DPA Group N.V. rapporteert omzet- en winstgroei over eerste halfjaar 2012

DPA_Amsterdam.png

Hoofdpunten eerste halfjaar 2012

•Groei van omzet en winst door geslaagde acquisitie
•Verdieping in bancaire detachering door overname Benkis
•Aandelenemissie: opbrengst 4 miljoen euro
•Ruimere kredietcapaciteit tegen betere en flexibele condities

Financiële hoofdpunten

•Omzetstijging tot 31,5 miljoen euro (H1 2011 : 30 miljoen) door overname van Benkis
•Brutowinst voor bijzondere en eenmalige kosten: 7,8 miljoen euro (H1 20111: 7,5 miljoen)
•Bijzondere en eenmalige baten na belastingen: 0,0 miljoen euro (H1 2011: 14,3 miljoen kosten)
•EBITDA voor bijzondere en eenmalige kosten: 2,7 miljoen euro (H1 20111: 0,1 miljoen negatief)
•Eigen vermogen per 30 juni 2012: 38,3 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen)

Eric Winter, CEO van DPA

“In het eerste halfjaar hebben we de omzet en winstgevendheid redelijk goed kunnen vasthouden. Door de overname van Benkis voegen we op jaarbasis circa 20 procent aan omzet toe. Ook is onze positie in de financiële en bancaire detachering versterkt. Op basis van de halfjaarcijfers bevestigen we de eerdere uitspraak dat DPA over 2012 een positief resultaat verwacht te behalen.”

Resultaatontwikkeling

DPA behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 31,5 miljoen euro (H1 20111: 30 miljoen). De net-towinst bedroeg 1,2 miljoen euro (H1 2011: 15,9 miljoen verlies). Benkis is vanaf de overnamedatum meegeconsolideerd en droeg 2,5 miljoen euro bij aan de omzet en 0,6 miljoen aan de brutowinst. Als Benkis het hele halfjaar zou zijn meegeconsolideerd, zou de omzet 35,6 miljoen euro bedragen en de brutowinst 8,7 miljoen.

Genormaliseerde verkorte resultatenrekening
De genormaliseerde verkorte resultatenrekening is als volgt:

Genormaliseerde-verkorte-resultatenrekening-eerste-halfjaar-2012.jpg

Als gevolg van de afronding van bedragen in miljoenen kunnen bij de optellingen kleine afrondingsverschillen ontstaan.

(1) NIG is per 27 april 2011 overgenomen en vanaf 1 mei 2011 meegeconsolideerd in de cijfers van DPA. Voor een betere vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers over het eerste halfjaar 2011 opgenomen inclusief de cijfers van NIG over de periode januari 2011 tot en met april 2011. NIG realiseerde in deze periode een omzet van 9,5 miljoen euro, een genormaliseerde brutowinst van 2,9 miljoen en een genormaliseerde EBITDA van 1,0 miljoen.

Aansluiting naar het nettoresultaat
De specificatie van de bijzondere en eenmalige kosten en de aansluiting naar het nettoresultaat over de periode is als volgt:

 

Aansluiting naar het nettoresultaat
In miljoenen euro’s H1 2012  H1 2011
Genormaliseerde EBITDA 2,7 -1,1
Reorganisatiekosten - -4,0
Bijzondere waardevermindering goodwill - -5,4
Vrijval/dotatie pensioenvoorziening 1,7 -6,5
Aanpassing vordering verkopers NIG -1,0 -
Dotatie overige voorzieningen - -1,1
Acquisitiekosten -0,3 -0,3
Winstbelasting over bijzondere en eenmalige baten en kosten -0,4 2,9
Totaal bijzondere en eenmalige baten en kosten na belasting 0,0 -14,3
Afschrijving en amortisatie -1,0 -0,8
Bedrijfsresultaat na bijzondere kosten 1,7 -16,2
Financiële baten en lasten -0,1 -0,2
Winstbelasting over resultaat -0,3 0,5
Nettoresultaat over de periode 1,2 -15,9
Bijzondere en eenmalige kosten

In het eerste halfjaar van 2012 heeft een aanpassing plaatsgevonden van de pensioenvoorziening en de hiermee samenhangende vordering van DPA op de verkopers van NIG. Per saldo resulteert dit in een bijzondere bate van 0,7 miljoen euro. De in 2011 getroffen pensioenvoorziening vloeit voort uit een in mei 2011 ontvangen schrijven van de Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP) waarin StiPP stelt dat DPA met terugwerkende kracht tot 1 januari 2008 bij StiPP aangesloten en premieplichtig is. In overleg met StiPP is overeengekomen dat DPA voor de vennootschappen waar geen sprake is van een eigen pensioenregeling de verschuldigde premies afdraagt. DPA heeft afwik-keldispensatie gevraagd voor de vennootschappen waarvoor zij al een eigen collectieve pensioenre-geling had.

