DPA Group N.V. realiseert opnieuw groei omzet en winst in eerste halfjaar 2015

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten eerste halfjaar 2015

  • Omzetstijging met 36% tot 54,4 miljoen euro (H1 2014: 40,1 miljoen)
  • Stijging genormaliseerde brutowinst met 34% tot 13,0 miljoen euro (H1 2014: 9,7 miljoen)
  • Genormaliseerde EBITDA: 3,0 miljoen euro (H1 2014: 3,0 miljoen)
  • Sterke organische groei, aantal professionals in loondienst gestegen
  • Aandeel gerealiseerde uren door eigen professionals 81% (H1 2014: 78%)
  • Versterking dienstverlening in het sociale domein met overname SOZA XPERT

Quote Eric Winter, CEO van DPA

“In het afgelopen halfjaar is DPA succesvol geweest in het realiseren van organische groei. De weg die we zijn ingeslagen met onze focus op specialistische kennis begint vruchten af te werpen in een markt waarin de vraag duidelijk een ontwikkeling doormaakt die aansluit bij onze propositie. De stabiele resultaten en toegenomen winstgevendheid zijn mede te danken aan onze investeringen in onderscheidende kennis en kunde. Versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers en aantrekkelijk werkgeverschap blijven belangrijke doelstellingen, evenals het verkrijgen van extra schaalvoordelen door autonome groei en acquisities. De toegenomen vraag in de markt sterkt ons in onze strategie en geeft ons vertrouwen voor een positieve ontwikkeling in de tweede jaarhelft.”

Resultaatontwikkeling

In het eerste halfjaar van 2015 realiseerde DPA een verdere groei van de omzet tot 54,4 miljoen euro, 36% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (H1 2014: 40,1 miljoen). De brutowinst voor bijzondere en eenmalige baten en lasten steeg naar 13,0 miljoen euro (H1 2014: 9,7 miljoen). De genormaliseerde brutomarge voor bijzondere en eenmalige baten en lasten bedraagt 23,9% (H1 2014: 24,2%).

In de eerste jaarhelft hebben de geacquireerde activiteiten in totaal 12,2 miljoen euro bijgedragen aan de omzet van DPA en 3,5 miljoen euro aan de brutowinst. Fagro, dat sinds 29 augustus 2014 deel van DPA uitmaakt, droeg 11,7 miljoen euro bij aan de omzet en 3,4 miljoen euro aan de brutowinst. SOZA XPERT is geconsolideerd met ingang van 1 mei 2015 en droeg 0,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,1 miljoen euro aan de brutowinst.

De omzet van DPA is in de eerste jaarhelft organisch gestegen met 5%, ondanks dat deze periode twee werkdagen minder kende dan het eerste halfjaar in 2014. Bij een gelijk aantal dagen zouden de omzet en de brutowinst in de eerste jaarhelft van 2015 respectievelijk circa 0,8 en 0,6 miljoen euro hoger zijn geweest.

De omzetgroei is voornamelijk gerealiseerd door de inzet van professionals in loondienst. Exclusief overnames steeg het gemiddelde aantal voor DPA werkzame professionals in de eerste jaarhelft 2015 met 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Het aandeel gerealiseerde uren door professionals in loondienst steeg naar 81% (H1 2014: 78%). Door het lagere aantal werkbare dagen en een lagere gerealiseerde inzetbaarheid in de eerste maanden van dit jaar, was de productiviteit van de medewerkers in de eerste jaarhelft van 2015 lager dan in dezelfde periode van 2014.

Verkorte resultatenrekening

De verkorte resultatenrekening is als volgt:

tabel-1-HJ.jpg

Effect normalisaties

De kostprijs van de omzet is in het eerste halfjaar van 2015 gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten voor een bedrag van 0,1 miljoen euro (H1 2014: 0,3 miljoen). De verkoop- en beheerskosten zijn gecorrigeerd voor bijzondere en eenmalige lasten van 0,4 miljoen euro (H1 2014: 0,1 miljoen). In totaal bedroegen de bijzondere en eenmalige lasten 0,5 miljoen euro (H1 2014: 0,4 miljoen). Hiervan heeft 0,2 miljoen euro betrekking op advies- en integratiekosten voor de gerealiseerde overnames en 0,3 miljoen euro op reorganisatielasten.

Resultaat per segment

Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in de drie segmenten Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public.

