professionals en past in de doelstelling van DPA om het aandeel van de opbrengsten gerealiseerd door eigen medewerkers te laten groeien.

Strategie

DPA bouwt onverminderd voort aan haar groeistrategie, gericht op het versterken van de marktposities in geselecteerde vakgebieden, de continuïteit en het rendement van de onderneming. Op de managementagenda van 2014 staan vijf hoofddoelstellingen:
• Aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals door continu ontwikkelen van kennis en kunde en persoonlijke begeleiding en coaching;
• Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door het bieden van relevante specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten;
• Verdere autonome groei door het versterken van onze marktposities in geselecteerde markten;
• Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meer bedrijven die passen in de strategie, en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
• Voortdurende focus op kostenbeheersing en inzetbaarheid van professionals.

Dividendbeleid

In de afgelopen jaren heeft DPA een zeer terughoudend dividendbeleid gevoerd. Met het oog op herstel van de onderneming na een roerige periode en verlieslatende jaren, is in 2012 en 2013 besloten de gerealiseerde nettowinst in zijn geheel toe te voegen aan het eigen vermogen.

De sterk verbeterde resultaten en de huidige, solide financiële positie staan toe dat behaalde winsten deels worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tegelijkertijd wil DPA de verdere versterking van de balans continueren en ook in de toekomst acquisities (deels) kunnen financieren uit beschikbare eigen middelen. Teneinde aan beide doelstellingen te kunnen voldoen, beoogt DPA met ingang van 1 januari 2015 een dividendbeleid in te zetten waarbij 40% van de gerealiseerde nettowinst over het voorgaande boekjaar wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Vooruitzichten

Mogelijkheden om het rendement van onze onderneming te versterken zien we met name in de vraag naar flexibele inzetbaarheid van schaarse kennis en kunde. Door proactief op nieuwe kansen en mogelijkheden in te spelen, verwachten we in de tweede helft van 2014 onze marktposities verder te kunnen versterken, mede gesteund door de voorzichtige tekenen van economisch herstel.

Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2014 (PDF-formaat)

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.