Op basis van de ontvangen premienota’s en de overige met de afwikkeling van deze post gemoeide kosten is 0,8 miljoen euro als onttrekking ten laste van de voorziening geboekt. Deze post is in de halfjaarcijfers opgenomen als kortlopende schuld en wordt in het tweede halfjaar 2012 afgewikkeld. Het resterende deel van de voorziening ad 1,7 miljoen euro is vrijgevallen ten gunste van de algeme-ne beheerskosten.

Op basis van de kosten van de StiPP-aansluiting van NIG is de vordering van DPA op de verkopers van NIG aangepast van 1,3 miljoen euro naar 0,3 miljoen euro. Deze vordering heeft betrekking op de door de verkopers afgegeven garantie voor de mogelijke financiële gevolgen van deze verplichte aan-sluiting. Deze post wordt in het tweede halfjaar 2012 afgewikkeld. De bijstelling van deze vordering is ten laste van de algemene beheerskosten gebracht. Deze aanpassing van de vordering is fiscaal niet aftrekbaar.

In verband met acquisitietrajecten zijn in 2012 voor 0,3 miljoen euro kosten gemaakt.

Acquisitie Benkis

Op 24 april 2012 heeft DPA alle aandelen in Benkis Interim Professionals B.V. (Benkis) overgenomen. Benkis richt zich op het detacheren van interim professionals bij banken. De koopprijs bedroeg 3 miljoen euro in contanten en 0,3 miljoen euro in aandelen (350.000 DPA-aandelen met een lock-up tot 31 december 2013); daarnaast is er een voorwaardelijke component die gekoppeld is aan de reali-satie van de EBITDA-doelstellingen voor 2012 en 2013. De integratie van Benkis wordt naar verwach-ting in 2012 afgerond.

Aandelen

De overname van Benkis is gefinancierd door een emissie van 3,7 miljoen nieuwe aandelen tegen een uitgiftekoers van 1,10 euro. De netto-opbrengst van de emissie bedroeg 4 miljoen euro. Als ge-volg van de emissie is het totale aantal uitstaande DPA-aandelen toegenomen tot 45.477.492 (ultimo 2011: 41.777.492).

Per 12 januari 2012 heeft DPA 500.000 aandelen retour ontvangen van de verkopers van NIG, als onderdeel van de in 2011 overeengekomen aanpassing van de koopsom. Hieruit zijn 350.000 aande-len versterkt aan de verkopers van Benkis, als onderdeel van de kooprijs. Per 30 juni 2012 heeft DPA hiervan nog 150.000 aandelen in portefeuille.

Resultaat per segment

De specificatie van de omzet en brutowinst per segment is als volgt:

 

Omzet en brutowinst per segment

in miljoenen euro’s en % H1 2012 H1 2011
Omzet Brutowinst  % Omzet Brutowinst %
Finance, Banking & Insurance 13,9 3,8 27,1 6,5 1,3 22,4
IT Professionals 9,1 2,0 21,5 8,6 1,7 19,4
Legal & Public 8,5 2,1 24,4 5,5 1,7 27,8
Totaal voor bijzondere en eenmalige kosten 31,5 7,8 24,7 20,5 4,7 22,7
Bijzondere eenmalige kosten    - -   -2,5 -12,2
Totaal na bijzondere en eenmalige kosten 31,5 7,8 24,7 20,5 2,2 10,7
De activiteiten van Benkis worden toegevoegd aan het segment ‘Finance, Banking & Insurance’. Doordat Benkis veel met freelancers werkt, ligt het brutowinstpercentage van Benkis iets lager dan dat van de overige activiteiten in dit segment.