De specificatie van de omzet en genormaliseerde brutowinst per segment is als volgt:

Tabel-2-HJ.jpg

Overname SOZA XPERT

Op 1 mei heeft DPA SOZA XPERT overgenomen. Dit bedrijf adviseert en begeleidt gemeentelijke sociale diensten. SOZA XPERT biedt DPA verdere schaalvergroting in het sociale domein, met activiteiten die complementair zijn aan die van DPA Sociale Zekerheid.

Deelnemingen

In juni 2013 heeft DPA 1,8 miljoen aandelen in ICT Automatisering N.V. ("ICT Automatisering") verworven voor 4,60 euro per aandeel. Het aankoopbedrag van 8,2 miljoen euro is in de balans verantwoord onder ‘financiële vaste activa’. Per ultimo 2014 was dit belang gewaardeerd op 8,1 miljoen euro. Op 16 februari 2015 heeft DPA het aandelenbelang verkocht. De opbrengst van de verkoop bedroeg 10,3 miljoen euro. De opbrengst is deels aangewend om een lening van Rabobank, verstrekt in het kader van de verwerving van dit aandelenbelang, af te lossen. Het openstaande saldo van 3,9 miljoen euro is geheel afgelost in de eerste jaarhelft van 2015. De boekwinst van 2,3 miljoen euro is in het resultaat verantwoord onder 'resultaat deelnemingen'.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 2,1 miljoen euro negatief (H1 2014: 0,9 miljoen negatief). De nettokasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt 8,6 miljoen euro positief (H1 2014: 0,2 miljoen negatief). Hierin opgenomen zijn de verkoopopbrengst van het belang in ICT Automatisering en de overname van SOZA XPERT. De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt 4,3 miljoen euro negatief (H1 2014: 2,3 miljoen negatief). Het openstaande saldo van 3,9 miljoen van de in verband met het aandelenbelang in ICT Automatisering door de Rabobank verstrekte lening, is afgelost uit de verkoopopbrengst. Voor de acquisitie van SOZA XPERT is 2,3 miljoen financiering verkregen. In de eerste jaarhelft van 2015 is 2,6 miljoen euro (interim) dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Medewerkers

Op 30 juni waren in totaal 1.142 directe en indirecte medewerkers werkzaam voor DPA (30 juni 2014: 804). Daarnaast waren per 30 juni 220 zelfstandige professionals werkzaam voor DPA (H1 2014: 174). Het aantal medewerkers is zowel organisch gegroeid, als ook door de overnames van Fagro en SOZA XPERT. Van de totaal gerealiseerde uren is 81% gerealiseerd door eigen professionals (H1 2014: 78%). Dit heeft een positief effect op de brutomarge aangezien de gerealiseerde marges bij eigen professionals hoger zijn dan bij inzet van zelfstandige professionals.

Strategie en vooruitzichten

DPA bouwt onverminderd voort aan haar groeistrategie, gericht op het versterken van de marktposities in geselecteerde vakgebieden, de continuïteit en het rendement van de onderneming.

Op de managementagenda van 2015 staan vier hoofddoelstellingen:

  • Verdere uitbouw en versterking van de toegevoegde waarde voor opdrachtgevers door het bieden van relevante specialistische kennis en kunde voor capaciteitsvragen, professionele dienstverlening en projecten;
  • Blijvende aandacht voor aantrekkelijk werkgeverschap voor professionals door continu ontwikkelen van kennis en kunde en door persoonlijke begeleiding en coaching;
  • Verkrijgen van extra schaalvoordelen door acquisities van een of meerdere bedrijven die passen in de strategie en direct of binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan de winst;
  • Verdere autonome groei door het versterken van de posities in geselecteerde markten.

Dankzij haar groeistrategie en mede gesteund door de voorzichtige tekenen van herstel van de arbeidsmarkt, verwacht DPA in de tweede helft van 2015 haar positie verder te kunnen versterken.

Presentatie voor analisten en pers

Op 24 augustus 2015 om 10.30 uur geven Eric Winter (CEO) en Stefan Heesakkers (CFO) een presentatie voor analisten en pers. Locatie is het kantoor van DPA, Gatwickstraat 11, Amsterdam. Ontvangst is vanaf 10.00 uur. De presentatie zal tevens beschikbaar zijn via de website van DPA.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten per 30 juni 2015

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstellingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.