Bouwlawaai en overlast bouwwerkzaamheden

Bouwlawaai

Bouwlawaai is geluid van bouwwerkzaamheden wat mogelijk tot geluidsoverlast leidt in de omgeving. Een voorbeeld hiervan is heien naast bestaande woningen. Ook het slopen van gebouwen, werkzaamheden aan de weg en gevelrenovatie kunnen tot geluidsoverlast door bouwlawaai zorgen. Hieronder wordt aangegeven wat bouwlawaai voor uw situatie inhoudt:

Algemeen informatie over bouwlawaai

In het Bouwbesluit 2012 en de circulaire bouwlawaai zijn eisen opgenomen over bouwlawaai voor zowel geluid als trillingen.  Het betreft de volgende eisen:

  • Bouw – of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen tussen 7:00 uur en 19:00 uur uitgevoerd.
  • Het aantal dagen dat omwonenden aan een geluidniveau van meer dan 60 dB(A) mogen worden blootgesteld is beperkt.
  • Ontheffing hiervan is mogelijk, mits de beste beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze worden toegepast.
  • Voor wat betreft trillingen moet worden voldaan aan de streefwaarden zoals opgenomen in tabel 4 van de SBR Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B.

In principe mag dus alleen overdag wordt gewerkt, tenzij de gemeente ontheffing verleent om op andere tijden te mogen werken. De genoemde 60 dB(A) betreft een gemiddelde over de hele dag. Dit betekent dat als er bijvoorbeeld maar 1 uur gewerkt wordt op een dag, de bouwer een geluidsbelasting van 70 dB(A) mag veroorzaken. Als qua trillingen wordt voldaan aan de genoemde SBR-richtlijn zal er over het algemeen geen schade worden veroorzaakt bij naburige gebouwen. De praktijk leert dat bouwlawaai pas een probleem wordt als omwonenden geluidsoverlast of trillingshinder ervaren. Dit kan er zelfs toe leiden dat de bouw wordt stilgelegd tot dat er een oplossing wordt gevonden. Wat betekent bouwlawaai voor u?

Aannemer en opdrachtgevers

In de meeste gevallen is het voor u van belang om het een project op tijd op te leveren. Overlast door bouwlawaai kan ervoor zorgen dat de bouw wordt stil gelegd of dat bewoners in de keet komen klagen. Door in een vroeg stadium een quickscan of een akoestisch onderzoek te laten uitvoeren krijgt u inzicht in knelpunten en eventueel meerwerk door een langere bouwtijd. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag neem dan contact op via het formulier of bel één van onze vestigingen.

Bewoners

Heeft u geluidsoverlast of trillingshinder als gevolg van bouwlawaai of vermoedt u dat u overlast gaat krijgen? Als u al overlast heeft kunt u in eerste instantie terecht bij de gemeente of milieudienst. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden kunt u het beste met een aantal medebewoners een advocaat inschakelen. De advocaat kan eventueel aansturen op geluidsmetingen en/of trillingsmetingen (monitoring) om te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. Vermoedt u dat u overlast gaat krijgen? Hou dan uw plaatselijke krant in de gaten en ga de bouwvergunning bekijken als deze ter inzage ligt op het gemeentehuis. Zit hier geen akoestisch onderzoek naar bouwlawaai bij, dien dan een zienswijze in.

Overheid

Als gemeente kunt u problemen voorkomen door bij het indienen van de omgevingsvergunning om een akoestisch onderzoek te vragen. Uit dit onderzoek blijkt het risico en wordt de ontwikkelende partij aangemoedigd om na te denken over planning en de te gebruiken technieken. De ontwikkelende partij zal aan moeten tonen dat ze voldoen aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Ook kan dit akoestisch onderzoek de basis zijn van uw motivatie om ontheffing te verlenen. En u kunt richting de omwonenden inzichtelijk maken wat de mate van overlast wordt.

Meer weten?

Contact