Corporate governance

DPA vindt goed ondernemingsbestuur van groot belang. We streven naar een transparante corporate-governancestructuur die rechtdoet aan de korte- en langetermijnbelangen van de onderneming en haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving. Dit doen we onder andere door het creëren en behouden van een cultuur van eerlijkheid en integriteit.

De Code

Als beursgenoteerde vennootschap wil DPA zich, voor zover mogelijk, conformeren aan de Nederlandse corporate governance code. Deze gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven heeft als doel verbeterde transparantie in de jaarrekening, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen en versterking van de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders. De Code is in 2003 door de Commissie Tabaksblat vastgesteld en in december 2008 geactualiseerd door de Monitoring Commissie Corporate Governance (Commissie Frijns). Het bestuur is van mening dat de huidige corporate governance-structuur van DPA vrijwel overeenstemt met de code. De vennootschap behoudt zich het recht voor om in incidentele gevallen van best practice bepalingen af te wijken. Daarbij wordt het in de Code geformuleerde ‘pas toe of leg uit’ uitgangspunt nageleefd door in geval van afwijkingen hiervan gemotiveerd melding te maken. Bekijk de Corporate Governance verklaring 2019.

Statuten

De statuten van DPA (pdf) geven de grondregels en bepalingen weer die ten grondslag aan organisatie liggen. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 17 mei 2016.

Gedragscode

Van onze medewerkers en van degenen die voor DPA werkzaam zijn verwachten we dat zij de Gedragscode van DPA (pdf) kennen en toepassen.

Complianceregeling

Om haar integriteit te waarborgen, heeft DPA een compliance officer aangesteld. Deze functionaris fungeert als onafhankelijk meldpunt voor overtredingen van de Gedragscode van DPA. Bekijk de complianceregeling (pdf).

Bilaterale contacten

DPA hanteert heldere richtlijnen voor het onderhouden van bilaterale contacten met (potentiële) aandeelhouders. Ons Beleid inzake bilaterale contacten (pdf) kunt u hier downloaden.

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling (pdf) beschrijft hoe DPA omgaat met meldingen van (vermeende) onregelmatigheden. Voorop staat dat een medewerker die een melding doet, niet in zijn of haar positie benadeeld mag worden als gevolg hiervan.

Risicobeheersing

Een uitgebreide toelichting op onze benadering van strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s is beschikbaar in het hoofdstuk ‘Risico’s, risicobeheersing en controle’ in het meest recente DPA-jaarverslag (pdf).

Accountantscontrole

Zoals wettelijk verplicht is, wordt de accountant benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op basis van een voorstel van de Raad van Commissarissen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2019 is Deloitte Accountants herbenoemd als extern accountant en belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2019. De externe accountant is aanwezig bij de vergadering van de Raad van Commissarissen waarop het verslag met de externe accountant met betrekking tot de controle van de jaarrekening wordt besproken en de jaarrekening wordt goedgekeurd. De externe accountant woont de AVA bij en is bevoegd om vragen te beantwoorden.