Geluidsoverlast

Geluidsoverlast is een groeiend fenomeen binnen Nederland omdat we steeds dichter op elkaar gaan wonen. Ook wordt dichter bij de weg en het spoor gebouwd. Nieuwe bouwlocaties hebben daardoor vaak te maken met wegverkeerlawaai of railverkeerslawaai. Daarnaast kruipen de grenzen van industrieterreinen en woonwijken naar elkaar toe. Nieuwe technieken zoals windmolens vormen ook een bron van geluidsoverlast door laagfrequent geluid. Aan de andere kant worden we gemiddeld steeds ouder en hebben meer mensen last van gehoorproblemen. Ook op het werk kunnen mensen geluidsoverlast ondervinden door een slechte akoestiek of slechte geluidsisolatie.

Burenoverlast

Heeft u last van de buren? Installaties, afvoerleidingen, wasmachines, slaan van deuren, loopgeluiden (trap), muziek en spelende kinderen zijn geluidsbronnen van buren die in woningen als hinderlijk worden ervaren. In deze tabel vind u wat u ongeveer mag verwachten in uw situatie:

 

Type Woning Omschrijving Percentage mensen met hinder
Eengezinswoning of appartement
(< 1970)
Bij normaal burengedrag is regelmatig overlast te verwachten. Praten en muziek zijn vaak hoorbaar. Luid praten is goed verstaanbaar. Loopgeluid is goed hoorbaar. Installaties kunnen geluidsoverlast geven. 25% tot 50%
Eengezinswoning of appartement
(> 1970)
Bij normaal burengedrag is de geluidsoverlast beperkt. Praten kan hoorbaar zijn. Luid praten is soms verstaanbaar. Harde muziek goed hoorbaar. Loopgeluid is soms storend. Installaties geven meestal geen geluidsoverlast. 10% tot 25%
Eengezinswoning of appartement
(nieuwbouw)
Bij normaal burengedrag is de geluidsoverlast beperkt. Praten kan hoorbaar zijn. Luid praten is soms verstaanbaar. Harde muziek goed hoorbaar. Loopgeluid is soms storend. Installaties geven meestal geen geluidsoverlast. 10% tot 25%
Appartement met zwevende dekvloeren Zwevende dekvloeren kunnen overlast geven door een bonkend geluid als de buren op hun hielen lopen. Geluid van hakken is in principe niet hoorbaar.

 

Zoals u ziet in de tabel bent u niet de enige met geluidsoverlast. De ene persoon heeft meer last van burengeluid dan de ander. Hebben de buren vaak ruzie of draaien ze harde muziek. Woont u als alleenstaande naast een gezin met kinderen of u krijgt wat last van het gehoor?

Geluidsoverlast tussen buren treedt meestal pas op als er plotseling iets verandert in de situatie. De buurman neemt een nieuwe vloer of er komen andere bewoners. Bent u altijd verwend geweest of voldoet de vloer van de buurman niet aan het reglement van de vereniging van eigenaren? De enige manier om hier zekerheid over te krijgen is door een geluidsmeting uit te voeren. De vraag of dat in uw situatie zin heeft en wie dat moet betalen kan een akoestisch adviseur voor u beantwoorden. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Installaties en industrie

Geluidsoverlast door installaties komt veel voor.  Als u last heeft van uw eigen installaties is de leeftijd van de woning van belang. Tot 1992 gold er een eis van 25 dB in de woning, u kunt dan eventueel (als huurder) de eigenaar hier op aanspreken. Tussen 1992 en 2012 golden er alleen eisen aan installaties van anderen die bij u overlast veroorzaken. Pas sinds 2012 (bouwvergunning) zijn er opnieuw eisen gesteld aan geluid van het eigen ventilatiesysteem of verwarmingssysteem. Die eis is nu echter 30 dB(A).  30 dB(A) is goed hoorbaar en kan storend zijn. Of aan de eis wordt voldaan kan worden vastgesteld met een geluidsmetingWilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Indien u last heeft van installaties van anderen zijn er twee mogelijkheden.

1. Als de installaties van een bedrijf zijn,  zijn de eisen uit het Activiteitenbesluit dusdanig streng dat u normaal gezien geen geluidsoverlast ondervindt. U kunt dan een klacht indienen bij de ondernemer en als die geen actie onderneemt bij de milieudienst of de gemeente. Na meerdere klachten zal de milieudienst of gemeente actie ondernemen.

2. Als de installaties bij een gebouw horen, is de eigenaar van de installatie verantwoordelijk en geldt in de meeste gevallen een eis van 25 of 30 dB(A). U zult de eigenaar hier op aan moeten spreken. Of aan de eis wordt voldaan kan worden vastgesteld met een geluidsmetingWilt u meer informatie neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Muziek

Gaan de gebruikers van een gebouw in uw omgeving (meer) muziek maken? Bent u bang dat u overlast krijgt of heeft u overlast. De eisen zijn dusdanig streng dat u in de woning in principe niets mag horen. Heeft u klachten, probeer er dan in eerste instantie samen uit te komen. Lukt dat niet dan kunt u het beste contact opnemen met de milieudienst of de gemeente.

