Personen die werkzaam zijn in de industrie of horeca kunnen worden blootgesteld aan hoge geluidniveaus. Als de dagelijkse blootstelling aan geluid te hoog is, kunnen die personen gehoorschade oplopen. Werkgevers zijn verplicht de blootstelling aan geluid van hun werknemers regelmatig te beoordelen. Vaak vindt dit plaats als onderdeel van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RIE).

Boven een bepaalde blootstelling zijn werkgevers verplicht mogelijke geluidreducerende maatregelen te laten onderzoeken (en waar mogelijk te treffen) en hun medewerkers een gehoortest en beschermingsmiddelen voor het gehoor aan te bieden. Zo’n blootstellingsonderzoek kan door DPA Cauberg-Huygen worden uitgevoerd.

Hiervoor zijn verschillende methodes beschikbaar: Safenoise-169x300

  • Dosimetrie is het vaststellen van de dagelijkse blootstelling door de medewerkers gedurende een zekere periode een geluidmeter op het lichaam te laten dragen. Na de meetperiode is exact bekend aan welke geluidniveaus de medewerkers in de meetperiode zijn blootgesteld. Omdat uit deze methode niet volgt welke machines of werkzaamheden bepalend zijn voor de blootstelling en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, wordt dosimetrie veelal gecombineerd met één of meerdere van de volgende methodes.
  • Bij een lokale duurmeting wordt gedurende een periode het geluidniveau op één of meerdere locaties vastgesteld. Die locatie kan bijvoorbeeld een stationaire arbeidsplaats zijn, of een werkplaats met een min of meer homogeen geluidniveau. De blootstelling van medewerkers die op die locatie werkzaam zijn volgt direct uit het vastgestelde geluidniveau en de verblijfstijd van medewerkers op die locatie.
  • Een werkzaamhedenanalyse is de meest nauwkeurige bepalingsmethode. Hierbij wordt middels geluidmetingen voor alle medewerkers de geluidbelasting op het oor vastgesteld tijdens alle voorkomende werkzaamheden. Door deze niveaus vervolgens te koppelen aan de duur van elke werkzaamheid, wordt de blootstelling van elke medewerker tot in detail vastgesteld. De werkzaamhedenanalyse geeft direct inzicht in de werkzaamheden of installaties die bepalend zijn voor de dagelijkse blootstelling en dus in aanmerking komen voor maatregelen.

Wij leveren u een volledige onderzoeksrapportage Waarin op basis van de onderzoeksresultaten de wettelijke plichten van werkgever en werknemer worden gegeven. Waar nodig kunnen wij ook het maatregelonderzoek voor u uitvoeren. Het onderzoek kunt u invoegen in uw RIE.

Safenoise

Een indicatieve geluidsmeting op de arbeidsplaats kunt u ook zelf doen! Download onze Safenoise-app voor iPhone. Het risico op gehoorschade is afhankelijk van de optredende geluidniveaus en de tijd dat iemand aan het niveau wordt blootgesteld. Bij een blootstelling aan maximaal 80 dB(A) gedurende 8 uur per dag wordt het risico voldoende klein geacht. Als het gemiddelde geluidniveau hoger is, is de veilige verblijfsduur kleiner. Per 3 dB(A) toename van het geluidniveau, wordt de veilige verblijfstijd gehalveerd. In de tabel hieronder is per geluidniveau aangegeven hoe lang je er veilig in kan verblijven.

 Geluidniveau (dB(A))

 Veilige tijdsduur

 Geluidniveau (dB(A))

 Veilige tijdsduur

 80  8,0 uur  93  24,1 minuten
 83  4,0 uur  96  12,1 minuten
 86  2,0 uur  99  6,0 minuten
 89  1,0 uur  102  3,0 minuten
 92  30,3 minuten  105  1,5 minuten

Met de app krijgt u dus meer gevoel bij de optredende geluidniveaus en de hieraan verbonden risico’s.

Geluid in het uitgaansleven

In het uitgaansleven treden vaak geluidniveaus op die ver boven de 80 dB(A) liggen. Het gevaar van gehoorbeschadiging is daarom in het uitgaansleven minstens zo groot als op het werk. Veel werkgevers vragen zich af of hun werknemers, waarvoor ze doordeweeks kosten maken om ze te beschermen tegen schadelijk geluid, in het weekend zelf hun gehoor beschadigen. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.

Meer weten?

Contact aanvragen