Besluiten jaarvergadering van aandeelhouders DPA

DPA_Amsterdam.png

Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van DPA Group zijn alle geagendeerde voorstellen en besluiten goedgekeurd cq. aangenomen.

De jaarrekening van 2010 is vastgesteld en de vergadering heeft decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gevoerde beleid respectievelijk het gehouden toezicht in 2010. Ook zijn de in het kader van wijzigende wet- en regelgeving gedane voorstellen tot statutenwijziging goedgekeurd. Besloten is om voor 2010 dividend te passeren.

Een belangrijke stap gezet naar groei

Eric Winter verzorgde als nieuw benoemde CEO van DPA een toelichting op het samengaan van DPA en NIG. Ook ging hij in op de plannen voor de toekomst. “De hoofdredenen voor de acquisitie van NIG waren zekerstellen van de continuïteit, omzetgroei, verdere efficiëntieverbetering en beter kunnen inspelen op marktontwikkelingen. Zo is een belangrijke stap gezet naar groei van de onderneming. Om zo slagvaardig en klant- en medewerkergericht mogelijk te kunnen opereren, is onze organisatiestructuur gebaseerd op resultaatverantwoordelijke business units. Naast autonome groei van deze business units richten we ons op het ontsluiten van nieuwe niches en het verder versterken van de organisatie door selectieve acquisities.”