 U hoort een geluid

Hoort u soms een hoge toon of andere vreemde geluiden die andere mensen niet horen? Een simpele test kan uitwijzen of u hooggevoelig bent of last heeft van een tinnitus. Ga naar een echt stille kamer, eventueel bij iemand anders, stop zachtjes de vingers in de oren of zet oorkleppen op en neem de tijd. Hoort u nu nog steeds deze geluiden of zijn ze zelfs harder? Dan is de kans aanwezig dat u gehoorschade heeft en is het verstandig om eerst een audioloog te raadplegen. Hoort u alleen wat geruis of de eigen hartslag dan is uw gehoor waarschijnlijk in orde. Neem dan eventueel contact op met de eigenaar van het gebouw.  Bent u dat zelf en wilt u meer informatie neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Geluidsoverlast bedrijven

Als u personeel klaagt over geluid, kunt u er vanuit gaan dat de ruimtes niet voldoen aan de gestelde geluidseisen of gangbare richtlijnen. Het kunnen klachten zijn over geluid uit andere ruimten, maar in de meeste gevallen gaat het om geluidsoverlast in de ruimte zelf, de akoestiek. Soms betreft het buitengeluiden zoals weg- of railverkeer. Kijk hieronder voor meer informatie over de volgende onderwerpen;

  • Akoestiek in algemene ruimten (aula, atria, kantoren, etc)
  • Akoestiek  in gymzalen en sporthallen
  • Overlast van andere bedrijven
  • Wegverkeer, treinen en vliegtuigen
  • Werkplekken
  • Werkplaats (ARBO)

Akoestiek in algemene ruimten (aula, atria, kantoren, etc)

Als meerdere personeelsleden klagen over de akoestiek van de ruimte, kunt u er van uit gaan dat niet wordt voldaan de gestelde geluidseisen of gangbare richtlijnen. Voorbeelden van ruimten waar dit vaak voor komt zijn gymzalen of sportzalen, kantines of restaurant, aula’s, atria, maar ook in hoge lokalen of groepsruimten. In dit geval is er geen of zeer weinig demping (absorptie) aanwezig.

Uw personeel kan ook vagere klachten hebben. Is het ziekteverzuim hoog, is uw personeel afgepeigerd na een dag werken. Zijn er klachten van moeheid of een “vol hoofd”. De akoestiek van de ruimte kan hier een oorzaak van zijn. Als het geluid in de ruimte onvoldoende wordt gedempt kunnen dergelijk klachten bij uw personeel en cliënten ontstaan. In de praktijk komen deze klachten bijvoorbeeld voor bij hoge ruimtes in combinatie met plafondeilanden, akoestische spuitpleisters of geperforeerde plafonds.

Met een nagalmtijdmeting kan precies worden berekend wat er nodig is om uw probleem op te lossen. De oplossing bestaat altijd uit het toevoegen van absorberende materialen zoals plafonds, wandpanelen of gordijnen. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestingen.

Akoestiek in gymzalen en sporthallen

Is het ziekteverzuim hoog van uw leerkrachten, is uw personeel afgepeigerd na een dag werken. Zijn er klachten van moeheid, hoofdpijn of een “vol hoofd”. De akoestiek van de gymzaal en sporthal kan hier een oorzaak van zijn. Als het geluid in de gymzaal of sporthal onvoldoende wordt gedempt kunnen dergelijke klachten bij uw personeel ontstaan tot gehoorschade aan toe. In de praktijk komen deze klachten voor in verouderde sporthallen en gymzalen. In sommige gevallen worden echter ook bij nieuwbouw de voorzieningen vergeten of is de kwaliteit slecht door bezuinigingen.

Met een nagalmtijdmeting kan precies worden gemeten en berekend wat de akoestische kwaliteit van de ruimte is. De KVLO en NOC-NSF hebben strenge eisen opgesteld voor de akoestiek van sporthallen en gymzalen die eventueel als richtlijn of eis gebruikt kunnen worden. De oplossing bestaat altijd uit het toevoegen van absorberende materialen zoals plafonds, wandpanelen of gordijnen. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze  vestingen.

Overlast van andere bedrijven:

In principe biedt de wet weinig bescherming tegen geluidsoverlast door andere bedrijven. Wel moet het andere bedrijf opereren binnen de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit. Deze eisen zijn echter bedoeld voor woningen en die kunnen op een grotere afstand liggen dan uw bedrijf. Wilt u inzicht in de mate van overlast en/of advies om het probleem op te lossen neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestingen.

Wegverkeer, treinen en vliegtuigen

In principe biedt de wet weinig bescherming tegen geluidsoverlast door verkeerslawaai. In het verleden waren er eisen voor kantoren. Op dit moment zijn er nog eisen voor kinderdagverblijven, gezondheidszorg en onderwijs. De eis bedraagt in principe 33 dB in de ruimte. Het verkeerslawaai kan storend zijn, zeker als de ruimte zelf veel harde materialen bevat. In principe is de gebouweigenaar verantwoordelijk. Wilt u inzicht in de mate van overlast en/of advies om het probleem op te lossen neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestingen.

Werkplekken

Deze klachten hebben in principe betrekking op loopgeluiden of gestommel of op men hoort elkaar letterlijk praten. Een akoestisch adviseur kan u de meeste gevallen met een korte inspectie het probleem aanwijzen en oplossing aandragen voor het geluidprobleem. Het komt regelmatig voor de geluidsoverlast meerdere oorzaken heeft. In dit geval kan met geluidmetingen worden bepaald wat de mate van overlast is en hoe het geluidsprobleem kan worden opgelost. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze  vestingen.

Werkplaats

Geluid op de arbeidsplaats is een belangrijk, maar vaak ondergewaardeerd aandachtspunt. Te veel geluid kan er voor zorgen dat uw personeel op langere termijn problemen krijgt met het gehoor of andere vage klachten zoals moeheid, hoofdpijn en duizeligheid. Met geluidmetingen kan worden bepaald wat de mate van overlast is en hoe een geluidsprobleem kan worden opgelost.

Meer weten?

Contact