De overheid stelt steeds strengere eisen aan de kwaliteit van lucht, water en bodem, en aan industrielawaai. De specialisten van DPA Cauberg-Huygen koppelen technische expertise aan uitgebreide kennis op het procedurele en juridische vlak.

Door deze combinatie aan kennis zijn we in staat milieueffecten en de interacties hiertussen integraal aan te pakken. Daarom kunnen we de complete procedure van planvorming tot start van de bouw voor onze klanten doorgronden en begeleiden, met inachtneming van bestemmingsplannen, relevante milieu- en bouwvergunningen en andere belangen die spelen rondom de projectlocatie, of die zich nu in een landelijk of stedelijk gebied bevindt.

Specialismen in milieu en ruimtelijke ordening

Integrale beschouwing

Onder andere met oog op het Bodembesluit beschouwen wij bij locatieontwikkeling de ondergrondse ruimte integraal. Dat wil zeggen dat de volgende aspecten worden gewogen: bodemverontreiniging, geohydrologie, watertoets, warmte- en koudeopslag, bodemflora en -fauna, archeologie en grondbalans.

Complete projecten

Door de integrale beschouwing, gevoed met diepgaande kennis vanuit onze specialismen, kunnen wij voor onze klanten complete projecten uitvoeren, van het eerste onderzoek tot en met de begeleiding van de sanering.

Kennisontwikkeling

Als specialist in bodemadvies voor industrie en gebiedsontwikkeling zijn wij in staat innovatieve projecten te trekken die voorbij bestaande kennis gaan.

Innovatieve modelberekeningen

Onze adviseurs werken met nieuwe modelberekeningen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Zo ontwikkelden we een luchtverspreidingsmodel waarin het effect van afschermende maatregelen wordt meegenomen. Maar ook een goede positionering van woningen ten opzichte van preferente luchtstromen kan berekend worden.

Emissiemetingen

Naast modelberekeningen voeren wij emissiemetingen uit aan puntbronnen. Hiermee bieden we ondersteuning bij monitoringsplannen in het kader van CO2 en NOx emissiehandel. Denk hierbij aan stof, zware metalen, NOx, CO, CO2 en koolwaterstoffen. Zo toetsen we of de uitstoot voldoet aan de geldende normstelling. De resultaten zijn bovendien weer input voor verspreidingsmodellen.

Geur en veehouderij

De regelgeving op het gebied van stankhinder bij veehouderijen kent een eenduidig beoordelingskader, dat gevolgd dient te worden bij planvorming en het aanvragen van vergunningen. Onderdeel hiervan zijn specifieke modelberekeningen, die wij voor onze klanten kunnen uitvoeren. Met onze onderbouwde resultaten kunnen gemeenten gebieden aanwijzen waar de veehouderij meer of juist minder ruimte krijgt.

Milieu en Ruimtelijke ordening: Peter Geelen, senior adviseur, 06 21 29 35 22 of peter.geelen@dpa.nl