De genormaliseerde brutomarge over het eerste halfjaar 2012 laat een lichte daling zien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. Dit wordt deels veroorzaakt door de verplichte aansluiting bij StiPP en deels door het toegenomen aandeel van de freelancers in de omzet.
Daar staat echter een lager leeglooprisico en lagere beheerskosten tegenover waardoor per saldo een beter rendement en een grotere mate van flexibiliteit resteert. De verhouding tussen directe en indirec-te medewerkers is het afgelopen halfjaar verder verbeterd. Hierdoor, en door stringente kostenbewa-king, is het EBITDA-percentage in het eerste halfjaar van 2012 verhoogd naar 8,6 procent (H1 2011: 0,3 procent negatief, H2 2011: 8,4 procent).
DPA heeft in het eerste halfjaar enkele belangrijke nieuwe raamcontracten afgesloten bij bestaande en nieuwe klanten. Deze raamcontracten bieden DPA, naast langere termijn afspraken, goede moge-lijkheden om de relatie met de klant te verdiepen.

Financiële positie

De nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt 0,6 miljoen euro positief (H1 2011: 3,6 miljoen euro negatief). Als gevolg van de acquisitie van Benkis is de nettokasstroom uit investeringsactiviteiten 3,0 miljoen euro negatief (H1 2011: 13,1 miljoen negatief). De nettokasstroom uit financieringsactiviteiten was 4,0 miljoen euro door de netto-opbrengst van de aandelenemissie (H1 2010: 14,8 miljoen). Als gevolg van de aandelenemissie en het nettoresultaat is het eigen vermogen per 30 juni toegenomen tot 38,3 miljoen euro (31 december 2011: 32,7 miljoen).

Op 23 april jl. heeft DPA een nieuwe financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten ter ver-vanging van de bestaande financieringsovereenkomst met IFN Finance. Deze faciliteit, met een om-vang van maximaal 10 miljoen euro, komt beter tegemoet aan de wensen van DPA ten aanzien van omvang en flexibiliteit. Door de ruimere convenantniveaus, het gunstigere rentetarief en de geredu-ceerde kosten krijgt DPA extra financieringsruimte voor het nastreven van haar groeistrategie. Per 30 juni kan DPA op basis van de overeenkomst nog circa 4,5 miljoen euro aan liquide middelen vrijma-ken.

De belangrijkste bepaling aangaande de te stellen zekerheden is de verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en inventaris. Tevens worden eisen gesteld aan de minimaal te realiseren EBITDA met als eerste meetmoment 30 juni 2012 en is een ‘no change of management’ clausule op-genomen. Er is geen specifieke solvabiliteitsconvenant opgenomen. DPA voldoet per 30 juni 2012 aan alle gestelde vereisten.

Medewerkers

In totaal waren op 30 juni 685 directe en indirecte medewerkers (FTE) in dienst van DPA, waarvan ruim 100 personen bij Benkis. Vergeleken bij dezelfde periode van 2011 bemiddelt DPA meer voor freelancers; mede daardoor is de verhouding tussen directe en indirecte medewerkers verbeterd.

Markt en verwachtingen

Steeds meer bedrijven en instellingen kiezen ervoor om een ‘flexibele schil’ te ontwikkelen van externe specialisten die de competenties van het eigen personeel versterken. Een goed voorbeeld zijn banken en verzekeraars, waar implementatie van nieuwe wet- en regelgeving doorlopend voor nieuwe func-ties en extra werkzaamheden zorgt. Door de acquisitie van Benkis kan DPA voor deze sector beter inspelen op de groeiende behoefte aan modernisering van het personeelsbeleid en flexibel inzetbare specialisten.

Nu de integratie van Benkis grotendeels is afgerond, blijft DPA actief zoeken naar mogelijkheden om verder te groeien door overname van gespecialiseerde detacheringspartijen. Daarnaast ontwikkelt DPA zelf detacheringsactiviteiten voor nieuwe niches zoals legal services, internationale arbeidsbe-middeling en onderwijs. De effecten daarvan zullen naar verwachting in de loop van 2013 zichtbaar worden.

Bijlage: Verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële resultaten H1 2012

Disclaimer

In dit persbericht zijn verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Het persbericht geeft de plannen, doelstel-lingen en ambities van DPA weer op basis van de huidige inzichten en veronderstellingen van het bestuur. Dergelijke uitspraken betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhavig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van DPA bevinden. Hierdoor kunnen de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezen-lijk afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomst gerichte verklaringen. DPA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het actualiseren of wijzigen van enige informatie naar aanleiding van veranderingen in beleid, ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.